Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Прусак Володимир Федорович. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України : Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 300арк. — Бібліогр.: арк. 182-202.Анотація до роботи:

Прусак В.Ф. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006.

У дисертації теоретично обґрунтовано педагогічні засади готовності дизайнера до професійної діяльності. У загальній схемі підготовки дизайнера використано основні принципи дидактики, серед яких виділено принципи фундаменталізації, інтегративності, неперервності й ступеневості та варіативності змісту професійної освіти. Розроблено вимоги до інтеграції загальнохудожніх і професійних знань у підготовці майбутніх дизайнерів. Доведено, що зміст знань, які має засвоїти майбутній дизайнер, поєднує наступні напрями: загальнотеоретичний, загальнохудожній, професійно орієнтований, інженерно-технічний та технологічний, а також організаційно-технічний. Виділено етапи підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах. У результаті організації та формування змісту підготовки майбутніх дизайнерів на основі авторських кваліфікаційних характеристик, а також освітньо-професійних програм, спостерігається позитивна динаміка розвитку рівнів професійних умінь студентів експериментальної і контрольної груп, поліпшення успішності студентів; зросла динаміка сформованості творчого ставлення до професійних знань та ефективність підготовки за видами діяльності (проектна, виконавська та науково-дослідна); підвищився рівень готовності до виконання функціональних обов’язків дизайнера.

1. Питання підготовки фахівців з дизайну потребують систематичного й обґрунтованого висвітлення. Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах нині є недостатньо опрацьованим. Структура інтегральної готовності дизайнера до професійної діяльності містить дві групи компонентів: методологічні (гуманістичний, культурологічний, екологічний, соціологічний, креативний, прогностичний) та педагогічні (когнітивний, операційно-діяльнісний, особистісний).

У роботі теоретично обґрунтовано педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах, а саме: гуманізації (розвиток гуманітарного світобачення, загальної культури, моральної відповідальності, естетичного чуття, просторово-часової уяви, вільного володіння засобами відображення інформації тощо); культурологічності (використання культуротворчих чинників, передусім таких як: мовні, національно-архетипні, символічні засоби вираження всезагального тощо); екологізації (засвоєння основ екології; екологічний підхід до творення речей та об’єктів життєдіяльності людини; розвиток екологічного мислення дизайнерів; введення екологічних питань до програм фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін; розробка та впровадження відповідної наскрізної програми; включення в навчальний план дисципліни “Екологічний дизайн”); соціологізації (дизайн як соціальний аспект сучасного суспільства); креативності (доцільність формування творчих вмінь, зокрема таких, як: застосування отриманих знань і умінь у новій ситуації, уміння бачити структуру об’єкта, його можливу нову функцію, альтернативне розв’язання проблеми тощо); прогностичності (формування цілісної системи параметрів дизайн-діяльності).

2. Знання, котрі має набути майбутній дизайнер, включають такі складові: загальнотеоретичну, яка потребує вивчення теоретичних дисциплін гуманітарного і соціально-економічного змісту, дисциплін історико-культурного циклу, знання соціологічного і соціально-психологічного характеру, педагогічні знання; загальнохудожню – опанування методики та техніки зображення, спонукає до процесу образотворчості; професійно орієнтовану – що забезпечує вміння творити нові форми, гармонійне середовище життєдіяльності людини від ідеї до її реалізації в матеріалі; інженерно-технічну та технологічну – засвоєння техніки та принципів конструювання, технологія матеріалів та виробництва речей, обладнання та допоміжний інструментарій, чинні стандарти і технічні умови на вироби; організаційно-технічну – оволодіння принципами і прийомами збирання, систематизації та використання інформації й проведення дослідницької діяльності зі спеціальності, організаційно-управлінські та економічні аспекти роботи підприємств, різних видів діяльності, проектно-конструкторських організацій, питання безпеки життєдіяльності.

У дисертації обґрунтовано вимоги щодо інтеграції загальнохудожніх і професійних знань у підготовці майбутніх дизайнерів, оскільки забезпечення майбутнього дизайнера системою інтегрованих фундаментальних знань, формування в них естетичних смаків та культурологічної бази професії значною мірою гарантує його професійне зростання та творчий розвиток.

Загальна схема підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах базується на використанні основних принципів професійної підготовки, серед яких виділяємо принципи фундаменталізації, інтегративності, неперервності, ступеневості та варіативності змісту професійної освіти.

На основі вимог до організації педагогічних систем і розроблених у роботі теоретичних положень, визначено етапи підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах.

3. Найважливішою особливістю всіх освітньо-кваліфікаційних характеристик (“бакалавра”, “спеціаліста”, “магістра”) є їхня наступність та формування фахівця-дизайнера, який володіє універсальними знаннями і вміннями, незалежно від його спеціалізації: промисловий дизайн, дизайн середовища, графічний дизайн, дизайн одягу, дизайн ландшафту тощо. Відмінність виявляється в сфері дизайн-діяльності, до якої студента готують. Саме це визначає специфіку навчального процесу та програм, але всі вони, в прикінцевому результаті мають використовувати єдину модель, визначену кваліфікаційними характеристиками, котрі мають стати типовими і діяти як єдиний стандарт.

У дослідженні визначено критерії готовності майбутнього дизайнера до професійної діяльності: когнітивний, діяльнісно-операційний та особистісний.

У результаті впровадження авторського підходу до підготовки майбутніх дизайнерів спостерігається позитивна динаміка розвитку рівнів професійних умінь студентів експериментальної та контрольної груп; підвищилася успішність студентів за рахунок сформованості інтегрованих знань та використання інноваційних освітньо-професійних програм; зафіксовано зростання коефіцієнта ефективності професійної підготовки; збільшилась частка студентів, задіяних у конкурсній та науково-дослідній діяльності; зросла динаміка сформованості творчого ставлення до професійних знань та ефективність підготовки за видами діяльності; підвищився рівень готовності до виконання функціональних обов’язків; організація професійного навчання; інформаційне забезпечення; зросла динаміка сформованості професійної компетентності. Водночас підвищився рівень оптимізації мистецького та інженерного компонентів у підготовці дизайнерів, зросла інтегральна якість підготовки фахівців.

4. Результати дослідження можуть бути використані науково-методичними центрами вищої та професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Спілкою дизайнерів України з метою розвитку дизайн-освіти; професійними навчальними закладами дизайнерського профілю для дидактичного обґрунтування процесу підготовки фахівців з дизайну; педагогічними працівниками у розробці навчально-методичного забезпечення дизайн-освіти, зокрема, при створенні підручників і навчальних посібників.

Здійснене дисертаційне дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку дизайн-освіти в Україні. Подальшими напрямами дослідження є такі: теоретико-методологічне та науково-методичне обґрунтування системи підготовки майбутніх дизайнерів за усіма спеціалізаціями і за їхніми результатами вдосконалення навчально-методичних комплексів природничих, професійних та практичних дисциплін, створення інтегрованих підручників для багаторівневої вищої дизайн-освіти.

Публікації автора:

наукові статті в провідних фахових виданнях

 1. Прусак В.Ф. Сучасна дизайнерська освіта: досвід, проблеми // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: Зб. наук. праць / Упоряд. і відп. ред. С.О.Черепанова. Вип. 5. – Львів: Світ, 2000. – С. 354-364.

 2. Прусак В.Ф. Розвиток дизайн-освіти в Україні // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Зб. наук. праць. Вип. 6. / Ред. кол. І.А.Зязюн (гол.ред.), С.О.Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г.Ничкало, О.П.Рудницька та ін. – Львів: Українські технології, 2001. – С. 349-353.

 3. Прусак В.Ф. Традиції дизайн-освіти в Німеччині // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2001. – №1. – С. 165-177.

 4. Прусак В.Ф. Становлення дизайн-освіти в Україні // Вісник Львівського національного державного університету ім. І.Франка. Серія педагогічна. – Вип. 16.4.1. – 2002. – С. 80-87.

 5. Прусак В.Ф. Філософія освіти і модернізація вищої школи: становлення дизайнера як творчого суб’єкта культури // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: Зб. наук. праць / Ред. кол. І.А.Зязюн (гол. ред.), С.О.Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г.Ничкало, С.О.Сисоєва та ін. – Львів: Українські технології, 2002. – Вип. 7. – С. 103-112.

 6. Прусак В.Ф. Методологічні підходи до підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Вип. 61. – 2006. – С. 131-138.

 7. Прусак В.Ф. Науково-педагогічні засади підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах України // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2006. – С. 450-453.

 8. Прусак В.Ф. Педагогічні засади інтеграції загально-художніх і професійних знань у підготовці дизайнерів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 2. – С. 40-47.

наукові статті в інших виданнях

 1. Прусак В.Ф. Дизайнерська освіта в технічному вузі // Науковий вісник. Проблеми деревообробки на рубежі ХХІ ст.: наука, освіта, технології. Вип.9.5. – Львів: Престиж-інформ, 1999. – С. 31-34.

 2. Прусак В.Ф. Еволюція розвитку дизайн-освіти в Українському державному лісотехнічному університеті // Науковий вісник: Розробка сучасних технологій деревообробки / Збірник наук.-техн. праць. Вип. 11.2. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – С. 111-114.

 3. Прусак В.Ф. Педагогічні умови підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип.41. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 296-301.

 4. Прусак В.Ф. Становлення дизайн-освіти в Українському державному лісотехнічному університеті // Вісник Харківського худ.-пром. ін-ту. Вип.4. Образотворче мист., дизайн. Матеріали Всеукраїнської науково-метод. конф. / За ред. О.О.Галушки, Е.Б.Щербини. – Харків, 2001. – С. 81-84.

 5. Прусак В.Ф., Навротний С.Й. Розвиток художньо-промислової школи на Буковині в ХІХ-ХХ ст. // Науковий вісник: Сучасні теоретичні розробки в деревообробному і меблевому виробництвах / Збірник наук.-техн. праць. Вип.12.5. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – С. 183-187.

 6. Прусак В.Ф. Дизайнерська освіта в Польщі (Академія мистецтв ім. Яна Матейка, м. Краків) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. Даниленка В.Я. Частина ІІ. – Харків: ХДАДМ, 2005. – №1. – С. 251-256.

методичні рекомендації

 1. Прусак В.Ф. Організаційно-педагогічні аспекти підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах: Методичні рекомендації. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 22 с.

 2. Прусак В.Ф. Організаційно-педагогічна система підготовки майбутніх дизайнерів: Методичні рекомендації. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 22 с.

 3. Прусак В.Ф. Теоретико-методологічні підходи до підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах: Методичні рекомендації. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 22 с.

інші матеріали

18. Прусак В.Ф., Курліщук Б.Ф. Стандарт вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР за спеціальністю 6.020200 “Дизайн”, напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 46 с.

19. Прусак В.Ф. Стандарт вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТ за спеціальністю 7.020210 “Дизайн”, напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 48 с.

20. Прусак В.Ф. Стандарт вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТР за спеціальністю 8.020210 “Дизайн”, напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 48 с.