Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Черняк Сергій Геннадійович. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира (1833-1863 рр.). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Черняк С. Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира (1833–1863 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

У дисертаційному дослідженні здійснено цілісний науковий аналіз організаційно-педагогічних засад діяльності Київського імператорського університету св. Володимира періоду 1833–1863 рр., обґрунтовано провідні етапи та тенденції його розвитку.

На підставі вивчення науково-теоретичних, документальних, періодичних, архівних джерел з проблеми дослідження, аналізу змісту і структури статутів
1833 р., 1835 р., 1842 р., визначено провідні етапи становлення та розвитку діяльності Київського імператорського університету св. Володимира, (1833–1837 рр. – організаційно-структурний; 1838–1841 рр. – структурно-змістовий; 1842–1863 рр. – структурно-процесуальний), класифіковано провідні тенденції розвитку організаційно-педагогічних засад його діяльності (організації управління; організації структури; організації освітньої та наукової діяльності; тенденції, що відображають політику проведення вступних кампаній і вирішення кадрових питань), обґрунтовано організаційно-педагогічні засади діяльності вищого закладу освіти, актуалізовано провідні тенденції розвитку організаційно-педагогічних засад діяльності Київського імператорського університету св. Володимира 1833–1863 рр. в сучасних умовах функціонування Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Публікації автора:

  1. Черняк С. Г. Духовний розвиток особистості в історії освітньої діяльності Київського університету (1834–1835 рр.) / С.Г. Черняк // Духовність особистості: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (16). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 262 – 265

  2. Черняк С. Г. Методологія дослідження освітньої діяльності Київського університету з позиції історичної ретроспекції / С.Г. Черняк // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2006. – № 19 (114). – Ч. 1. – С. 41 – 46

  3. Черняк С. Г. Філософський факультет Київського імператорського університету св. Володимира: до проблеми становлення освітньої діяльності (1834–1837 рр.) / Черняк С. Г. // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 10 – 11. – С. 130 – 132

  4. Черняк С. Г. Освітня діяльність Київського університету в дискурсі законодавчо-правових регулятивів: аналітико-історіографічний огляд проблеми / Сергій Черняк // Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Вип. 2 (54). – Полтава, 2007. – С. 57 – 63

  5. Черняк С. Г. Становлення правової політики освітньої діяльності Київського університету (1833–1837 рр.) / Черняк С. Г. // Освіта Донбасу. – 2008. – № 1 (126). – С. 72 – 77

  6. Черняк С. Г. Освітня діяльність Київського університету крізь призму викладання наук (1834–1837 рр.) / Сергій Черняк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 253 – 258

  7. Черняк С. Г. Освітня діяльність Київського університету в контексті правового регулювання (1838–1841 рр.) / С.Г. Черняк // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Частина третя. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 93 – 103

  8. Черняк С. Г. Управлінська діяльність М.О. Максимовича в контексті формування академічних традицій Київського імператорського університету
   св. Володимира / Черняк С. Г. // Сучасні проблеми управління: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (29–30 листопада 2005 р., м. Київ) / [Уклад.
   Б.В. Новиков, І.І. Федорова]. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005. – С. 233 – 234

  9. Черняк С. Г. Викладацька діяльність М.О. Максимовича «київського періоду» (1834–1839 рр.) / Черняк С. Г. // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Матеріали VІІІ Міжнародної конференції молодих науковців. 27 – 28 квітня 2006 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 128 – 130

  10. Черняк С. Г. Організаційно-правові засади освітньої діяльності Київського університету (на прикладі проекту статуту 1833 року) / С.Г. Черняк // Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – Ч. ІІІ. – С. 105 – 107