Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Корогод Наталія Петрівна. Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2006.Анотація до роботи:

Корогод Н.П. Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних

наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка й історія педагогіки. –

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2006.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі створення організацій-

но-педагогічних умов управління системою науково-методичної роботи, які сприятимуть підвищенню професійної кваліфікації педагогів технікуму.

У роботі розроблено та обґрунтовано систему науково-методичної роботи (НМР), виявлено організаційно-педагогічні умови управління нею. До організаційних умов віднесено наявність у технікумі: концепції управління системою НМР; матеріально-технічної бази; розроблених та обгрунтованих структурно-функціональної моделі системи НМР та організаційної моделі оперативного управління нею. До педагогічних умов віднесено: оновлення змісту НМР, розробку її науково-методичного забезпечення; залучення педагогів до науково-дослідної роботи; розробку ефективних методик діагностування результативності НМР. У ході експериментального дослідження доведено доцільність використання розроблених моделей.

Публікації автора:

1. Корогод Н.П. Управління системою науково-методичної роботи в технікумах: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 143 с.

2. Корогод Н.П. Психологічний підхід в управлінні виховною роботою в студентських групах // Проблеми світи: Наук.-метод. зб./ Ред. кол.: В.О. Зайчук (головний редактор), Ю.І. Горобець, К.М. Левківський та ін. –К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001. - Вип. 25.- С. 75-82.

3. Корогод Н.П. Стратегічні аспекти планування освітньої діяльності в

ступеневій системі ліцей-технікум // Нові технології навчання: Наук.-метод.

зб. / Ред. кол.: Б.І. Холод (головний редактор), О.Я. Савченко, О.І. Ляшенко

та ін. - К.: НМЦ ВО, НМЦСО, 2001. – Вип. 29. - С. 97-103.

4. Корогод Н.П. Управлінські аспекти освітньої діяльності технікумів // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: В. Г. Кремень (головний редактор), М.Ф. Степко, К.М. Левківський та ін. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2002. - Вип. 27.- С. 214-220.

5. Корогод Н.П. Єдність освіти і виховання в процесі підготовки і формування особистості майбутнього фахівця // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ Ред. кол.: В.Г. Кремень (головний редактор), М.Ф. Степко, К.М. Левківський та ін. - К.: Наук.-метод. центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, 2003. - С. 60- 65.

  1. Корогод Н.П. Управління як необхідна умова вдосконалення

науково-методичної роботи в навчальних закладах // Рідна школа. – 2005. - №

1/05. – С.44-46.

7. Корогод Н.П. Критерії оцінювання науково-методичної роботи викладачів технікумів // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.- К.: НМЦ ВО МОН У, 2005. – Вип. 40. - С. 107-114.

8. Корогод Н.П. Становлення і розвиток системи науково-методичної

роботи в технікумах // Педагогіка і психологія формування творчої

особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2005. – Вип. 36. – С. 353-358.

9. Корогод Н.П. Особливості управління самостійною роботою

студентів у вищому навчальному закладі // Трудова та професійна підготовка молоді: проблеми та шляхи їх розв’язання: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, І.В.І, 2002. – Вип. 4.- С.86-90.

10. Корогод Н.П. Проблеми управління у вищому навчальному закладі в особистісному аспекті підготовки фахівців // Особистісно орієнтоване навчання і виховання учнівської та студентської молоді: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004.- Вип. 5.- С. 90-94.

11. Корогод Н.П. Вплив науково-методичної роботи на професійну підготовку молодших спеціалістів // Трудова та професійна підготовка молоді на засадах особистісно орієнтованого підходу: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. – Вип. 6.- С. 45-49.

12. Корогод Н.П. Елементи нових підходів до організації заочної освіти // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції 11-13 жовтня 2000 р. - Львів: Українська академія друкарства, 2000. – С. 20-21.

13. Корогод Н.П. Управлінські аспекти освітньої діяльності вузів І рівня акредитації // Співдружність вченого і студента у підвищенні якості освіти в умовах реформування вищої освіти: Тези доповідей на Міжнародній

наук.-метод. конференції 6-7 грудня 2001 р. – Дніпропетровськ:

Придніпровська академія будівництва і архітектури, 2001. – С. 60-62.

14. Корогод Н.П. Становлення і розвиток особистості в умовах навчально-виховного процесу технікуму // Розвиток особистості в системах трудової та професійної підготовки: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції у жовтні 2002 р., Кривий Ріг: КДПУ, 2002. – С. 132-135.

15. Корогод Н.П. Ефективне управління освітньою діяльністю – запорука якісної підготовки фахівців // Управління якістю фахівців: Збірник доповідей учасників конференції, Запоріжжя: ЗДІА, 2003.- С.34-37.

16. Корогод Н.П. Удосконалення шляхів гуманізації і гуманітаризації навчально-виховного процесу // Актуальні питання виховної роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Тези доповідей на обласній наук.

-прак. конференції у червні 1999р.-Дніпропетровськ: ДТрЕТ,1999. –С.15-16.