Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія та методика виховання (з напрямків та сфер діяльності)


Середа Ірина Валеріївна. Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2005.Анотація до роботи:

Середа І.В. Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07– теорія та методика виховання. – Херсонський державний університет. Херсон, 2005.

У дисертації досліджуються теоретико-методологічні аспекти проблеми активізації самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету. На основі аналізу існуючих концепцій і підходів до проблеми самовиховання визначено місце і роль самовиховання у формуванні особистості студентів гуманітарних факультетів університету, його зміст, структуру і функції. Обґрунтовано і розроблено теоретичну модель активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету, критерії та рівні розвитку їх самовиховної активності. Розглянуто і впроваджено в практику роботи гуманітарних факультетів університету (виховний процес та педагогічну підготовку) основних положень експериментальної методики активізації процесу самовиховання студентів. Розкрито сутність і зміст анкет та тестів, творчих робіт, діагностичних завдань, рівень виконання яких став показником динаміки розвитку самовиховної активності студентів. Розроблено і впроваджено в масову педагогічну практику спецкурс для студентів гуманітарних спеціальностей “Основи самовиховання студента університету”, методичні рекомендації для викладачів та студентів щодо активізації процесу самовиховання студентів, апробовано методики роботи студентів зі щоденником самовдосконалення, написання особистісно-професійних автопортретів та створення програм життєтворчості.

Публікації автора:

 1. Середа І.В. Активізація процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Т. 36. Вип. 23. Видавництво МДГУ ім. П.Могили, 2004. – С.50-54. – 0,2 др. ар.

 2. Середа І.В. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів університету // Науковий вісник МДУ. Педагогічні науки. Випуск 8. – Миколаїв: МДУ, 2004. – С.310-313. – 0,16 др. ар.

 3. Середа І.В. Розвиток ідей самовиховання як соціально-філософської та психолого-педагогічної проблеми // Науковий вісник МДУ. Випуск 10. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Т. 1. – Миколаїв: МДУ, 2005. - С. 114-119. – 0,3 др. ар.

 4. Середа І.В. Особливості самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. Спецвипуск. – С. 161-165. – 0,2 др. ар.

 5. Середа І.В. Активізація процесу самовиховання студентів університету як психолого-педагогічна проблема // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина перша. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – С.174-178. – 0,2 др. ар.

 6. Середа І.В. Аналіз стану самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету // Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості: Збірник наукових праць. / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. – Харків: Стиль Іздат, 2005. – С.145-151. – 0,3 др. ар.

 7. Середа І.В. Основи самовиховання студента університету: Програма спецкурсу для гуманітарних спеціальностей. – Миколаїв, 2005.– 24с.

 8. Середа І.В. Технологія самовиховання особистості: Методичні рекомендації. – Миколаїв, 2005. – 88 с. – 3,5 др. ар.

 9. Середа І.В. Педагогічний супровід самовиховання студентів університету // В.О.Сухомлинський – майбутньому педагогу. За заг. ред. д.п.н., проф. О.М.Пєхоти. – Миколаїв: Іліон, 2004. - С.151- 162. – 0,5 др. ар.

 10. Середа І.В. Курс “Основи педагогічної майстерності” з позицій професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Випуск 3. Том 1. - Миколаїв: МДПУ, 2000. - С.94-101. – 0,3 др. ар.

 11. Середа І.В. Педагогічна підготовка майбутнього вчителя в умовах реформування освіти // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Випуск 4. - Миколаїв: МДПУ, 2001. - С.111-120. – 0,4 др. ар.

 12. Середа І.В. Педагогічні умови професійного розвитку особистості майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки // Освітні аспекти мистецтвознавства та професійної педагогічної діяльності: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Київ: Наук.світ, 2002. – С.213-218. – 0,25 др. ар.

 13. Середа І.В. Педагогічна підготовка вчителя в сучасному університеті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. - Київ, 2003. - Вип.2. - С.27-33. – 0,25 др. ар.

 14. Середа І.В. Технологія професійного саморозвитку вчителя-початківця // Освітні технології у школі та ВНЗ. - Миколаїв: Видавнич. відділ МФ На УКМА, 1999. - С.176-179. – 0,15 др. ар.

 15. Середа І.В. Психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку молодого вчителя // Підготовка вчителя в Україні та за кордоном. Матеріали наук. міжвузівської конференції. Миколаїв, 1999. - С.21-25. – 0,2 др. ар.