Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мануйленко Валентина Володимирівна. Організаційно-методичні засади вдосконалення управління освітою на районному рівні. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Мануйленко В.В. Організаційно-методичні засади вдосконалення управління освітою на районному рівні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України – м. Київ, 2006 р.

Дисертаційна робота присвячена розробці та апробації нових підходів до управління районними системами освіти.

Актуальність теми дослідження проблеми обумовлена сучасними тенденціями розвитку суспільства і існуючими характеристиками сучасної освіти в Україні.

У дисертації розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управління районними системами освіти, обґрунтовані сучасні принципи управління освітою і шляхи їх реалізації в діяльності районного відділу освіти, розроблена модель управлінської діяльності з урахуванням регіональних особливостей, представлена система критеріїв і показників оцінки її ефективності.

На основі аналізу теорії та практики управління районною системою освіти обґрунтовується необхідність модернізації управління, що потребує визначення змісту сучасних функцій управління, зміни їх ієрархічної структури та розробки на цій основі функціональних обов'язків співробітників апарату.

Управління районною системою освіти будується на певних фундаментальних основах – принципах, що відображують її головні структурні і змістові характеристики. У дисертації виділена система принципів, що включає загальні (організаційні), ресурсно-операційні, функціонально-рольові, особистісні. Обґрунтовано, що урахування впроваджуваної системи принципів при організації роботи районного відділу освіти забезпечує її відповідність сучасним перспективам розвитку освіти.

У дисертації обґрунтована та представлена структурно-функціональна модель управлінської діяльності Ленінського районного відділу освіти м. Севастополя. Експериментально доведено, що розроблена модель сприяє високій ефективності діяльності районного відділу освіти.

  1. Науковий аналіз проблеми управління районними системами освіти дозволив виявити основні тенденції розвитку сучасної системи освіти та її управління в Україні, урахування яких зумовлює необхідність вдосконалення теорії і практики управління, пов’язаного, перш за все, з модернізацією змісту діяльності управлінських структур різного рівня організації, у тому числі і районного. Виявлені наступні основні тенденції розвитку освіти, які обумовлюють необхідність реформації управління:

гуманізація освіти;

диверсифікація освітніх послуг і структур;

диференціація та інтеграція освіти;

наукова орієнтованість практики освіти та управління освітою;

регіоналізація управління освітою.

2. Аналіз педагогічних досліджень і практики управління районною системою освіти свідчить, що зроблені спроби сформулювати оптимальні принципи, розробити технології, механізми управління системою освіти на рівні району. Найбільш типовими характеристиками позитивних змін є:

модернізація змісту організаційної структури органів управління освітою з урахуванням конкретних умов, цілей, завдань, тенденцій розвитку сучасної освіти;

корекція функцій, що реалізуються районним відділом освіти;

зміна стилю управління, моделей взаємодії;

оволодіння новими методами управління;

створення та реорганізація центрів, відділів і інших структур, які забезпечують органи управління освітою необхідною інформацією для ухвалення адекватних управлінських рішень і реорганізації функцій управління на науковій основі;

Разом з тим аналіз теорії та практики управління показує, що діючим управлінським системам властиві і певні недоліки:

недостатньо оперативно визначаються цілі управління;

плани роботи не повною мірою відповідають реальним ресурсам: матеріальним, людським;

не здійснюється достатній прогноз майбутніх освітніх потреб і послуг;

відсутні оптимальні структури управління під час реалізації проектів, програм, які вимагають спільних зусиль різних фахівців і організацій.

В цілому проблема управління районною системою освіти продовжує залишатися актуальною. Перш за все це стосується структурно-функціональних характеристик діяльності районного відділу освіти, розробки алгоритмів реалізації державної політики в умовах конкретного району, формулювання змістовно і інструментально доцільних критеріїв діяльності районного відділу освіти.

3. Управління районною системою освіти будується на певних фундаментальних основах - принципах, які відображують його головні структурні та змістові характеристики. Нами виділена наступна система принципів, на підставі яких здійснювалася модернізація роботи Ленінського районного відділу освіти: загальні (організаційні): системності, конкретності, міри; конкретні (структурно-змістові): ресурсно-операційні (демократичного централізму, соціальної детермінації й аналітичного прогнозування, інформаційної достатності, зворотного зв’язку, оперативного регулювання, правової пріоритетності і законності, фінансово-економічної раціональності); функціонально-рольові (єдності одноосібності і колегіальності в управлінні, раціонального поєднання прав, обов’язків і відповідальності, наступності в управлінні); особистісні (наукової компетентності, гуманізації і психологізації).

Урахування виділеної системи принципів управління освітою при організації роботи районного відділу освіти забезпечує її відповідність сучасним тенденціям і перспективам розвитку освіти в Україні та в світі.

4. До основних функцій районних відділів освіти на сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні відносяться: аналітико-прогностична, проектна, регулятивно-координаційна, інноваційно-впроваджувальна, інформаційно-методична, розвитку економіки освіти, соціального захисту, контрольна.

Визначення змісту та напрямків діяльності районного відділу освіти повинне включати роботу з ієрархизації вказаних функцій на основі аналізу особливостей освітнього середовища відповідного регіону.

5. Основним механізмом ефективної реалізації оновлених функцій районного відділу освіти є організація його діяльності на основі розробленого нами управлінсько-організаційного алгоритму, який включає:

аналіз особливостей регіонального освітнього середовища відповідно до завдань і перспектив загальнодержавної політики;

визначення концептуальної бази управління на основі співвідношення можливостей того або іншого теоретичного підходу із завданнями розвитку регіональної освітньої системи;

ієрархизацію функцій управління і визначення способів їх реалізації відповідними структурами конкретного органу управління;

визначення критеріїв і показників оптимальності діяльності районного відділу освіти.

6. Об’єктивна оцінка ефективності діяльності районного відділу освіти повинна бути заснована на аналізі її показників відповідно до наступних критеріїв:

управління формуванням освітнього середовища району;

забезпечення оптимального функціонування установ освіти району;

забезпечення соціального захисту суб’єктів освітньої діяльності району;

забезпечення готовності апарату управління до реалізації нових функцій управління.

7. Ефективна реалізація заявлених в дослідженні підходів до управління сучасною освітою залежить від управлінської компетентності керівника. Стрижньовим компонентом цієї компетентності є здатність керівника до творчої самореалізації. Маніпулятивні характеристики особистості, що виявляються в специфічних особливостях управління, значно знижують ефективність функціонування керованої системи як на рівні певного навчального закладу, так і на рівні освітньої системи району.

8. Встановлена в дослідженні достовірна позитивна динаміка показників функціонування системи освіти Ленінського району м. Севастополя свідчить про високу ефективність розробленої моделі організації діяльності районного відділу освіти. Закладені в основу моделі підходи до виокремлення принципів управління, змісту функцій, визначення критеріїв оцінки ефективності діяльності районного відділу освіти можуть бути ефективно використані в практиці роботи інших регіонів України.

З метою вдосконалення діяльності районних відділів освіти вважаємо за доцільне керуватися наступними науково-практичними рекомендаціями:

а) при плануванні роботи районних відділів освіти пріоритетним вважати принцип регіоналізації, що передбачає аналіз і урахування своєрідності конкретного освітнього середовища;

б) реорганізацію структури і визначення основних напрямків діяльності районних відділів освіти здійснювати, виходячи з можливостей реалізації ними оновленого змісту управлінських функцій: аналітико-прогностичної, проектної, регулятивно-координаційної, інноваційно-впроваджувальної, інформаційно-методичної, управління розвитком економіки освіти, соціального захисту, контрольної;

в) оцінку ефективності діяльності районних відділів освіти здійснювати на основі комплексу критеріїв і показників, співвіднесених з основними управлінськими функціями регіональних відділів освіти різного рівня підпорядкованості;

д) організацію процесу управління районною освітньою системою доцільно здійснювати на основі розробленого алгоритму. Деталізація алгоритму може бути представлена у вигляді наступної послідовності кроків:

збір і узагальнення інформації від потенційних замовників регіонального освітнього середовища;

формулювання і розподіл соціального замовлення між підвідомчими установами;

співвіднесення моделі розподіленого замовлення з наявними можливостями територіальної освітньої системи;

ухвалення на цій основі узгоджених з суб'єктами управління рішень про коректування наявних в установах практик і результатів освіти;

вибір оптимального типа управління;

розробка критеріїв і показників ефективності діяльності всієї регіональної системи освіти та її компонентів (установ);

забезпечення особистісної та професійної підготовки співробітників апарату і керівників установ освіти до реалізації поставлених завдань;

проведення заходів щодо управлінського забезпечення соціального замовлення;

порівняння отриманих результатів з операціонально поставленою метою;

прогноз подальшого розвитку регіональної системи освіти.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми визначення організаційно-методичних засад вдосконалення управління сучасною освітою. Вимагають подальшої розробки проблеми методологічного забезпечення управління відповідно до нових парадигм освіти, нових функцій районних відділів освіти. Актуальним є вивчення можливостей уніфікації управлінських дій, спрямованих на оперативну реорганізацію регіональних систем освіти.

Бажано підкреслити особливо: повноцінне вирішення проблеми ефективного управління регіональними системами освіти можливо тільки в тісному зв'язку з подальшою розробкою його теорії в межах проблем всієї системи освіти України. Саме в межах такої співпраці реалізована представлена в даному дослідженні модель структурно-функціональної модернізації діяльності Ленінського районного відділу освіти м. Севастополя.

Публікації автора:

1. Мануйленко В.В. Образовательная среда как объект управления районного отдела образования // Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. – Рівне, 2002. – С. 63-71.

2. Мануйленко В.В. Реалізація проектної функції в діяльності районного відділу освіти // Освіта і управління: Науково-практичний журнал. – 2002 р. – Т. 5, №3. – С. 113-117.

3. Мануйленко В.В. К вопросу о принципах современного управления районным отделом образования // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 16-18 жовтня 2003 р.). – Херсон, 2003. – С. 110-115.

4. Мануйленко В.В. Критерии и показатели оценки оптимальной деятельности районного отдела образования // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 22-24 квітня 2004 р.). – Київ-Миколаїв, 2004. – С. 172-174.

5. Мануйленко В.В. Управлінська діяльність районного відділу освіти в сучасних умовах // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С. 146-150.

6. Мануйленко В.В. Новий зміст контрольно-аналітичної функції районного відділу освіти // Горизонты образования: Научно-методический журнал. – 2003. – №5. – С. 16-18.

7. Проектирование развития образовательной системы района // Горизонты образования: Научно-методический журнал. – 2004. – №4. – С. 60-67.

8. Мануйленко В.В. Роль отдела образования в управлении процессом формирования здорового образа жизни воспитанников и учащихся Ленинского района г. Севастополя: Сборник научных работ. - Приморский город: Рекреация. Здоровье. Инновации. - Севастополь: Издательство , 2005г. – С. 169-173.

9. Мануйленко В.В. Діяльність районного відділу освіти з формування освітнього середовища (на прикладі Ленінського району м. Севастополя) // Освіта і управління: Науково – практичний журнал. – 2005 р. № 3-4. – С. 75-82.