Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Організаційно-методичні особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Йорданії : Дис... канд. наук: 24.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Організаційно-методичні особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Йорданії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – Фізична реабілітація – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено проблемі професіональної підготовки фахівців-реабілітологів в Йорданії. Для вирішення поставлених задач було проведено аналіз науково-методичної літератури, соціологічне дослідження 180 фахівців Йорданії з фізичної реабілітації, фізичної терапії і працетерапії, опрацьовано основні нормативно-правові документи і законодавчі акти, учбові програми профільних університетів.

Отримані дані про стан здоров’я населення Йорданії вимагають введення в професіональну підготовку фахівців-реабілітологів дисциплін, які формують теоретичні знання з медико-біологічних проблем (основи нозології, гендерні і вікові питання і т.ін.), педагогічної спрямованості (теорія і методика фізичного виховання), практичних умінь і навичок (лікувальна фізкультура, масаж, методи оздоровлення і т.ін.).

Серйозними організаційно-методічними недоліками підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Йорданії є відсутність безперервної професіональної освіти, недостатня обізнаність в нормативно-правовому забезпеченні.

Еталоном для оцінки ефективності професіональної підготовки фахівців нової генерації може слугувати розроблена модель особистісно орієнтованої професіональної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах.

Ключові слова: фахівці-реабілітологи, професійна підготовка, фізична реабілітація.

 1. Аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури свідчать про неухильну тенденцію до погіршення здоров’я населення практично в усіх країнах світу. Для запобігання подальшому прогресуванню цього явища необхідно розробити і реалізувати цілий комплекс соціальних, організаційних, медико-біологічних, профілактичних і культурологічних заходів, які поліпшують здоров’я населення, що є актуальним для кожної країни. В комплексному вирішенні цієї проблеми серед інших фахівців мають брати участь фізичні реабілітологи, професіональна підготовка яких має здійснюватись з урахуванням регіональних організаційно-методичних особливостей, що визначає актуальність даної роботи.

 2. Аналіз статистичних даних захворюваності населення Йорданії з 2000 по 2005 роки підтверджує світову тенденцію погіршення здоров’я населення. Свідоцтвом тому є динаміка росту захворюваності в цій країні: порівняно з 2000 роком в 2001 році ця кількість зросла на 4%, в 2002 - на 6,1%, в 2003 році – на 13%, в 2004 році – на 16%, а в 2005 році – на 26%. Зросла за останні п’ять років на 128%, з 14512 до 33123 чоловік, кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звертались в різні державні інстанції і відомства Йорданії по надання їм соціальної допомоги, що в свою чергу, має серйозні соціальні і економічні наслідки для країни.

 3. Серед загальної кількості усіх випадків звернень по медичну допомогу в Йорданії приблизно 71% складають захворюваність органів дихання і серцево-судинної системи, нервові захворювання, хвороби опорно-рухового апарату, хірургічні хвороби, однією з головних причин розвитку яких є патогенний спосіб життя; корекційні програми, спрямовані на усунення негативних наслідків цих захворювань неможливі без цілеспрямованого використання засобів і методів фізичної реабілітації і відповідного практичного забезпечення цих заходів кваліфікованими професійними кадрами.

 1. Безпосередньо питаннями вдосконалення здоров’я нації в Йорданії займаються чотири міністерства: Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціального розвитку, Міністерство освіти, Міністерство молоді і спорту. Законодавча база в Йорданії передбачає комплексну цільову програму, спрямовану на поліпшення рівня здоров’я і якості життя населення країни. При цьому законодавча база здебільшого стосується питань професійної діяльності лікарів, фізіотерапевтів, працетерапевтів, і практично не регламентує сферу діяльності спеціалістів з фізичної реабілітації.

 2. Фахівці, які працюють в галузі фізичної реабілітації в Йорданії, недостатньо обізнані стосовно нормативно-правового забезпечення своєї діяльності, змісту конкретних законодавчих і нормативно-правових документів, про що свідчать результати соціологічних досліджень. 90% респондентів відзначили, що існують нормативно-правові обмеження, які регулюють їх професійну діяльність, 4% відзначили, що існують обмеження, але вони їх не дотримуються, і тільки 6% опитаних заперечували наявність обмежень.

 3. Основними причинами, які знижують ефективність професійної діяльності, йорданські фахівці-реабілітологи вважають: неузгодженість в термінології, яку використовують в галузі фізичної реабілітації (80% респондентів); відсутність законодавчих актів, що регламентують права і обов’язки фахівців галузі фізичної реабілітації, особливо тих, які працюють в медичних установах (55% респондентів); несформований процес безперервної професійної освіти з відповідної спеціальності (60% респондентів).

 4. Український досвід підготовки і галузі діяльності фахівців-реабілітологів свідчить, що крім загальнобіологічних і означених медичних знань і вмінь даний фахівець повинен повною мірою володіти основами педагогічних (особливо в галузі фізичного виховання і спорту), психологічних, валеологічних, соціологічних знань, і повною мірою володіти ними в своїй практичній діяльності.

 5. Аналіз учбових планів окремих університетів Йорданії показав, що недостатньо уваги приділяється:

дисципліні „Введення в спеціальність”, що має величезне значення для формування у майбутнього спеціаліста сучасних світоглядових, теоретичних і практичних знань про обрану спеціальність, та його ролі, місця і значення у масштабі реабілітаційного процесу;

певним дисциплінам медико-біологічного блоку (спортивна морфологія, біохімія, біохімія м’язової діяльності, вікова фізіологія, фізіологія спорту, фізіологічні основи фізичних вправ, гігієна, основи соціоекології);

історії розвитку фізичної реабілітації;

дисциплінам теорії і методики фізичного виховання;

вивченню засобів і методів фізичної реабілітації, таких як лікувальна фізкультура і масаж.

9. Просвітня програма фахівців з фізичної реабілітації повинна передбачати формування їх як особистості, здатної до плідної професійної діяльності в сучасних умовах, готової до плідної професійної діяльності, яка володіє системою спеціальних знань, професійних дій і соціальних відносин, відрізняється сформованістю і зрілістю професійно значущих якостей, відповідною кваліфікацією. Еталоном для оцінки ефективності професійної підготовки фахівців нової генерації може бути розроблена модель особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах.

Подальший науковий пошук шляхів оптимізації професійної підготовки фахівців-реабілітологів в Йорданії зумовлений необхідністю розробки процесу безперервної професійної освіти і вдосконалення програм навчання відповідних спеціалістів на різних кваліфікаційних рівнях.

Список робіт, опублікованих за темою дисертації.

 1. Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Состояние здоровья населения Иордании на современном этапе и возможные подходы к его оптимизации // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.науч.тр. под ред.проф. Ермакова С.С. - Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). - 2006. - №5. – С. 97-104.

 2. Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Организационно-методическое обеспечение подготовки бакалавров физической реабилитации в университетах Иордании // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. - №4. - С. 101-105.

 3. Башкін І., Макарова Е., Різік Алла Мустафа Хусін Кавакзе. Роль і місце фізичної реабілітації у загальної системі охорони здоров’я населення // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. - №3. - С. 25-29. Особистий вклад - в виборі і аналізі літератури..

 4. Дьяченко Т., Пересадин Н., Кавакзе Ризик А. и др. Интегративно-комплементарный подход в преподавании специальных дисциплин студентам-реабилитологам // Тези доповідей уч.міжнар.наук.-мет.конф. «Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів». – Київ: НУФВСУ, 2003. – С.16-17. Особистий вклад заключається в пошуку літератури і її вивченні.

 5. Корнейчук О., Носков В., Сладкевич М., Михайлюк С., Різік Алла Кавакзе. Антигомотоксичні засоби у спортивній медицині та реабілітології: досвід застосування, ефективність, перспективи у підвищенні якості життя індивіда // Мат. III Всеукр.наук.конф. «Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України». – Суми:СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2003. – С.81-84. Особистий вклад автора полягав в розробці лікувально-оздоровчого комплексу та написанні статті.

 6. Пересадин Н.А., Степанова Г.В., Дьяченко Т.В., Р.Кавакзе. Характеристика методов физической реабилитации при остеохондрозе позвоночника // Мат. регион.науч.-пр. конф. «Олимпизм и молодая спортивная наука Украины». – Луганск: ЛГПУ им. Тараса Шевченко, 2003. – С.81-84. Особистий вклад – підбір літератури, її аналіз та інтерпритація даних.

 7. Дьяченко Т.В., Кавакзе Ризик А.М., Пересадин Н.А. и др. Интегративная валеология: становление, возможности и перспективы науки об индивидуальном здоровье // Український медичний альманах. – Т.5. - №4. – 2002. – С.32-34. Особистий вклад полягав в організаційно-методичному забезпеченні публікації.

 8. Ященко А.Г., Майданюк Е.В., Різік Алла Мустафа Хусін Кавакзе. Корекція порушення адаптації мозкового кровотоку у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні, за допомогою адаптогенов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб.наук.пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харьків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2005. - №12. – С.72-78. Особистий вклад автора полягає в проведенні досліджень та інтерпретації даних.

Публікації автора:

 1. Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Состояние здоровья населения Иордании на современном этапе и возможные подходы к его оптимизации // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.науч.тр. под ред.проф. Ермакова С.С. - Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). - 2006. - №5. – С. 97-104.

 2. Ризик Алла Мустафа Хусин Кавакзе. Организационно-методическое обеспечение подготовки бакалавров физической реабилитации в университетах Иордании // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. - №4. - С. 101-105.

 3. Башкін І., Макарова Е., Різік Алла Мустафа Хусін Кавакзе. Роль і місце фізичної реабілітації у загальної системі охорони здоров’я населення // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. - №3. - С. 25-29. Особистий вклад - в виборі і аналізі літератури..

 4. Дьяченко Т., Пересадин Н., Кавакзе Ризик А. и др. Интегративно-комплементарный подход в преподавании специальных дисциплин студентам-реабилитологам // Тези доповідей уч.міжнар.наук.-мет.конф. «Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів». – Київ: НУФВСУ, 2003. – С.16-17. Особистий вклад заключається в пошуку літератури і її вивченні.

 5. Корнейчук О., Носков В., Сладкевич М., Михайлюк С., Різік Алла Кавакзе. Антигомотоксичні засоби у спортивній медицині та реабілітології: досвід застосування, ефективність, перспективи у підвищенні якості життя індивіда // Мат. III Всеукр.наук.конф. «Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України». – Суми:СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2003. – С.81-84. Особистий вклад автора полягав в розробці лікувально-оздоровчого комплексу та написанні статті.

 6. Пересадин Н.А., Степанова Г.В., Дьяченко Т.В., Р.Кавакзе. Характеристика методов физической реабилитации при остеохондрозе позвоночника // Мат. регион.науч.-пр. конф. «Олимпизм и молодая спортивная наука Украины». – Луганск: ЛГПУ им. Тараса Шевченко, 2003. – С.81-84. Особистий вклад – підбір літератури, її аналіз та інтерпритація даних.

 7. Дьяченко Т.В., Кавакзе Ризик А.М., Пересадин Н.А. и др. Интегративная валеология: становление, возможности и перспективы науки об индивидуальном здоровье // Український медичний альманах. – Т.5. - №4. – 2002. – С.32-34. Особистий вклад полягав в організаційно-методичному забезпеченні публікації.

 8. Ященко А.Г., Майданюк Е.В., Різік Алла Мустафа Хусін Кавакзе. Корекція порушення адаптації мозкового кровотоку у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні, за допомогою адаптогенов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб.наук.пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харьків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2005. - №12. – С.72-78. Особистий вклад автора полягає в проведенні досліджень та інтерпретації даних.