Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Тарасюк Наталія Яківна. Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2002. — 194 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 146-165.Анотація до роботи:

Тарасюк Н. Я. Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту. Рукопис.

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2003 рік.

Метою дослідження є визначення шляхів активізації пропагандистської і рекламної діяльності, яку проводять фізкультурні організації різних типів. Об`єктом дослідження є місце пропаганди і реклами в системі функцій, які виконують типові організації сфери фізичної культури і спорту. Предмет дослідження організаційні та методичні аспекти пропаганди і реклами фізкультурних занять. Застосовано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: аналіз літературних джерел з питань пропаганди і реклами, контент - аналіз, анкетування, системний аналіз, експертна оцінка, соціально-управлінський експеримент, методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше отримано інформацію про діяльність керівних фізкультурних організацій обласного рівня з управління пропагандою фізкультурних занять; конкретизовано зміст і обсяги проведення пропагандистської діяльності спортивними школами і рекламної - оздоровчими клубами; виявлено резерви подальшої активізації пропаганди і реклами, з урахуванням яких складено і апробовано цільову комплексну програму (ЦКП) підвищення їхнього рівня у Волинській області; отримано нові теоретичні дані про технологію управління пропагандистською і рекламною діяльністю у сфері фізичної культури і спорту.

Розроблено організаційно-методичні рекомендації для керівних фізкультурних організацій обласного рівня, скеровані на подальше удосконалення пропаганди і реклами. Впроваджено в практику діяльності окремих спортивних шкіл та оздоровчих клубів заходи щодо активізації пропаганди і реклами фізкультурних і спортивних занять.

Результати дослідження впроваджені в практику, вони підтверджують ефективність запропонованої програми.

У дисертації розроблені організаційно-методичні основи активізації пропагандистської та рекламної діяльності, яку проводять обласні фізкультурні організації. Результати дослідження дали можливість сформулювати такі висновки:

 1. Аналіз фахової літератури засвідчив актуальність і недостатню теоретичну та наукову розробку питань управління та організації пропаганди і реклами. Контент-аналіз обласних періодичних видань виявив значну кількість друкованих матеріалів інформаційного характеру і недостатність публікацій методичного, освітньо-виховного змісту.

 2. Функція “пропаганда фізичної культури і спорту“ планується і реалізується всіма керівними фізкультурними організаціями обласного рівня. Найбільші її обсяги мають місце в планах Волинської обласної ради ФСТ “Спартак“ –19%; Управління фізичної культури, спорту і туризму Волинської облдержадміністрації – 17%. Обласні ради фізкультурно-спортивних товариств “Динамо“, “Колос“, “Україна“ планують 14,4, 14,3 і 12,2% відповідно, Відділення НОКУ у Волинській області – 13,6%.

Реальні обсяги діяльності незначною мірою перевищують заплановані в роботі Управління облдержадміністрації, обласних рад ФСТ “Колос“, “Україна“, “Динамо“. Не в повному обсязі виконується запланована діяльність із пропаганди фізичної культури і спорту обласною радою ФСТ “Спартак“ і Відділенням НОКУ.

 1. Результати дослідження свідчать, що керівні фізкультурні організації Волинської області третину всієї пропаганди проводять у вигляді її наочної форми (планується – 33%, реалізується – 33,2%). Це пояснюється сучасним розповсюдженням реклами як однієї з форм наочної пропаганди. Друге місце у реальній практиці посідає видавнича діяльність (26,1%), заплановані обсяги якої у двічі менші. На наступному місці - співпраця із ЗМІ (16,9%), якої планується більше, ніж реалізується. Серед усіх видів і форм пропаганди позбавлена належної уваги лекційна пропаганда (8,1% реальних обсягів.)

 2. Вихованці спортивних шкіл стають об’єктом пропагандистського впливу під час набору в секції – про це свідчать 43,7% респондентів. У подальшому не завжди пропагандистська діяльність проводиться як безперервний педагогічний процес. Лише 46,5% опитаних постійно відчувають намагання тренерів сформувати у них стійку позитивну мотивацію до систематичних занять.

 1. Упродовж навчання в спортивних школах достовірно підвищується рівень спеціальних знань юних спортсменів про обраний вид спорту (r=0,50). Одначе зацікавленість у матеріалах газетних публікацій на спортивну тематику у вихованців спортивних шкіл сформована недостатньо, що потребує додаткових зусиль тренерського складу.

 2. Дослідженням установлено прямо пропорційну двомірну залежність між рівнем знань респондентів з обраного виду спорту і їхньою участю у пропаганді (r= 0,21). Більшість (80%) вихованців спортивних шкіл, які мають відмінний рівень знань, постійно або дуже часто переконують своїх друзів і знайомих у користі занять спортом. Аналогічна тенденція простежується з тими, хто має дуже хороший рівень знань. Респонденти з незадовільним рівнем знань участі у пропаганді не беруть.

 3. Вивчення наявності сумісного пропагандистського впливу на вихованців спортивних шкіл, тренерів, шкільних вчителів фізкультури і батьків дало можливість простежити, що батьки лише 59,4% юних спортсменів знайомі з тренерами. У той же час 60,4% респондентів засвідчили наявність контактів тренера з учителем фізкультури.

Таким чином, існують резерви активізації сумісної діяльності всіх трьох соціальних груп, які, безперечно, здатні зміцнити позитивну мотивацію дітей до систематичних спортивних занять.

 1. Реклама оздоровчих послуг проводиться всіма фізкультурно-оздоровчими клубами, які були об’єктами дослідження. Носіями рекламної інформації виступають здебільшого самі члени клубів (засвідчили 39,2% респондентів) або рекламні оголошення на вулиці (32,2%). Співробітники оздоровчих клубів не завжди цікавляться джерелами поінформованості своїх відвідувачів, лише 34,9% респондентів засвідчили наявність такої зацікавленості.

 2. У ході дослідження було виявлено дещо обмежений арсенал рекламної продукції на місцях занять. У більшості випадків це стінні газети, фото стенди і фотоальбоми. Рівень якості рекламних матеріалів був визначений більшістю респондентів як середній (41% відповідей). Двомірна залежність визначення якісного рівня реклами і стажу оздоровчих занять виявила, що зі збільшенням стажу оцінка якості реклами знижується. Це свідчить про відсутність диференційованого рекламного впливу на відвідувачів оздоровчих клубів.

 3. Вирішення проблеми активізації пропагандистської і рекламної діяльності відповідно до умов функціонування фізкультурного руху сучасної України можливе в рамках ЦКП, яка, на думку експертів, має відображати принципи проведення пропаганди і реклами, залучення всіх зацікавлених організацій, наявність основних функцій управління: планування, організації, мотивації, контролю. Проектна ефективність цілей і завдань, включених до ЦКП, високо оцінена експертами за десятибальною шкалою: п’ятирічний горизонт планування – 10, послідовність – 9,8, повнота відображення етапів виконання – 9,2.

 4. Соціально-управлінський експеримент, проведений за спеціально розробленою програмою удосконалення пропаганди і реклами спортивних і оздоровчих занять у типовій ДЮСШ “Олімп“ і Федерації аеробіки Волинської області, підтвердив гіпотезу, сформовану на початку дослідження: активізація вищезазначених аспектів діяльності фізкультурних організацій, їх відповідність вимогам і умовам функціонування фізкультурного руху сучасної України дасть позитивні результати. На об’єктах дослідження вони виявилися у підвищенні на 10% показників стабільності континґенту ДЮСШ та залученні до оздоровчих занять аеробікою додаткової кількості членів клубу “Венера“ (19,2%).

 5. Запропонована ЦКП, експериментальні програми удосконалення пропагандистської і рекламної діяльності фізкультурних організацій, методичні рекомендації для керівних організацій обласного рівня можуть бути запроваджені у практику в інших областях України.

Публікації автора:

 1. Тарасюк Н. Сучасний етап пропаганди занять фізичною культурою: підходи до вивчення проблеми // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей. – Л., 2000. – Вип..4. - С. 28-29.

 2. Тарасюк Н.Я. Експериментальне обґрунтування ефективності впровадження системи заходів з пропаганди і реклами фізкультурних занять //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць /за ред. С.С.Єрмакова. – Х.., 2002. – №15. – С. 3-7.

 3. Тарасюк Н.Я. Особливості проведення реклами фізкультурно – оздоровчих послуг // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей. – Л., 2002. – Вип..6 .- Т.1. – С. 124-127.

 4. Тарасюк Н.Я. Роль пропаганди у залученні школярів до занять спортом // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей. – Л., 2001.- Вип..5.- Т.1. – С. 173-175.

 5. Тарасюк Н.Я. Дослідження та порівняння окремих аспектів пропаганди фізкультурних занять і реклами оздоровчих послуг//Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць /за ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2002. – №17. – С. 36-40.

 6. Жданова О. М. Тарасюк Н. Я. Порівняльний аналіз обсягів і змісту діяльності з пропаганди фізкультурних організацій Волинської області //Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. - Том 1. – С. 58-60.

 7. Жданова О.М., Тарасюк Н.Я. Фізкультурно-спортивна інформація на шпальтах Волинських обласних газет // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 12-13.

 8. Тарасюк Н.Я. Цільове комплексне програмування розвитку пропаганди і реклами фізкультурних занять // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІІІ Між регіон. наук. – практ. конф. – Л., 2002. – С. 54-56.