Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Герцик Андрій Мирославович. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2006.Анотація до роботи:

Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – Фізична реабілітація. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2006.

У дисертації здійснено дослідження організаційно-методичних аспектів підготовки кадрів фізичної реабілітації у Канаді.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації. Предмет дослідження – сфера діяльності, зміст та організація підготовки бакалаврів фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Канаді.

Мета дослідження – виявлення й аналіз організаційно-методичних аспектів підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді та визначення можливості використання канадського досвіду в підготовці фахівців з фізичної реабілітації у вищій школі України.

Наукова новизна та теоретична значущість роботи полягає у введенні в український науково-інформаційний обіг змісту нормативних документів Світової конфедерації фізичної терапії та розкритті змісту міжнародних стандартів професійної діяльності фахівців у сфері фізичної реабілітації; визначенні сфери діяльності фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Канаді; визначенні передумов зародження і розвитку сфери фізичної реабілітації в Україні; визначенні місця та значення фізичної реабілітації в системі вищої галузевої освіти України; обґрунтуванні можливостей використання канадського досвіду для вдосконалення організаційно-методичних аспектів підготовки фахівців з фізичної реабілітації в Україні.

1. Аналіз літературних джерел засвідчує, що в Україні спостерігається значний інтерес з боку вищих навчальних закладів до нової освітньої спеціальності „Фізична реабілітація”. Однак підготовка кадрів здійснюється розрізнено, за умов неврегульованості правового поля діяльності фахівців галузі, здебільшого без врахування міжнародного досвіду, а тільки на підставі суб’єктивного трактування місця і ролі фізичної реабілітації в системах фізичної культури та охорони здоров’я.

Вчені недостатньо уваги приділяють науковим дослідженням, присвяченим підготовці фахівців з фізичної реабілітації за кордоном, особливо в економічно розвинутих країнах.

2. Встановлено відповідність між національним тлумаченням терміну фізична реабілітація та міжнародним тлумаченням терміну фізична терапія. Стандарти освіти і практичної діяльності, що мають визначальний вплив на розвиток фізичної реабілітації у світі, затвердила Світова конфедерації фізичної терапії (World Confederation for Physical Therapy).

Використання міжнародного досвіду підготовки фахівців є можливим за умови критичного аналізу здобутків освітніх систем країн-членів Світової конфедерації фізичної терапії і адаптації цих здобутків до національних потреб, особливостей та можливостей загалом.

Реформування вищої галузевої освіти з фізичної реабілітації в Україні, зокрема, доцільно здійснювати з врахуванням інтеграційних процесів у сфері вищої освіти європейських країн, зокрема згідно принципів Болонської декларації.

3. Освіта і професійна діяльність фізичних терапевтів у Канаді є нерозривно пов’язані.

Професійна діяльність канадських фізичних терапевтів розвинулася в двох основних сферах: клінічній і позаклінічній.

Клінічна діяльність полягає у встановленні реабілітаційного діагнозу та виконанні реабілітаційної програми і здійснюється в лікувальних та реабілітаційних закладах стаціонарного і амбулаторного типу, будинках інвалідів та людей похилого віку, за місцем проживання пацієнтів. Вона передбачає втручання під час гострих станів, функціональне відновлення, підтримку досягнутих результатів, профілактику виникнення рухових дисфункцій.

Складовими клінічної діяльності є реабілітаційне обстеження, визначення реабілітаційного діагнозу, планування і здійснення реабілітаційного втручання. Обстеження пацієнтів обов’язково передує будь-якому втручанню і виконується згідно з медичним діагнозом.

Позаклінічна діяльність фізичного терапевта охоплює участь у наукових дослідженнях, навчальних програмах, консультуванні та адміністративній діяльності.

4. Зміст діяльності бакалавра фізичної терапії найповніше висвітлено у „Кваліфікаційній характеристиці фізичного терапевта базового рівня в Канаді”. Документ окреслює основні складові кваліфікації, що забезпечують ефективне виконання професійної ролі в межах всебічного, науково обґрунтованого, зорієнтованого на досягнення результатів і задоволення потреб пацієнта підходу. Це професійна відповідальність, виконання реабілітаційного обстеження, встановлення реабілітаційного діагнозу і планування втручання, здійснення і оцінка реабілітаційного втручання, ділове спілкування і співпраця, організація надання реабілітаційних послуг. „Кваліфікаційна характеристика” описує етичні норми, знання, навички, які необхідні для початку практичної діяльності, і слугує фундаментом для розвитку стандартів навчальних планів підготовки фахівців фізичної терапії.

5. Підготовка фахівців фізичної терапії у Канаді здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр” і „магістр”, з яких перший є основним для практичної, а другий – для наукової та викладацької діяльності.

Створення навчальних планів підготовки бакалаврів належить до компетенції навчальних закладів і ґрунтується на „Базовому навчальному плані канадських програм з фізичної терапії”.

Навчальні програми підготовки бакалаврів діють у 13 університетах Канади. Вимоги до вступників і тривалість навчання суттєво відрізняються.

У навчальному процесі особлива увага приділяється підготовці фізичних терапевтів до діяльності, скерованої на зменшення м’язово-скелетних, неврологічних та серцево-дихальних дисфункцій.

Основу підготовки бакалаврів фізичної терапії становить вивчення біологічних, прикладних, клінічних, соціальних дисциплін та методів наукових досліджень. Невід’ємною складовою підготовки фізичних терапевтів-бакалаврів є навчальна практика (клінічна освіта), що проводиться індивідуальним методом і триває щонайменше 1025 годин.

6. Загальнодержавною формою обов’язкового підсумкового контролю професійної підготовленості фізичних терапевтів-бакалаврів в Канаді є Екзамен з компетенції у фізичній терапії, що складається з двох частин: письмової та практичної (клінічної).

Оцінювання охоплює основні складові клінічної діяльності, такі як складання історії рухової дисфункції, проведення реабілітаційного обстеження, трактування результатів обстеження, розв’язання клінічних проблем, а також організаторські навички, етичні аспекти, питання безпеки пацієнта, навички опитування і спілкування.

Успішне складання Екзамену з компетенції засвідчує досягнення мінімальних стандартів базової професійної підготовленості і є підставою для видачі ліцензії на право самостійної практичної діяльності.

7. Канадський досвід свідчить, що пошук шляхів розвитку освітньо-професійної галузі фізичної реабілітації в Україні доцільно проводити, орієнтуючись на задекларовані Світовою конфедерацією фізичної терапії міжнародні стандарти професійної діяльності.

До розробки нормативних документів галузі, зокрема Освітньо-кваліфікаційної характеристики, бажано залучати громадські організації хворих та неповносправних, а також об’єднання фізичних реабілітогів. Це б допомогло врахувати інтереси як споживачів реабілітаційних послуг, так і фахівців.

Розвиток і удосконалення навчальних програм з фізичної реабілітації з використанням канадського досвіду може відбуватись такими шляхами:

- організація і побудова навчального процесу з урахуванням змісту та складових клінічної діяльності фізичного реабілітолога;

- збільшення кількості годин, передбачених для вивчення будови, діяльності та методик обстеження опорно-рухового апарату;

- збільшення тривалості клінічних практик з одночасним зменшенням кількості студентів у групах;

- застосування елементів канадської системи контролю якості навчання.

Публікації автора:

 1. Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді: Метод. посіб. – Л.: Українські технології, 2005. – 112 с.

 2. Герцик А.М. Можливості використання в Україні канадського досвіду організації клінічної діяльності фахівця фізичної реабілітації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2004. – № 7. – С. 27-35.

 3. Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти проведення клінічної практики в системі підготовки фахівців фізичної реабілітації в Канаді // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 8: В 4-х т. – Л., 2004. – Т. 2. – С. 78-83.

 4. Герцик А.М. Підсумковий державний контроль професійної підготовленості бакалаврів фізичної реабілітації (терапії) в Канаді // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 6. – С. 100-102.

 5. Герцик А.М. Трактування ключових термінів в освітньо-професійній галузі фізичної реабілітації // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7: В 3-х т. – Л., 2003. – Т. 1. – С. 342-346.

 6. Герцик А.М. Порівняльна характеристика навчальних планів підготовки фахівців фізичної реабілітації у вищих закладах освіти України // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 6: В 3-х т. – Л., 2002. – Т. 2. – С. 516-520.

 7. Герцик А.М., Герцик М.С. Організаційно-методологічні особливості підготовки фахівців фізичної реабілітації // Кінезіологія в системі культури: Матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 7-8. Особистий внесок здобувача полягає в аналізі наукової літератури та визначенні особливостей підготовки фахівців в Україні.

 8. Вацеба О., Герцик А. Сучасні тенденції та актуальні проблеми розвитку освіти і науки в галузі фізичного виховання та спорту України // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. – Донецьк, 2002. – С. 127-131. Здобувачем проаналізовано розвиток фізичної реабілітації як складової фізичної культури і спорту України.

 9. Герцик М., Герцик А. Підготовка фахівців фізичної реабілітації в умовах ступеневої освіти // Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 31-36. Дисертант визначив особливості підготовки бакалаврів у системі ступеневої освіти.

 10. Герцик А.М. Сучасний стан підготовки фахівців фізичної реабілітації в системі вищої школи України // Фізична культура, спорт та здоров’я: Матеріали ІV Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів – Х., 2002. – С. 66-67.

 11. Герцик А.М. Підготовка фахівців фізичної реабілітації у Канаді // Фізична культура, спорт та здоров’я: Матеріали V Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів – Х., 2003. – С. 53.

 12. Вацеба О., Герцик М., Герцик А. До питання понятійного тлумачення спеціалізованих термінів в освітньо-професійній сфері фізичної реабілітації // Фізичне виховання, спорт і здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 13-15. Здобувачем визначено перелік колючих термінівсфери фізичної реабілітації та дано їх тлумачення.

 13. Герцик А.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду для підготовки фахівців фізичної реабілітації в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. – № 4. – С. 140-143.

 14. Герцик А.М. Організаційно-методичні особливості навчального процесу зі спеціальності „Фізична реабілітація” у Львівському державному інституті фізичної культури на основі використання канадського досвіду // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді: Тези доп. Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 61-68.

 15. Герцык М, Герцык А. Физическая реабилитация как новая специальность в системе высшего физкультурного образования Украины // Олимпийский спорт и спорт для всех: Тез. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 300. Дисертант визначив специфіку формування фізичної реабілітації в Україні як освітньої спеціальності.

 16. Герцык М., Герцык А. Физическая реабилитация – новая специальность в системе высшего физкультурного образования Украины // Современные проблемы совершенствования системы высшего физкультурного образования: Материалы VI Междунар. науч. конф. – Кишинев, 2003. – С. 120-121. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні особливостей розвитку фізичної реабілітації у вищій школі України.