Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


16. Галацан Олександр Вікторович. Організаційно-економічний механізм управління охороною здоров'я: дис... канд. наук з держ. управ.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Галацан О.В. Організаційно-економічний механізм управління охороною здоров’я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Харків, 2004.

Дисертація досліджує теоретичні та практичні питання удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління охороною здоров’я на регіональному рівні як рушійної сили створення єдиного простору медичного обслуговування населення. У ній уточнюється понятійно-категоріальний апарат науки державного управління, що стосується галузевого управління (надання медичних послуг), аналізуються основні теоретико-методологічні та прикладні підходи до удосконалення механізмів державного управління галуззю, відстежується еволюція системи управління охороною здоров’я в Україні у порівнянні з відповідними зарубіжними моделями.

Запропоновано нові напрямки та технології територіальної організації управління охороною здоров’я у мегаполісі, що дозволяє більш раціонально використовувати матеріальні і фінансові ресурси та засоби стратегічного планування розвитку сфери охорони здоров’я в українському суспільстві.

Проведене дослідження дозволяє запропонувати нові напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму державного управління охороною здоров’я на регіональному рівні, що розкриваються в наступних узагальненнях:

1. Важливими питаннями удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління охороною здоров’я в Україні, що потребують розв’язання, є: невизначеність взаємовідносин органів місцевої державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на рівні області; невідповідність існуючої системи управління галуззю її структурі і функціям у місті з районним адміністративним поділом; обмеженість можливостей наповнення місцевих бюджетів та неефективне використання наявних фінансових ресурсів.

2. Система медичного обслуговування населення включає, зокрема, медичну допомогу, медичні та супутні послуги (додаткове харчування в стаціонарі, поліпшені умови перебування, зв’язок, транспорт, рекреація тощо), доступність яких визначається матеріальним станом кожного споживача та іншими факторами більш якісного задоволення потреб. У свою чергу, низький рівень доступності медичного обслуговування населення зумовлює загострення демографічної ситуації та погіршення стану здоров’я населення.

3. Подолання тенденції посилення невідповідності системи управління охороною здоров’я існуючим в державі соціально-економічним умовам трансформаційного періоду вимагає опрацювання та впровадження комбінаційної моделі організації медичного обслуговування (що враховує елементи поширених у світі моделей Беверіджа, Бісмарка, Семашка та ринкової), поєднання процесів централізації та децентралізації з урахуванням особливостей державного управління на регіональному рівні.

4. Збереження за трансформаційних перетворень достатньо високого рівня централізації управління суттєво впливає на державну охороноздоровчу політику, гальмує реформування галузі. Упровадження навіть незначних елементів децентралізації, що створює рівні умови для всього населення в отриманні медичних послуг та рівні можливості для всіх об’єктів управління стосовно здійснення цього виду діяльності, потребує опрацювання та реалізації науково обґрунтованих, виважених державно-управлінських рішень.

5. Конкретизація засад поєднання організаційної і економічної складової удосконалення механізму управління охороною здоров’я та реалізація принципів централізації і децентралізації управління цією сферою на рівні регіону дозволяє запропонувати новітні технології реалізації місцевих міжгалузевих програм соціально-економічного розвитку і їх органічний зв’язок з державними галузевими програмами охорони здоров’я (індикативне планування, критерії оцінки якості послуг тощо).

6. Ефективним засобом удосконалення організаційно-економічного механізму управління охороною здоров’я у трансформаційному суспільстві може бути організаційно-функціональна модель “колесо фінансів”, що являє собою систему упорядкування та концентрації джерел отримання фінансових ресурсів для медичної сфери на основі нормативно-правових актів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин і формування комбінаційної моделі охорони здоров’я в українському суспільстві.

Публікації автора:

1. Галацан О.В. Планування медичних послуг населенню в умовах створення єдиного медичного простору в регіоні // Управління сучасним містом: Наук.-інформ. бюлетень. – Дніпропетровськ: УАДУ, 2000. – С. 5 – 10.

2. Мамонова В.В., Рогожин Б.А., Галацан О.В. Формування регіонального простору медичних послуг населенню (проблеми місцевої влади) // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: УАДУ ХФ, 2000. – № 2 (7). – С. 101 – 106.

Особисто здобувачем запропонована етапність, планомірність та поступовість процесу формування єдиного простору медичного обслуговування населення в регіоні.

3. Галацан О.В. Проблеми реорганізації системи управління сферою охорони здоров’я великих міст // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: УАДУ ХФ, 2001. – № 9. – С. 97 – 101.

4. Галацан О.В. Організація надання медичних послуг органами місцевого самоврядування мегаполісів // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Державне управління і місцеве самоврядування. – Вип. 1/2001. – Ч. IV. – Х.: УАДУ ХФ, 2001. – С. 7 – 8.

5. Галацан О. Основні складові організаційно-економічного механізму управління охороною здоров’я в регіоні з позицій системного підходу // Управління сучасним містом. – К.: УАДУ, 2002. – № 1-3 (5). – С. 70 – 73.

6. Галацан О.В. Нормативно-правова база управління регіональною системою охорони здоров’я // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. праць. – Х.: УАДУ ХФ, 2003. – № 2 (16). – Ч. 1. – С. 175 – 178.

7. Галацан О.В. Комунікативні зв’язки у сфері охорони здоров’я як складова державного управління // Теорія та практика державного управління / Проблеми формування та реалізації охороноздоровчої політики в сучасних умовах. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – Вип. 3. – С. 13 – 16.

8. Мамонова В., Галацан О. Створення організаційних засад розвитку підприємництва у сфері охорони здоров’я // Управління сучасним містом. – К.: УАДУ, 2003. – № 1-3 (9). – С. 97 – 103.

Особисто здобувачем запропоновано та обґрунтовано рентабельність перетворення комунального закладу охорони здоров’я “Міська молочна кухня” у комунальне підприємство.