Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Ісіков Сергій Михайлович. Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: логістична концепція : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2004. — 208арк. — Бібліогр.: арк. 192-204.Анотація до роботи:

Ісіков С.М. Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: логістична концепція.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління.- Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

У дисертації обгрунтовано нову концепцію механізму державної підтримки малого бізнесу. Розроблено організаційно-економічний механізм логістичного підходу до державної підтримки малого підприємництва на макро-, мезо-, мікрорівні.

Проаналізовано тенденції розвитку підприємництва у світовій економіці й на внутрішньому ринку. Розкрито роль державних органів у формуванні інфраструктури підприємницької діяльності. Показаний взаємозв'язок логістики і комерційного посередництва. Встановлені основні причини, стримуючі розвиток малого підприємництва у сфері виробництва і на ринку споживчих товарів.

Дано визначення логістичної системи комерційного посередництва. Визначені її цілі, організаційно-економічний механізм, що включає різні рівні ієрархії управління. Запропонована схема планування роботи логістичної системи з виділенням стратегічного, оперативного і регулюючого рівнів. Виділені типи управлінських структур логістики і визначена область їх ефективного використання.

Обгрунтовано доцільність та розроблено програму державної підтримки малого підприємництва на основі програмно-цільового планування.

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено теоретичне узагальнення і практичне вирішення актуального науково-практичного завдання щодо розробки організаційно-економічного механізму державної підтримки малого підприємництва на засадах принципів і методів логістики, основними положеннями якого є:

 1. Мале підприємництво як вид діяльності в умовах ринкових відносин повинно функціонувати на основах логістичної концепції, яка складається у сукупності зусилля держави, регіонів спрямованих на підтримку малого підприємництва в області координації фінансових та матеріальних потоків, розвитку інфраструктури, логістичного менеджменту, централізованого виконання усього комплексу логістичних послуг у створених логістичних центрах та ін.

 2. Державна підтримка малого підприємництва повинна здійснюватися двома способами: участю в розвитку інфраструктури і управляючими впливами безпосередньо на діяльність малого підприємництва шляхом створення сприятливого фінансового клімату (податкові пільги, кредити та ін.). На основі системного аналізу інфраструктурних процесів, з урахуванням функцій, об'єктів обслуговування, типів ринків, запропоновано визначення ринкової інфраструктури і обгрунтована класифікація її об'єктів. Як один з таких об'єктів розглянуто комерційне посередництво.

 3. Регулювання розвитку малого підприємництва повинне здійснюватись на основі розроблених методичних основ логістики малого підприємництва як основного інструменту підприємницької діяльності і засобу досягнення конкурентоспроможності.

 4. Формою державної підтримки малого підприємництва є включення їх в єдиний контур управління і циркуляції економічних потоків шляхом створення регіональних і міжрегіональних логістичних центрів. Найдоцільнішою організаційно-правовою формою логістичних центрів є відкрите акціонерне товариство з участю держави і самих малих підприємств.

 5. Державна підтримка малого підприємництва відображається в розробленій на основі програмно-цільового методу програмі, яка містить комплекс заходів в організаційної, економічно – соціальної області.

 6. В загальну систему управління малого підприємництва слід вводити логістичний менеджмент, під яким слід розуміти процес розробки, узгодження і організації виконання управлінських рішень з приводу логістичних операцій в логістичних системах. Розроблено функціональну конструкцію логістичного менеджменту, структуровано основні компоненти логістичного плану.

 1. Логістичні ланцюги комерційного підприємництва представляють різновид системи масового обслуговування, для яких розраховані мікрологістичні моделі й граничні характеристики ефективності функціонування через критерії n-канальної системи масового обслуговування з відмовами.

 2. Теоретико-методологічні основи логістичного аналізу фірми базуються на методології загального економічного аналізу, маркетингових досліджень ринку, логістичного аналізу на мікро-, мезорівнях. Визначено предмет, об'єкт, методи і принципи логістичного аналізу; наведено алгоритм комерційного підприємства логістичного аналізу фірми.

 3. Логістична система малого підприємництва віднесена до класу відкритих систем в протилежність закритій системі розподілу ресурсів в плановій економіці. Регіональна логістична система віднесена до класу макрологістичних систем; вона має різноманіття підсистем і елементів регіонального ринку товарів і послуг у сфері малого підприємництва, а також розвинуті міжрегіональні зв'язки. Сформульовані основні цілі, принципи, функції побудови регіональної логістичної системи малого підприємництва.

 4. Під логістичним потенціалом підприємства комерційного посередництва розуміється його здатність реалізувати логістичні функції і операції з максимально можливим кінцевим результатом і мінімально-необхідними логістичними витратами. Логістичний потенціал фірми запропоновано оцінювати по сукупності показників, відповідно до яких проводиться логістичний аналіз підприємства комерційного посередництва. Визначено цілі, задачі і принципи визначення логістичного резерву підприємства комерційного посередництва. Запропоновано методологію розробки плану заходів щодо логістизації комерційного посередництва в регіоні з максимальним використовуванням логістичного потенціалу. Запропоновано типологію можливостей нарощування логістичного потенціалу фірми.

 5. Планування логістичної діяльності підприємства комерційного посередництва в рамках МСПКП повинне здійснюватися за запропонованою методологією, яка включає стратегічне і оперативне планування, а також регулювання руху ресурсів фірми.

12.Оптимальну организацію управління логістикою підприємства комерційного посередництва слід визначати шляхом порівняльної характеристики переваг і недоліків, визначення сфери найпереважнішого застосування за чотирма типами управлінських структур: унітарної (У-структура); холдингової (Х-структура); мультидивізійної (М-структура); змішаної (С-структура).

Публікації автора:

У наукових фахових виданнях:

 1. Исиков С.М. Проблемы продвижения и сбыта в организациях // Сер. “Державне управління”.- Т. ІІ, вип. 7.– Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С. 35-39.

 2. Петенко І.В., Ісіков С.М. Сучасні проблеми малого підприємництва в умовах переходу до ринкових відносин в Україні // Державне регулювання економіки та соціального розвитку територій та підприємств. Сер. “Державне управління”. -Т. ІІІ, вип. 14. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 36-42.

Особистий внесок: проведено аналіз макроекономічних чинників функціонування малого підприємництва.

 1. Петенко И.В., Исиков С.М. Логистизация малого предпринимательства в регионе: проблемы, решения // Фінансові аспекти державного управління. Сер. “Державне управління”.- Т. ІУ, вип. 20. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 195-207.

Особистий внесок: дано оцінку можливостей використання методології розвитку підприємництва розвинутих держав.

 1. Исиков С.М. Характер и основные тенденции коммерциализации экономики Украины // Фінансовий механізм державного управління економікою України. Сер. “Державне управління”. -Т. ІУ, вип. 28. – Донецьк, ДонДАУ, 2003. – С. 210-220.

 2. Исиков С.М. Методические основы логистики малого предпринимательства // Удосконалення механізму державного управління розвитком територій, галузей і підприємств. Сер. “Державне управління”.-Т. ІУ, вип. 28. – Донецьк, ДонДАУ, 2003. – С. 145-156.

 3. Исиков С.М., Петенко И.В. Малое предпринимательство в логистической системе управления // Соціальний менеджмент: управління інформацією. Сер. “Державне управління”. -Т. ІУ, вип. 26.– Донецьк, ДонДАУ, 2003. – С. 229-236.

Особистий внесок: обгрунтовано відсутність та необхідність використання концепції логістики на підприємствах малого бізнесу.

 1. Исиков С.М. Инфраструктурная поддержка малого бизнеса// Вісник ДонДАУ “Менеджер”.- 2004.-№ 2(28). – С. 114-119.

 2. Исиков С.М. Некоторые аспекты рекламно-информационной деятельности // Наука і освіта. Вип.147.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.-С.156-161.

 3. Исиков С.М. Анализ основных принципов и подходов к синтезу маркетинговых моделей // Наука і освіта. Вип.145.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.-С.127-131.

 4. Исиков С.М., Петенко И.В. Логистический потенциал коммерческого посредничества // Вісник ДНТУ. Сер: Економічна. Вип. 80. –Донецьк:ТОВ “Лебідь”, 2004.- С.88-93.

Особистий внесок: розроблено організаційно-економічний механізм логістичного менеджменту малого підприємства.

Публікації за матеріалами конференцій:

 1. Исиков С.М. Роль государства в формировании инфраструктуры предпринимательской деятельности // Зб. матер. наук.-практ.конф. “Сучасні проблеми управління”. Ч.1.- К.: ІВЦ “Політехніка”, 2003.- С.203.

 2. Исиков С.М. Менеджмент коммерческого посредничества: логистический аспект // Матеріали наук.-практ.конф. “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”–– Донецк: ДНТУ, 2004. – С. 147-149.

 3. Ісіков С.М. Антіномії управління комерційним посередництвом на мікро- та макрорівні: логістичний аспект // Матеріали конф. “Державне регулювання економіки на регіональному рівні: проблеми та шляхи вдосконалення”.- Одеса: ОРІДУ, 2004. – С. 8.