Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Переймибіда Лариса Валентинівна. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. Розроблено та обґрунтовано організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, які включають модель розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника; зміст, організаційні форми та принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури; визначено критерії розвитку деонтологічної культури; вимоги до особистості майбутнього лікаря та його деонтологічної підготовленості.

Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено модель розвитку деонтологічної культури майбутнього медика, яка включає особистісний, соціальний та професійний компоненти; зміст діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури.

Обгрунтовано організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею; принципи розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

 1. Науковий аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці діяльності середніх загальноосвітніх і профільних навчальних закладів дав змогу виявити сучасні вимоги до розвитку деонтологічної культури учнів, довести значущість розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника. З’ясовано, що проблема діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури особистості надзвичайно актуальна й потребує розробки й упровадження в навчально-виховний процес профільних загальноосвітніх середніх навчальних закладів, оскільки пронизує всі компоненти формування професійної і духовної сфер майбутнього медичного працівника, активно впливає на рівень її сформованості. Деонтологічна культура медичного працівника виступає інтегрованою якістю особистості майбутнього лікаря у процесі допрофесійної підготовки, виражається в потребі самовдосконалення і самовираження в умовах подальшої професійної діяльності, стає ступенем оволодіння фахом. Деонтологічна культура особистості виступає як міра присвоєння нею певних цінностей, об’єктованих у професійному і духовному досвіді розвитку медицини. Специфіка деонтологічної культури майбутнього медичного працівника визначається своєрідністю діяльності медика, широким спектром його професійних функцій. Деонтологічна культура медичного працівника відрізняється складністю й багатомірністю, виступає як предмет, засіб і результат діяльності, у процесі якої засвоюються й розширюються певні категорії цінностей. Одночасно деонтологічна культура сама виступає як система норм і вимог суспільства до всіх напрямків діяльності медичного працівника.

 2. Доведено, що актуальною проблемою обгрунтування принципів діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури є врахування сутності особистісно орієнтованої моделі дидактичного процесу, зокрема творчого поєднання педагогічного управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутнього медика з боку викладача із його власною ініціативою, самостійністю та активністю; співробітництвом, партнерством між ними; постійним самовдосконаленням; формуванням особистості з активною життєвою позицією. Принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури взаємопов’язані з відповідними принципами у вихованні й розглядаються як вихідні положення, визначають загальне спрямування становлення майбутнього медичного працівника, основні вимоги до його змісту, методики та організації. Ці принципи формують систему вимог, які охоплюють всі сторони навчально-виховного процесу та відображають результати його узагальнення. На основі теоретичного аналізу й результатів власних досліджень сформульовані принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею: гуманність, нормативність, диспозитивність, конфіденційність, імперативність.

Обґрунтовано зміст діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури в медичному ліцеї, який відображається в навчальних планах, програмах профільних предметів і факультативів, підручниках і навчальних посібниках. Визначено основні організаційні форми навчально-виховного процесу: практикуми, семінари, факультативи, навчальні екскурсії, консультації, диспути, колоквіуми, практичні заняття, лекції, анкетування, тестування, навчально-виробнича медична практика. Вони регламентують спільну діяльність педагога й дитячого колективу, міру активності учнів у пізнавальній діяльності та керівництво нею з боку педагога й розглядаються нами як зовнішньо виражені. Доведено, що важливою формою навчання, яка безпосередньо впливає на розвиток деонтологічної культури в умовах медичного ліцею, є навчально-виробнича медична практика.

 1. Визначено критерії розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника: сформованість стійкої мотивації формування та удосконалення власної нормативної професійної поведінки учнів, що визначає їхню професійну спрямованість на здійснення нормативної поведінки; сформованість пізнавального інтересу до проблем медичної деонтології (нормативної професійної поведінки); сформованість особистісно, професійно та соціально значущих якостей, необхідних для здійснення нормативної професійної поведінки; сформованість деонтологічних знань учня про нормативну професійну поведінку в різних ситуаціях професійної діяльності: у взаємовідносинах з пацієнтами, колегами, суспільством; сформованість умінь і навичок здійснення нормативної професійної поведінки в галузі практичної діяльності.

 2. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника, яка включає особистісний, професійний та соціальний компоненти. Особистісний компонент моделі розвитку деонтологічної культури передбачає опору на потребу в культурній ідентифікації особистості в процесі її розвитку і виявляється на рівні прояву „лікар і його відношення до самого себе”. У процесі дослідження організаційних засад діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури визначено, що необхідно враховувати соціальний досвід учнів, здобутий у школі, родині, молодіжних організаціях, у неформальних об'єднаннях тощо (соціальний компонент). При цьому їхня соціалізація має не тільки цілеспрямований, регулюючий характер, а інколи може бути нерегульованою, неконтрольованою зовні. Професійний компонент знаходить своє відображення на рівнях прояву „лікар – колеги” і „лікар – пацієнт”. Доведено, що важливим аспектом діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури в умовах профільного середнього загальноосвітнього закладу є формування і розвиток особистісних якостей та створення умов для усвідомлення професійних умінь майбутнього медичного працівника.

Ефективність розробленої моделі доведено в ході експериментального дослідження. Аналіз результатів педагогічного експерименту свідчить, що всі показники ефективності розвитку деонтологічної культури учнів на кінець педагогічного експерименту в експериментальних групах вищі, ніж у контрольних. Отримані результати підтверджують ефективність розробленої моделі розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

5. Результати дослідження застосовані при розробці навчально-методичних матеріалів із розвитку деонтологічної культури учнів. Їх зміст побудований на основі врахування принципів деонтологічної культури, а їх впровадження передбачає реалізацію відповідних організаційних засад. Методичні матеріали можуть бути використані під час формування деонтологічної культури в профільних загальноосвітніх навчальних закладах, медичних коледжах, вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, вищих медичних навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації; під час підготовки методичних вказівок, рекомендацій, пропозицій, посібників стосовно розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; у процесі підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Однак проведене дослідження не вичерпує всієї проблеми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. Подальшого дослідження потребують такі її аспекти: формування та розвиток мотивації вчителів до професійного самовдосконалення щодо набуття деонтологічних знань, особливості організації підготовки майбутнього медичного працівника у контексті Болонського процесу, психолого-педагогічні та організаційні підходи до забезпечення ефективності деонтологічного виховання в процесі особистісно орієнтованого навчання в умовах середнього загальноосвітнього закладу.

Публікації автора:

Статті у збірниках наукових праць

 1. Переймибіда Л.В. Деонтологічні особливості виховання майбутнього лікаря в умовах медичного ліцею // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2005. – Випуск 1. – С. 113 – 117.

 2. Переймибіда Л.В. Проблема виховання деонтологічної культури у майбутніх медиків // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка – Харків: Стиль-Іздат, 2003. – С. 107 – 114.

 3. Переймибіда Л.В. Філософські засади деонтології в системі неперервної медичної освіти // Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти України: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2004. – С. 170 – 174.

 4. Переймибіда Л.В. Історичні та соціальні умови розвитку медичної деонтології //Неперервна професійна освіта: теорія і практика// Науково-методичний журнал. – 2007. – Випуск 1-2. – С. 187 – 193.

 5. Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Деонтологічна культура медичного працівника в аспекті його професійної діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1. – Київ: ЕКМО, 2007. – С. 84 – 91.

 6. Переймибіда Л.В. Поняття професійної етики та деонтологічної культури медичного працівника // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 2. – Київ: ЕКМО, 2007. – С. 106 – 116.

 7. Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Принципи формування основних компонентів розвитку деонтологічної культури майбутніх лікарів і провізорів в умовах медичного ліцею // Науковий вісник НМУ імені О.О. Богомольця. Випуск 2-3, 2007. – С. 83 – 88.

 8. Переймибіда Л.В. Зміст, форми і методи розвитку деонтологічної культури у медичному ліцеї // Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців Зб. наукових праць / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 112 – 124.

 9. Переймибіда Л.В. Принципи розвитку деонтологічної культури майбутнього лікаря і провізора в умовах медичного ліцею // Професійна педагогічна підготовка – вимоги сьогодення // Зб. наукових праць – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 120 – 130.

 10. Переймибіда Л.В. Структура та основні компоненти формування деонтологічної культури майбутнього медика // Науково-методичний журнал. Т.71. Вип. 58. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 212 – 218.

 11. Переймибіда Л.В. Медична деонтологія і її зв'язок з моральними цінностями // Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 3. – Київ: Вид. ІНТЕРТЕХНОДРУК, 2007. – С. 141 – 148.

Статті у збірниках матеріалів конференцій

 1. Переймибіда Л.В. Медична деонтологія та її зв’язок з компетентністю майбутнього лікаря // Наука і освіта 2005: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 34. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 34 – 35.

  Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Медична деонтологія та допрофесійна підготовка: проблеми, взаємодія // Наука і освіта 2005: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том 34. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 36 – 37.

  Переймибіда Л.В. Особливості формування деонтологічної культури в учнів медичного ліцею при вищому навчальному закладі // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007. – Т.4. – С. 200 – 202.

  Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Формування корпоративної етики // Матеріали науково-практичної конференції, 16 березня 2007 р., м. Київ. – С. 203 – 204.

  Переймибіда Л.В. Історичні аспекти формування деонтологічної культури майбутніх лікарів та провізорів // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25 - 26 квітня 2007. – С. 181 – 182.

  Переймибіда Л.В., Цехмістер Я.В. Реалізація права на охорону здоров’я: деонтологічний аспект. ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія // Матеріали VІ міжнародної науково-теоретичної конференції, 8 - 9 червня 2007 року – Книга 2. – Київ: Фенікс, 2007. – С. 386 – 388.