Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Криштак Інна Володимирівна. Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Криштак І.В. Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ століття). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації проаналізовано ступінь наукової розробки досліджуваної проблеми, розкрито сутність правового виховання старшокласників на сучасному етапі, досліджено зародження питань правового виховання у світовій та вітчизняній педагогічній думці, визначено, обґрунтовано та розглянуто етапи становлення та розвитку правового виховання в Україні в досліджуваний період (1950-1985 рр. – етап становлення правового виховання як педагогічної проблеми; 1986-1991рр. – етап інтенсивного розвитку теоретичних засад правового виховання; 90-ті рр. ХХ ст. – етап розвитку правового виховання як системи).

У науковій роботі досліджено напрями реалізації правового виховання, узагальнено форми організації та методи здійснення правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України у другій половині ХХ століття, окреслено шляхи творчого використання досвіду здійснення правового виховання учнів старших класів сучасними загальноосвітніми навчальними закладами України.

Узагальнення результатів науково-педагогічного пошуку, аналіз джерельної бази дав підстави зробити такі висновки:

1. У дисертації відповідно до мети і завдань дослідження простежено розвиток правового виховання учнів старшого шкільного віку в другій половині ХХ століття та представлено його у вигляді ретроспективного цілісного аналізу теоретичних питань та досвіду.

1.1. Зародження питань правового виховання у світовій педагогічній думці пов’язане з працями філософів Стародавньої Греції, започаткуванням правових традицій, всебічною розробкою правових традицій, всебічною розробкою й обґрунтуванням філософами та педагогами питань громадянського і морального виховання.

1.2. Становленню та розвитку питань правового виховання в Україні сприяли: розробка перших педагогічних пам’яток Київської Русі, морально-правові твори українських педагогів та письменників, розвиток суспільства та педагогічної науки.

2. На основі принципу історизму, покладеного в основу дослідження, визначено суспільно-політичні (хрущовська «відлига», демократизація суспільства, розвиток України як самостійної держави), соціально-економічні (кризові явища в суспільстві, зростання правопорушень у молодіжному середовищі) й організаційно-педагогічні (інтенсивна діяльність видатних педагогів та юристів щодо розробки системи правового виховання учнів, пошук оптимальних шляхів організації навчально-виховного процесу; бурхливий розвиток зарубіжного права; нормативне оформлення прав людини) чинники, які сприяли становленню та інтенсивному розвитку правового виховання учнів у досліджуваний період.

3. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив визначити правове виховання як систему діяльності державних, навчальних, громадських закладів, що включає суб’єкти та об’єкти, мету, завдання, принципи, напрями, форми, методи виховного впливу і спрямована на формування високого рівня правової культури й правосвідомості особистості.

4. На основі вивчення матеріалів педагогічної спадщини, а також архівних даних узагальнено досвід здійснення правового виховання у шкільній практиці другої половини ХХ століття.

4.1. Визначено основні напрями реалізації правового виховання старшокласників, а саме: організація правового виховання учнів під час навчальної діяльності; активне здійснення правового виховання старшокласників під час позакласної та позашкільної діяльності; зв’язок школи і сім ї у правовому вихованні учнів, взаємодія школи та суспільства щодо здійснення правоохоронної діяльності.

4.2. У дисертації доведено, що для здійснення правового виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах у період, який вивчається, використовувались різноманітні форми: постійнодіючі (народні університети правових знань, клуби правових знань, антиалкогольні клуби та лекторії, юридичні читання) й епізодичні (лекції, екскурсії, олімпіади правових знань, зустрічі з практичними працівниками суду, прокуратури, міліції, органів юстиції, тематичні вечори і вечори питань та відповідей, усні журнали).

4.3. Дослідженням установлено, що під час здійснення правового виховання старшокласників застосовувалися різні методи: методи формування правової свідомості; методи формування позитивного досвіду у процесі діяльності; методи стимуляції та корекції правомірної поведінки; методи самовиховання.

5. З урахуванням особливостей суспільно-політичного та економічного розвитку країни, специфіки суб’єктно-об’єктних стосунків, зміни мети, завдань, напрямів, форм та методів виховання правосвідомості школярів обґрунтовано етапи становлення та вдосконалення правового виховання учнів у загальноосвітніх закладах України: 1950-1985 рр.; 1986-1991 рр.; 90-ті роки ХХ століття.

Установлено, що розробкою питань правового виховання як педагогічної проблеми супроводжується початковий етап (1950-1985 рр.), якому притаманні широке вивчення питань правового виховання молоді в педагогічній науці, варіативність підходів до його змісту, перші спроби виділити правове виховання в самостійний напрям дослідження, створити правову педагогіку; визначення мети та завдань правового виховання; недостатня увага вчених до розкриття його сутності, принципів, форм та методів.

Наступний етап (1986-1991 рр.) характеризується інтенсивним розвитком теоретичних засад правового виховання, що віднайшло своє відбиття в комплексному підході до вивчення означеної проблеми, появі спеціальних праць, присвячених правовому вихованню старшокласників; розробці програм та методичних рекомендацій з питань правового виховання школярів у позакласній роботі; широкому тлумаченні мети правового виховання та конкретизації його завдань і суб’єктів впливу; розширенні термінологічного поля дослідження; визнанні принципу індивідуального підходу до дитини провідним принципом правого виховання.

Третій етап (90-ті роки ХХ століття) пов'язаний з розвитком правового виховання як системи, що відзначається інтенсивним розвитком правової педагогіки; обґрунтуванням методології та методики правового виховання старшокласників; чітким визначенням змісту правової освіти в загальноосвітній школі; обґрунтуванням мети правового виховання з урахуванням його специфіки; суттєвим розширенням його завдань, збагаченням принципів, форм та методів здійснення правового виховання.

6. Проведене дослідження дозволило визначити й провідні тенденції розвитку правового виховання в Україні у другій половині ХХ століття. До найбільш плідних серед них можна віднести: поступове розширення суб’єктів та об’єктів педагогічного впливу, завдань, принципів, форм та методів роботи і наповнення їх правовиховним змістом; тісний зв'язок між педагогічної теорією та практикою; поступовий перехід правового виховання в самостійний напрям виховної діяльності; широке залучення до справи правового виховання різноманітних структур та громадськості; врахування прогресивних надбань правовиховної роботи попередніх років та деякі інші.

7. Заслуговують на вивчення і творче використання такі педагогічно цінні надбання правовиховної діяльності другої половини ХХ століття, як: здійснення правового навчання як певної системи; курси факультативних занять з питань права; діяльність народних університетів правових знань; залучення студентів педагогічних ВНЗ до правового виховання школярів; форми пропаганди правових знань; взаємодія школи та правоохоронних органів; співпраця школи з різноманітними підприємствами; організація виховання за місцем мешкання; взаємодія школи та сім’ї.

8. Розроблено й упроваджено спецкурси з питань правового виховання учнів старших класів для студентів вищих педагогічних навчальних закладів і старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем, пов’язаних з розвитком теорії та практики правового виховання в Україні. З огляду на це предметом подальшого вивчення може бути науково-педагогічна діяльність видатних українських та зарубіжних педагогів з проблеми, що вивчається.

Основні результати дослідження викладено в таких публікаціях:

І. Статті в наукових фахових виданнях

1. Криштак І.В. Ушинський про правове виховання дітей у сім ї // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2005. – Вип. 22. – С. 59-66.

2. Криштак І.В. Педагогічні складники правової культури старшокласників // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2005. – Вип. 23. – С. 59-66.

3. Криштак І.В. Принципи правового виховання учнів: класифікація та сутність // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2006. – Вип. 24. – Ч.1. – С. 90-98.

4. Криштак І.В. Роль школи у правовому вихованні старшокласників у другій половині ХХ століття // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2006. - № 12. – С. 84-87.

5. Криштак І.В. Питання правового виховання у спадщині В.Сухомлинського // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2007. – № 17. – С. 403-410.

ІІ. Статті в інших виданнях

6. Криштак І.В. Методичні аспекти правової освіти курсантів у вищих навчальних закладах // Наук.-метод. зб. – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2006. – Вип. 20. – С. 13-17.

ІІІ. Матеріали науково-практичних конференцій

7. Криштак І.В. Правове виховання: поняття, форми та методи // Роль освіти у правовому вихованні особистості: Матеріали І Міжнародної наукової конференції. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2005. – С. 28-30.

8. Криштак І.В. Деякі аспекти формування правосвідомості старшокласників // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень». – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2005. – С. 31

9. Криштак І.В. Основні чинники організації правового виховання молоді // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень». – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2006. – Ч. 1. – С. 42.

10. Криштак І.В. Питання організації правового виховання курсантів // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови». – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2007. – С. 243.

Анотації