Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Осова Ольга Олексіївна. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Осова О.О. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах освіти на Слобожанщині у другій половині ХІХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів Слобожанщини у другій половині ХІХ століття.

Установлено внесок вітчизняних педагогів досліджуваного періоду у розробку теоретичних засад указаної проблеми.

Розкрито своєрідність поглядів учених Слобожанщини досліджуваного періоду на сутність і складники організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, представлено конкретні інструктивні поради, що надавали викладачі з метою підвищення результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Виявлено й узагальнено досвід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих закладах освіти Слобожанщини у зазначений період, чіткість якого забезпечувалась урахуванням педагогами існуючих наробок у галузі дидактики й психології; застосуванням різноманітних форм і методів навчання, реалізацією керівної ролі викладача в процесі навчання, здійсненням систематичного контролю і стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів, використанням можливостей навчально-допоміжних установ.

Накреслено напрями розвитку ідеї організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у сучасних умовах.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Осова О.О. Розвиток проблеми методів навчання в сучасній педагогічній літературі / О.О. Осова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2005.– Вип. ХХУІІ.– С.33–37.

2. Осова О.О. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів як актуальна науково-педагогічна проблема / О.О. Осова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2005.– Вип. ХХІХ.– С.108–111.

3. Осова О.О. Нормативно-правове забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів Слобожанщини у кінці ХІХ століття / О.О. Осова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2006. – Вип. ХХХІІ. – С.161–167.

4. Осова О.О. Розвиток ідеї організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (історико-педагогічний аспект) / О.О. Осова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. – Харків, 2006. – № 6. – С.21–27.

5. Осова О.О. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів у другій половині ХІХ століття / О.О. Осова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. – Харків, 2006. – № 9. – С.115–119.

6. Осова О.О. Використання методів навчання в практиці вищих навчальних закладів (друга половина ХІХ століття) / О.О. Осова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – К.– Запоріжжя, 2006. – Вип. 37.– С.146–150.

7. Осова О.О. Контроль у системі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів кінця ХІХ – початку ХХ століття (історико-педагогічний аспект) / О.О. Осова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – К. – Запоріжжя, 2006. – Вип.38. – С.276–279.

8. Осова О.О. Лекція як форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів Слобожанщини у другій половині ХІХ століття / О.О. Осова // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2007. – Вип.31. – С.90–94.

9. Осова О.О. Проблема професійного статусу викладача в нормативно-правових документах вищої школи Слобожанщини другої половини ХІХ століття / О.О. Осова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 42. – С.293–296.

10. Осова О.О. М.І. Пирогов про організацію навчально-пізнавальної діяльності студентів у другій половині ХІХ століття / О.О. Осова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – Вип.12 (117) ч.І – С.152–156.

11. Осова О.О. Роль бібліотек в організації навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів Слобожанщини у другій половині ХІХ століття / О.О. Осова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2007. – Вип.26. – С.114–119.

12. Осова О.О. Сутність організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у педагогічній теорії другої половини ХІХ століття / О.О. Осова // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2007. – Вип.19. – С.90–95.

ІІ. Матеріали конференцій, тези доповідей:

13. Осова О.О. Методи навчання як актуальна історико-педагогічна проблема: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми сучасних наук: теорія і практика»], (Дніпропетровськ, 1–8 червня 2005 р.) / Дніпропетровськ. нац. ун-т, Ін-т економіки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. УІІ. – С.22–24.

14.Осова О.О. Використання в практиці вищих навчальних закладів методів навчання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Науковий потенціал світу – 2005»], (Дніпропетровськ, 19-30 вересня 2005 р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 13. – С.40–42.

15.Осова О.О. Роль викладача в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень»], (Харків, 27-29 січня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2006. – С.67–68.

16.Осова О.О. Внесок учених Слобожанщини в розробку проблеми вчителя у другій половині ХІХ століття: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука і освіта – 2006»], (Дніпропетровськ, 23-31 січня 2006 р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т.3. – С.51–53.

17.Осова О.О. Проблема організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених [«Методологія сучасних наукових досліджень», у 2-х частинах], (Харків, 1-20 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2006. – Ч.1. – С.58–59.

18.Осова О.О. Учені Слобожанщини про принципи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів: матеріали ІІ між нар. наук.–практ. конф. [«Розвиток наукових досліджень – 2006»], (Полтава, 27–29 листопада 2006р.) – Полтава: Інтерграфіка, 2006. – Т.8. – С.1–2.

19.Осова О.О. Рекомендації вчених Слобожанщини другої половини ХІХ століття щодо ефективної організації лекції: матеріали наук. конф. викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки, (Харків, 15–17 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2007. – С.48–49.

20.Осова О.О. Практичні заняття як ефективна форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів Слобожанщини у другій половині ХІХ століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність», у 2-х частинах], (Харків, 20–21 травня 2008 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2008. – Ч.1. – С.114–117.

21.Осова О.О. Екскурсії та експедиції як ефективна форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів Слобожанщини (друга половина ХІХ століття): матеріали наук. конф. викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки, (Харків, 17–18 червня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2008. – С.37–38.