Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Матвеєва Наталія Олексіївна. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової загальноосвітньої школи в Україні (1945-1990 рр.). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Матвеєва Н.О. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової загальноосвітньої школи в Україні (1945–
1990 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2009.

У дисертації розкрито зміст, організаційні форми науково-методичної роботи з учителями початкової школи України у 1945–1990 рр. як складника безперервної освіти. Проаналізовано стан дослідженості порушеної проблеми в історико-педагогічній науці України; обґрунтовано періодизацію науково-методичної роботи в означених хронологічних межах; увиразнено її актуальність та основні напрями використання в післядипломній педагогічній освіті та підвищенні кваліфікації учителів ЗОШ I ступеня на сучасному етапі.

Вивчено організацію науково-методичної роботи на різних рівнях: самоосвіти, школи, районних органів народної освіти, обласних інститутів удосконалення вчителів та педагогічних інститутів, що здійснювалась відповідно до вимог розвитку усіх сфер суспільства і була зумовлена наявністю соціально-економічних та суспільно-політичних потреб, впливом зовнішніх (державна політика, економіка, соціум) та внутрішніх (мотивація діяльності, самооцінка) факторів, а також необхідністю подолання суперечностей між чинними вимогами до професійної педагогічної діяльності й рівнем підготовленості педагогічних кадрів.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях

1. Матвеєва Н. Діяльність методичних об’єднань вчителів початкових класів (1945–1990 роки) / Н.Матвеєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 43. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С.48–53.

2. Матвеєва Н. Організація роботи методичного кабінету школи в Україні у 60–80 роки ХХ ст. / Н.Матвеєва // Наукові записки. – Тернопіль, 2006. – № 9. – С.74–78.

3. Матвеєва Н. Проблеми початкової освіти України в роботі учительських обласних (районних) нарад (1945–1990 рр.) / Н.Матвеєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 41. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С.59–63.

4. Матвеєва Н. Діяльність районних відділів народної освіти на шляху громадянського виховання (1945–1990 рр.) / Н.Матвеєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 44. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – С.25–30.

5. Матвеєва Н. Науково-методична робота з вчителями у школі: історія, реалії, перспективи / Н.Матвеєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, практика: збірник наукових праць. Випуск 15. – Київ–Вінниця, 2007. – С. 91–96.

6. Матвеєва Н. Педагогічні читання як важливий фактор підвищення наукового рівня учителів (1945–1990 рр.) / Н.Матвеєва // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 300. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 86–94.

7. Матвеєва Н. Науково-методична робота викладачів кафедр педагогічних інститутів з учителями початкової загальноосвітньої школи України (історико-педагогічний аспект) / Н.Матвеєва // Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу: збірник наукових праць. Педагогічні науки. – № 3. – Ч.2. – Бердянськ, 2008. – С. 185–189.

Публікації в інших виданнях

8. Матвеєва Н. Методична і культурологічна підготовка вчителя до творчої роботи з молодшими школярами / Н.Матвеєва // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця: ВДВУ ім. Михайла Коцюбинського, 2005. – С. 113–115.

9. Матвеєва Н. Краєзнавство у підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів України ( друга половина ХХ ст.) / Н.Матвеєва // Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти України щодо Болонського процесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2006. – С. 183–188.

10. Матвеєва Н. Підвищення кваліфікації вчителів початкових загальноосвітніх шкіл України (1945–1990 р.) / Н.Матвеєва // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Випуск ІІІ, ч.1. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – С. 192–199.

11. Матвеєва Н. Обмін передовим педагогічним досвідом як умова професійного росту учителя початкової школи України (1945–1990 рр.) / Н.Матвеєва // Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення: збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського університету імені В.Стефаника, 2007. – С. 234–238.

12. Матвеєва Н. Самоосвіта як фактор трансформації особистості вчителя. Історико-педагогічний аспект / Н.Матвеєва // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. –
С. 493–499.

13. Матвеєва Н. Учитель початкових класів в умовах реформи школи (історико-педагогічний аспект) / Н.Матвеєва // Професійна підготовка вчителів початкових класів в умовах входження України в європейський освітній простір: збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 61–66.

14. Матвеєва Н. Школи передового педагогічного досвіду на службі молодим учителям / Н.Матвеєва // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ, 2007. – С. 48–50.