Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Репко Інна Петрівна. Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині ХІХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Репко І.П. Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині ХІХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2008.

Дисертація досліджує історико-педагогічний аспект організації контролю за навчальною діяльністю учнів народної школи у вітчизняній педагогіці (друга половина ХІХ століття). На основі аналізу науково-педагогічної, історичної літератури, офіційних документів охарактеризовано передумови та особливості розвитку системи початкової освіти в Україні у другій половині ХІХ століття. Розкрито внесок вітчизняних педагогів у розробку теоретичних засад організації контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів початкової школи. Узагальнено досвід реалізації контролю в практиці досліджуваного періоду. Досліджено нормативне забезпечення процесу контролю у народних школах, охарактеризовано форми й методи поточного та періодичного контролю, виявлено й узагальнено особливості заохочення та покарання як основних засобів стимулювання учнів початкової школи в процесі навчання. Визначено основні етапи та окреслено тенденції організації контролю за навчальною діяльністю учнів в контексті розвитку народних шкіл України у досліджуваний період. Сформульовано прогностичні тенденції розвитку набутого досвіду організації контролю в практиці сучасної української національної початкової школи (удосконалення системи контролю, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості школяра, набуття контролем системних ознак, подальший пошук ефективних шляхів реалізації основних функцій контролю, наукове обґрунтування єдиних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів).

У науковий обіг автором уведено нові архівні матеріали (21), документи офіційного характеру (12), які дозволили більш повно і достовірно подати досвід організації контролю й оцінки знань учнів народних шкіл України у досліджуваний період.

Публікації автора:

 1. Хрестоматія з педагогіки: Навч. посібн. / Укл. Репко І.П. – Харків: Сонат, 2007. – 200 с.

 2. Репко І.П. Тестування – один із ефективних методів контролю знань, умінь і навичок студентів // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: Зб. наук. пр. – Харків: Основа, 2005. – Вип. ХІІІ-ХІV. – С. 187-195.

 3. Репко І.П. З педагогічного досвіду минулих поколінь про контроль як складову процесу підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: Видавничий центр Слов’янського державного педагогічного університету, 2005. – Вип. ХХVІІІ. – С. 19-23.

 4. Репко І.П. Особливості розвитку початкової освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін.: Зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 37. – С. 120-123.

 5. Репко І.П. Застосування заохочення в системі контролю навчальної діяльності учнів народних шкіл Слобожанщини (ІІ половина ХІХ століття) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи / За заг. ред. проф. В.І. Євдокимова і проф. О.М. Микитюка: Зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – Вип. 24. – Ч. 2. – С. 85-89.

 6. Репко І.П. Пошук сучасних шляхів реалізації функцій контролю за навчальними досягненнями учнів початкової школи // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки / Редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.: Зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 40. – С. 370-374.

 7. Репко І.П. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історичний погляд на сучасну проблему: Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2007. – № 2. – С. 75-81.

 8. Репко І.П. Роль іспитів у стимулюванні учнів до навчання. Ретроспективний аналіз // Молодь і ринок. – 2007. – № 8 (31). – С. 147-150.

 9. Репко І.П. Заохочення та покарання як методи контролю в народній школі Слобожанщини в другій половині ХІХ сторіччя // Розвиток наукових досліджень 2005: Зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. – Полтава: Інтер Графіка, 2005. – Т. 5. – С. 79-83.

 1. Репко І.П. Місце та роль парафіяльних училищ у системі народних шкіл України (друга половина ХІХ століття) // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті: Зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Вид. відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2006. – С. 10-13.

 2. Репко І.П. Історичний аспект організації контролю навчальних досягнень учнів початкової школи та його актуальність на сучасному етапі розвитку системи освіти України // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006: Зб матер. ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. – Т. 8. – Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 101-104.

 3. Репко І.П. Урахування історичних надбань при підготовці майбутніх учителів здійснювати контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів // Наука и образование – 2007: Сб. матер. V Международ. науч.-практ. конф. – Т. 1. – Педагогические науки. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 39-43.

Анотації