Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фармацевтичні науки / Технологія ліків та організація фармацевтичної справи


Зарічкова Марія Володимирівна. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку. : Дис... канд. наук: 15.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Зарічкова М.В. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2008.

На підставі дослідження теоретичних аспектів, загальних положень та міжнародних понять сутності і змістовності ЗТД, фактичного стану ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку вперше розроблені рекомендації щодо упорядкування процедури державної реєстрації та акредитації фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) на митниці, процедури митного оформлення імпортних ЛЗ і ВМП на сучасному етапі розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку.

Обґрунтовані наукові підходи до кадрового забезпечення здійснення ЗТД шляхом введення посади уповноваженої особи до штатного розкладу вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) та змістовні аспекти її діяльності. З метою регулювання кадрового забезпечення ЗТД та визначення штатного розкладу уповноважених осіб здійснена класифікація вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) за ознаками обсягу та частоти здійснення операцій по ЗТД.

 1. Вперше обґрунтовані наукові підходи з оптимізації ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом визначення її сучасних проблем та основних етапів здійснення на рівні вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово–роздрібних підприємств (організацій), кадрового забезпечення, послідовності здійснення митного оформлення ЛЗ і ВМП, державної реєстрації і акредитації фармацевтичних підприємств на митниці.

 2. Досліджені теоретичні аспекти ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку: загальні положення та міжнародні визначення сутності та змістовності ЗТД; досвід керування ЗТД у фармацевтичній галузі в інших країнах світу; етапи формування та сучасний стан законодавчого забезпечення ЗТД в Україні.

 3. Встановлено, що в історичному аспекті до інститутів ЗТД відносять ТПП, Державну митну службу України, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики (Міністерство економіки України). Закордонний досвід здійснення ЗТД викликає інтерес завдяки дієздатному механізму проведення цієї діяльності, захисту вітчизняного фармацевтичного ринку від недоброякісних ЛЗ і ВМП, захисту вітчизняного виробника від демпінгу імпортних ЛЗ і ВМП та заслуговує на увагу внаслідок процесів інтеграції України до ЄС і членства в СНД.

 4. Науково обґрунтовані об’єкти, предмет та методи дослідження ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, які включають сукупність організаційно-методичних підходів до вирішення поставлених завдань з використанням сучасних наукових методів і обчислювальної техніки.

 5. На підставі дослідження фактичного стану ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку показано, що її державне регулювання та складові не враховують специфіку ЛЗ і ВМП, що значно ускладнює організацію її здійснення та нормативно-правовий супровід на рівні вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій).

 6. За результатами особистих досліджень обґрунтовані наукові підходи до оптимізації ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку шляхом визначення пріоритетів державного регулювання; механізму регулювання і підвищення ефективності та методів зниження ризиків при здійснені через узагальнення та логічне групування етапів її проведення.

 7. Вперше розроблені рекомендації щодо упорядкування процедури державної реєстрації та акредитації фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) на митниці, процедури митного оформлення імпортних ЛЗ і ВМП на сучасному етапі розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку.

 8. Вивчені напрямки оптимізації ЗТД на фармацевтичному ринку шляхом обґрунтування наукових підходів до її кадрового забезпечення. Для цього доведена доцільність введення посади уповноваженої особи до штатного розкладу вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) та кваліфікаційні вимоги до неї. З метою регулювання кадрового забезпечення ЗТД та введення до штатного розладу уповноваженої особи здійснена класифікація вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) за ознаками обсягу і частоти здійснення операцій по ЗТД.

 9. Обґрунтовані напрямки з оптимізації ЗТД на вітчизняному фармацевтичному ринку, які висвітлені в методичних рекомендаціях та інформаційних листах, що затверджені МОЗ та АМН України і знайшли практичне використання на рівні міністерств та окремих профільних підприємств системи МОЗ України та підприємств інших відомств.

Публікації автора:

 1. Проблемні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку / В.М. Толочко М.В., Зарічкова, М.В. Чешева, І.В. Міщенко // Вісник фармації. – 2005. – № 4 (44). – С. 28 – 30. (Дисертант проаналізувала проблемні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку).

 2. Толочко В.М. Дослідження зовнішньоторгівельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова / Фармаком. – 2006. – № 3. – С. 72 – 78. (Дисертант використала особисті результати досліджень, здійснила розрахунки).

 3. Толочко В.М. Дослідження зовнішньоторгівельної компоненти вітчизняного фармацевтичного ринку / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Вісник фармації. – 2006. – № 3 (47). – С. 46 – 49. (Дисертант проаналізувала зовнішньоторговельну компоненту вітчизняного фармацевтичного ринку).

 4. Толочко В.М. Особливості законодавчого супроводу митного оформлення фармацевтичної продукції в Україні та основні нормативно-правові документи, які регулюють даний процес / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Фармаком. – 2007. – № 4. – С. 75 – 81. (Дисертант проаналізувала особливості законодавчого супроводу митного оформлення фармацевтичної продукції в Україні та основні нормативно–правові документи, які регулюють даний процес).

 5. Зарiчкова М.В. Деякi проблеми митного регулювання iмпорту лiкарських засобiв / М.В. Зарiчкова, М.В. Чешева // Прiоритети організаційно-економiчної науки та освiти у розвитку вiтчизняної фармацiї: матеріали наук.-практ. конф., 3–4 берез. 2005 р. – Х., 2005. – С. 150. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 6. Зарічкова М.В. До питання про спрощення процедури митного контролю і оформлення, ввезення лікарських засобів / М.В. Зарічкова, М.В. Чешева // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: матеріали VI Нац. з’їзд фармац. України, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 865 – 866. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 7. Зарічкова М.В. Митне оформлення фармацевтичної продукції вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово–роздрібними підприємствами (організаціями) / М.В. Зарічкова // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок: матеріали II Мiжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2006 р. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2006. – С. 245. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 8. Зарічкова М.В. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності (ЗТД) шляхом удосконалення деяких митних формальностей / М.В. Зарічкова, М.В. Чешева // Український вісник психоневрології. – 2006. – Т. 14, вип. 2 (додаток.). – С. 148 – 149. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 9. Толочко В.М. Деякі аспекти нормативного регулювання імпорту лікарських засобів / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В Чешева // Ліки України. – 2004. – № 9. – С. 135. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 10. Толочко В.М. Нормативно–правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Ліки України. – 2005. – № 9. – 159 с. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 11. Толочко В.М. Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичних підприємств шляхом введення уповноваженої особи / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Розвиток наукових досліджень 2006: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 листоп. 2006 р.– Полтава: «ІнтерГрафіка», 2006. – Т. 11. – С. 74 – 76. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 12. Толочко В.М. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Передові наукові розробки–2006: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: «Наука і освіта», 2006. – Т.1. – С. 27 – 29. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 13. Толочко В.М. Особливості законодавчого супроводу митного оформлення лікарських засобів в Україні / В.М. Толочко, М.В. Зарiчкова, М.В. Чешева // Фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава–закон–виробник–оптовик–менеджер–лікар–пацієнт–провізор–ліки–контролюючі та правоохоронні органи: матеріали наук.-практ. конф., 16 листоп. 2007 р. – Х., 2007. –№ 112. – С. 138 – 139. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 14. Толочко В.М. Проблеми формування нормативно–правової бази обігу лікарських засобів / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В Чешева // Ліки України. – 2004. – № 9. – С. 134 – 135. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 15. Толочко В.М. Регулювання зовнішньоторговельної діяльності на фармацевтичному підприємстві (організації) / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В. Чешева // Ключевые аспекты научной деятельности 2007: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 16–31 янв. 2007 г. – Днепропетровск: «Наука и образование», 2007. – Т. 1. – С. 28 – 31. (Дисертант представила особисті результати досліджень, підготувала тези доповіді).

 16. Митне оформлення імпортної фармацевтичної продукції вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями), які займаються зовнішньоторговельною діяльністю: метод. рек. до підготов. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В. Чешева, І.В. Міщенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 37 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до митного оформлення імпортної фармацевтичної продукції вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово – роздрібними підприємствами (організаціями)).

 1. Толочко В.М. Законодавче забезпечення митного оформлення імпортних лікарських засобів за зовнішньоекономічними угодами (контрактами): метод. рек. до підготов. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» / В.М. Толочко, М.В. Чешева, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 28 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до законодавчого забезпечення митного оформлення імпортних лікарських засобів за зовнішньоекономічними угодами (контрактами)).

 2. Толочко В.М. Кадрове забезпечення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово–роздрібних підприємств (організацій) у залежності від її особливостей і обсягу: метод. рек. / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 28 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до кадрового забезпечення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово–роздрібними підприємствами (організаціями) залежно від її особливостей і обсягу).

 3. Толочко В.М. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово–роздрібних підприємств (організацій): метод. рек. / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до оптимізації зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій)).

 4. Толочко В.М. Змістовні аспекти діяльності уповноваженої особи з питань зовнішньоторговельної діяльності фармацевтичних оптових та оптово–роздрібних підприємств (організацій): інформ. лист / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до діяльності уповноваженої особи з питань зовнішньоторговельної діяльності фармацевтичних оптових та оптово–роздрібних підприємств (організацій)).

 5. Толочко В.М. Схема послідовності дій по здійсненню акредитації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово–роздрібного підприємства (організації) на митниці для здійснення зовнішньоторговельної діяльності: інформ. лист / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до послідовності дій зі здійснення акредитації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) на митниці для здійснення зовнішньоторговельної діяльності).

 6. Толочко В.М. Схема послідовності дій по здійсненню державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) для здійснення зовнішньоторговельної діяльності: інформ. лист / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до послідовності дій зі здійснення державної реєстрації вітчизняного фармацевтичного оптового та оптово-роздрібного підприємства (організації) для здійснення зовнішньоторговельної діяльності).

 7. Толочко В.М. Схема послідовності дій по здійсненню зовнішньоторговельної діяльності вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово–роздрібними підприємствами (організаціями): інформ. лист / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 4 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до послідовності дій зі здійснення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями)).