Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Містобудування та територіальне планування


Осітнянко Андрій Петрович. Оптимізація управління територіальним розвитком міста: Дис... д-ра техн. наук: 05.23.20 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2002. - 373арк. - Бібліогр.: арк. 353-366.Анотація до роботи:

Осітнянко А. П. Оптимізація управління територіальним розвитком міста. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.20. – Містобудування та територіальне планування. — Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2002.

Висвітлені теоретико-методологічні основи управління територіальним розвитком міст. Обґрунтовано представлення процесу управління територіальним розвитком міста у вигляді послідовності задач, що формуються за семантичними, методичними і інформаційними ознаками, і, які пов‘язані між собою прямими і зворотними інформаційними різнотемповими потоками. Визначено, що більшість задач містобудівного планування й керування процесами розвитку містобудівних систем є задачами оптимізації. Визначені і структуровані об'єкти містобудівного дослідження й проектування, предметна область містобудівної діяльності. Виявлені і класифіковані елементи, що формують систему, кількісні закономірності застосування параметрів цих елементів. Установлені принципи внутрішньої організації містобудівних систем, як основних об'єктів керованого розвитку, фактори й умови, що визначають їхнє поводження в часі й у просторі. Визначені принципи й методи економічного аналізу містобудівних систем. Розроблені принципи, моделі, критерії оптимізації, початкові і граничні умови соціально-просторової організації містобудівних систем. Розроблено методологію управління територіальним розвитком міста.

 1. У даному дослідженні:

Аналіз стану містобудівного процесу за останні 10 років показав: містобудівний процес є слабо керований тому, що не розроблена в повному обсязі методологія аналізу і оцінки функціонування містобудівної системи в нових соціально-економічних умовах розвитку суспільства; недостатньо розроблена структура взаємодії суб‘єкта і об‘єкта управління – міської влади і містобудівної системи; не досить структуровані і формалізовані задачі містобудівного планування; не розроблена система критеріїв, початкових і граничних умов задач управління територіальним розвитком міста; в системі державного управління містом не виділений як самостійний об‘єкт управління — інформаційне забезпечення процесу містобудівного планування, що затрудняє приведення існуючої інформації яка збирається, до структури інформації, котра потрібна для вирішення містобудівних задач; не розроблена єдина ідеологія створення правової системи, що повинна забезпечувати реалізацію містобудівних проектів і створити ефективну систему управління територіальним розвитком міста з використанням сучасних інформаційних технологій. Усе це підтверджується досвідом роботи над генеральним планом м. Києва.

Визначені і структуровані об'єкти містобудівного дослідження й проектування, предметна область містобудівної діяльності. Виявлені і класифіковані елементи, що формують систему, кількісні закономірності застосування параметрів цих елементів. Установлені границі, принципи внутрішньої організації містобудівних систем, як основних об'єктів керованого розвитку, фактори й умови, що визначають їхнє поводження в часі й у просторі.

Розроблено методологію управління розвитком містобудівних систем, що заснована на принципах системного аналізу, єдності й безперервності процесу містобудівного планування, управління процесами реалізації містобудівних рішень й використанні засобів автоматизації. Обґрунтовано представлення процесу управління територіальним розвитком міста у вигляді послідовності задач, що формуються за семантичними, методичними і інформаційними ознаками, і, які пов‘язані між собою прямими і зворотними інформаційними різнотемповими потоками. Визначено, що більшість задач містобудівного планування й керування процесами розвитку містобудівних систем є задачами оптимізації, тобто представляють ітераційний процес пошуку таких вхідних параметрів елементів містобудівної системи, при котрих її вихідні параметри (зростання доходів домогосподарств, ріст внутрішнього міського продукту, збільшення видів і об‘ємів інвестицій, просторовий розподіл видів землекористування, стійкість території) приймають найкращі (у визначеному змісті) значення.

Визначені принципи й методи економічного аналізу містобудівних систем в умовах переходу національної економіки України до ринкових відносин. Проаналізовано тенденції зміни основних визначальних факторів, їхній можливий вплив на хід процесу перетворення форм і систем міського землекористування. Розроблені принципи, моделі, критерії оптимізації, початкові і граничні умови соціально-економічної організації містобудівних систем.

Розроблено інтегровану модель оптимізації взаємозв‘язків ефективності землекористування і системи просторових зв‘язків у місті за допомогою міжгалузевого підходу „витрати-випуск”. Розроблено математичну модель оцінки, прогнозу впливу забудови на стан природного середовища і зонування території, що включає формалізований процес визначення величини і розподіли по території антропогенних впливів для різних варіантів планувальні рішення, факторний аналіз стійкості забудованої території, формалізований процес розробки комплексу заходів інженерної підготовки, визначення оптимального з погляду екологічної стійкості і мінімізації вартості інженерного захисту варіанта розміщення на території будинків різних типів і поверховості.

Розроблено і впроваджені в містобудівну практику пропозиції, що спрямовані на удосконалювання управління процесами реалізації містобудівних рішень, із використанням сучасних методів імітаційного моделювання, інформаційних технологій. Розроблена й апробована при розробці концепції генерального плану Києва система моделей, що охоплює головні аспекти управління — соціально-економічний, функціонально-просторовий і інженерно-екологічний. Розроблені принципи і методи інформаційного забезпечення процесів містобудівного планування. Це дозволило на якісно новому рівні осмислити цілі і можливості містобудівного планування як найважливішої складової у системі довгострокового планування й оперативного керування процесами містобудівного розвитку, а звідси і визначити задачі по удосконаленню методології дослідження, проектування й реформування організаційних структур.

 1. Посилення соціально-економічних, просторових, екологічних аспектів містобудівного проектування, їх інтеграція, необхідність підвищення ефективності містобудівної діяльності вимагають подальшої розробки і впровадження системних методів, сучасних інформаційних технологій, корінної перебудови технології містобудівного проектування, перегляду нормативних і методичних документів, принципів організації трудових колективів, реорганізації існуючої системи містобудівних науково-дослідних і проектних організацій, упорядкування їхньої функціональної й територіальної діяльності, зміни порядку фінансування проектних робіт. Відповідно повинна бути упорядкована функціональна й територіальна діяльність місцевих органів управління розвитком міста.

 2. Дослідження, що було проведено, показало необхідність подальшого розвитку комплексних науково-дослідних робіт в напрямках:

поглиблення дослідження взаємозв‘язків соціально-демографічної, економічної, функціонально-просторової, природно-техногенної структур містобудівної системи на міському і регіональному рівнях;

удосконалювання технології процесів управління територіальним розвитком міст з більш адекватним урахуванням місцевих соціально-економічних, функціонально-територіальних, екологічних, культурних, організаційних умов розвитку міста;

подальшого впровадження в сферу містобудівного проектування та оперативного управління розвитком міста методології системного аналізу з застосуванням математичних методів і моделей;

удосконалювання структури і змісту інформаційної бази управління процесами містобудування і територіального планування на регіональному і державних рівнях, що дасть можливість в повній мірі використовувати методи і моделі, що розроблені в цьому дослідженні і суттєво підвищити ефективність управління містобудівною діяльністю;

шляхів реалізації Закону „Про основи містобудування” в частині створення міських геоінформаційних систем і міських банків даних;

удосконалювання регулювання економічних відносин між суб‘єктами економічної діяльності і міською громадою, міською і державною владою в сфері ефективного для міського розвитку управління розподілом міських ресурсів;

підготовки кадрів з управління територіальним розвитком міст.

 1. Впровадження результатів дисертації в практику буде сприяти переведенню містобудівного процесу на інтенсивний шлях, створить умови для істотного підвищення обґрунтованості і якості проектних рішень, ефективності управління їх реалізацією, а, отже, поліпшенню якості міського середовища, підвищенню ефективності міського землекористування і умов життя населення міста.

Публікації автора:

 1. Осітнянко А. П. Планування розвитку міста: Монографія. — К., КНУБА, 2001. – 460 с.

 2. Інженерний захист та освоєння територій: Довідник./ Білеуш А.І., Заблоцький Г.А., Леонтович В.В., Осітнянко А.П. і інш. / Під заг. ред. В. С. Ніщука. – К.: Основа, 2000. – 344 с.

 3. Осітнянко А. П. Урбаністика. Конспект лекцій. – К., КНУБА, 2001. – 80 с.

 4. Заблоцкий Г. А., Оситнянко А. П. Автоматизация градостроительной оценки природных условий. // Строительство и архитектура. – 1987. - № 6. – С.18-21.

 5. Заблоцкий Г. А., Оситнянко А. П., Куць Е. С., Дишкант К. И. Инженерно-планировочная оценка территории г. Бердянска. // Градостроительство, вып.41. - К.: Будівельник, 1989. – С.41-46.

 6. Оситнянко А. П., Артеменко А. А. Структура задач процесса градостроительного проектирования. // Оценка городских территорий (методы и модели) (Сб. научн. трудов). - К.: КиевЗНИИЭП, 1990. – С.36-43.

 7. Осітнянко А. П. Автоматизація проектування інженерної підготовки міських територій. // Сучасні технології в містобудуванні та управлінні розвитком міст. – К.: Мінбуд України, 1993. – С.48-50.

 8. Осітнянко А. П., Мамедов А. М. Проблеми управління територіальним розвитком міста. // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства (Сб. научн. трудов). – Одесса: Город мастеров, 1999. – С.48-51.

 9. Осітнянко А. П. Структура містобудівних задач. // Містобудування. Міжвідомчий науково-технічний збірник, вип. 46. – К.: НДПІмістобудування, 1998. - С.23-41

 10. Осітнянко А. П., Савчук А. О. Дослідження інвестиційної привабливості окремих видів землекористування в місті. // Містобудування та територіальне планування”, вип. 2. — К.: КНУБА, 1998. — С.87-90.

 11. Мамедов А. М., Осітнянко А. П. Вибір цільової функції і граничних умов в процесі управління містом. // Містобудування та територіальне планування, вип. 3. — К.: КНУБА, 1999. — С.18-40.

 12. Мамедов А. М., Осітнянко А. П. Застосування балансових моделей типу “витрати-випуск” в управлінні територіальним розвитком міста. // Інженерна геодезія. Науково-технічний збірник, вип. 41, К.: КНУБА, 1999. - С.117-124

 13. Мамедов А. М., Осітнянко А. П., Савчук А. О. Визначення цінності території в залежності від системи просторових взаємодій міських землекористувачів. // Містобудування та територіальне планування, вип. 4. — К.: КНУБА, 1999. — С. 75-97.

 14. Апостолова Л. О., Осітнянко А. П. Методика прогнозування перспективної зайнятості в галузях міської економіки. // Містобудування та територіальне планування, вип. 5. — К.: КНУБА, 2000. — С. 88-100.

 15. Мамедов А. М., Осітнянко А. П. Використання кейнсіанської теорії у плануванні територіального розвитку міста. // Містобудування та територіальне планування, вип. 6. — К.: КНУБА, 2000. — С. 78-114.

 16. Мамедов А. М., Осітнянко А. П. Моделювання просторових зв‘язків у місті. // Містобудування та територіальне планування, вип. 7. — К.: КНУБА, 2000. — С. 79-115.

 17. Апостолова Л. О., Осітнянко А. П. Методи економічного аналізу галузевої структури економіки. // Містобудування та територіальне планування, вип. 8. — К.: КНУБА, 2001. — С. 3-23.

 18. Осітнянко А. П. Методи аналізу соціально-демографічної структури населення міста. // Містобудування та територіальне планування, вип. 9. — К.: КНУБА, 2001. — С.151-175.

 19. Осітнянко А. П., Сушко С. В. Врахування містобудівних факторів та обмежень при розробці інвестиційних проектів реконструкції житлових будинків. // Містобудування та територіальне планування, вип. 10. — К.: КНУБА, 2001. — С. 108-137.

 20. Осітнянко А. П. Реконструкція інженерної інфраструктури міста і економічна ефективність міських землекористувачів. // Містобудування та територіальне планування, вип. 11. — К.: КНУБА, 2002. — С.70-84.

 21. Осітнянко А. П. Моделі економічної підсистеми містобудівної системи. // Містобудування та територіальне планування, вип. 12. — К.: КНУБА, 2002. — С.102-107.