Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Джужа Дмитро Олександрович. Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози : Дис... д-ра наук: 14.01.23 - 2008.Анотація до роботи:

Джужа Д.О. Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового степеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.23 - променева діагностика, променева терапія. Інститут онкології АМН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності радіойодотерапії і моніторингу хворих на диференційований рак щитовидної залози. Матеріали дослідження базуються на аналізі результатів комплексної терапії і спостереження 748 хворих, що проходили лікування в Інституті онкології АМН України.

Проведено аналіз поглинутих осередкових доз в залишковій тканині щитовидної залози і реґіонарних метастазах при застосуванні лікувальних і діагностичних активностей йоду-131. Вивчено ефекти тиреоїдного станінгу і селфстанінгу при радіойодотерапії, розглянуто способи їх корекції.

Доведено, що розроблений спосіб розрахунку індивідуальних активностей йоду-131 з адекватною компенсацією тиреоїдного станінгу дозволяє підвищити ефективність першого курсу радіойодотерапії на 12–37 % без необґрунтованих променевих навантажень на хворих і матеріальних витрат на лікування.

Розроблено спосіб прогнозування ефективності першого курсу радіойодотерапії на основі сцинтиграфічних даних. Визначені оптимальні сцинтиграфічні критерії для проведення радіоабляції залишкової тканини щитовидної залози після тиреоїдектомії.

Проведено аналіз ефективності радіойодотерапії в різних групах хворих: з мікрокарциномами, метастазуванням в легені, післяопераційною дистанційною променевою терапією, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Розроблено алгоритм радіойодотерапії і моніторингу хворих на диференційований рак щитовидної залози.

В дисертації наведено теоретичне узагальнення та вирішення актуальної наукової проблеми - підвищення ефективності лікування хворих на диференційований рак щитовидної залози на основі розробки нових методичних підходів до радіойодотерапії і моніторингу.

 1. Розроблений комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію радіойодотерапії і моніторингу хворих на ДРЩЗ, дозволяє підвищити ефективність комплексного лікування, забезпечити ранню діагностику рецидивів та метастазів, знизити матеріальні витрати на лікування та скоротити терміни госпіталізації.

  Розроблена методика сцинтиграфічного визначення об’ємів ЗТЩЗ і реґіонарних метастазів є простим і достатньо точним способом оцінки радикальності хірургічного лікування і може бути використана для планування радіойодотерапії. Радикальність тиреоїдектомії є одним з факторів, що визначають ефективність першого курсу радіойодотерапії.

  Величини ОПД в ділянках залишкової тканини щитовидної залози при радіойодотерапії у хворих на ДРЩЗ характеризуються значними коливаннями і можуть розрізнятися на три порядки, що зумовлюється різним анатомо-функціональним станом тканини щитовидної залози, що накопичує йод, після хірургічного лікування та особливостями пухлинної трансформації.

  Позитивний ефект після першого курсу радіойодотерапії досягається при значному діапазоні величин ОПД в ділянках ЗТЩЗ, середня ОПД при повній радіоабляції залишкової тканини складає 147, 0 + 13,3 Гр. Існує достовірна позитивна кореляція (р < 0,05) між ОПД в ділянках залишкової ткани і ефективністю першого курсу радіойодотерапії. При ОПД більше 300 Гр радіоабляція ЗТЩЗ після першого курсу радіойодотерапії визначається в більше 90 % спостережень.

  При проведенні другого курсу радіойодотерапії визначається суттєве зменшення величин ОПД, проведення третього курсу призводить, як правило, до подальшого зниження ОПД, які набувають вкрай низьких значень. Зменшення ОПД зумовлює необхідність планування лікувальних активностей таким чином, щоб отримати позитивний результат після першого курсу радіойодотерапії.

  Ефект тиреоїдного станінгу при проведенні радіойодотерапії може проявлятися після претерапевтичної діагностичної сцинтиграфії з 70–80 МБк йоду-131 при створенні в ділянках залишкової тканини щитовидної залози ОПД в декілька грей. Інтенсивність ефекту тиреоїдного станінгу є індивідуально варіабельною і достовірно корелює з величинами ОПД при діагностичній сцинтиграфії. Ефект тиреоїдного станінгу суттєво зростає при ОПД більше 10 Гр.

  При проведенні РЙТ, поряд з ефектом тиреоїдного станінгу, існує ефект тиреоїдного селфстанінгу, зумовлений дією ОПД, які створюються в ЗТЩЗ в першу добу після введення лікувальних активностей, на кінетику радіойоду, що приводить до зниження ОПД за весь курс порівняно з очікуваними без урахування радіаційного впливу. Ефект тиреоїдного селфстанінгу, в основному, пов’язаний з прискоренням виведення йоду-131, що наступає, як правило, через три доби після прийому лікувальних активностей.

  Застосування розрахункового методу планування індивідуальних лікувальних активностей йоду-131 з компенсацією ефекту тиреоїдного станінгу дозволяє суттєво підвищити ефективність першого курсу РЙТ до 94,2 % в порівнянні з призначенням розрахункових лікувальних активностей без адекватного врахування тиреоїдного станінгу (82,9 %) та застосуванням емпіричних активностей (57,0 %), уникаючи необґрунтованих променевих навантажень на хворих і матеріальних витрат на лікування.

  Проведення радіойодотерапії у хворих на ДРЩЗ через 1-3 доби після прийому діагностичних активностей йоду-131 суттєво зменшує інтенсивність ефекту тиреоїдного станінгу і підвищує ефективність першого курсу лікування.

  При проведенні одноразової післяопераційної сцинтиграфії з йодом-131 оптимальними сцинтиграфічними критеріями для призначення радіоабляції є відносний рівень накопичення йоду-131 в ЗТЩЗ та об’єм її ділянок. В разі відсутності даних про наявність реґіонарних метастазів при значеннях цих показників відповідно 0,24 % і 1,4 см3 і нижче доцільно проведення тільки супресивної гормонотерапії і стандартизованого моніторингу. При величинах ЗТЩЗ більше 1 см3 додатковим сцинтиграфічним критерієм може бути значення відносної питомої об’ємної активності 0,16 %/см3 і нижче.

  Величини показника Т1/2 йоду-131 з ділянок ЗТЩЗ, визначені на часовому інтервалі 3-6 діб після прийому лікувальних активностей, 1,9 діб і менше указують на достатньо високу радіочутливість тиреоїдної тканини, що дозволяє прогнозувати високу вірогідність повної радіоабляції ЗТЩЗ після першого курсу при створенні ОПД в межах 50-500 Гр. Значення Т1/2 4 доби і більше є прогностичним показником неповної радіоабляції залишкової тканини в цьому діапазоні ОПД.

  Проведення післяопераційної дистанційної променевої терапії не покращує прогноз ДРЩЗ, не знижує частоту розвитку реґіонарних і віддалених метастазів, не може замінити радіойодотерапію, призводить до збільшення сумарних лікувальних активностей йоду-131 та відповідно променевого навантаження на організм, і тому її застосування недоцільно.

Публікації автора:

 1. Джужа Д.А. Применение профильного сканирования всего тела с 131-І как скрининг-метода для оценки распространенности рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 1998. - Вип. 2. - С. 138-140.

 2. Джужа Д.А. Эффективность радиойодтерапии дифференцированного рака щитовидной железы у детей и взрослых при эмпирическом назначении лечебных активностей // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 1998. - Вип. 3. - С. 128-131.

 3. Джужа Д.А. Сцинтиграфическая оценка объема остаточной ткани щитовидной железы и регионарных метастазов при комплексном лечении дифференцированного рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 1999. - Вип. 5. - С. 36-42.

 4. Джужа Д.А. Оценка результатов радиойодтерапии у больных дифференцированным раком щитовидной железы с использованием метода индивидуального планирования // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 2000. ( Вип. 8. ( С. 107(111.

 5. Джужа Д.А. Эффект тиреоидного "оглушения" при радиойодтерапии дифференцированных форм рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. ( К., 2001. ( Вип. 9. ( С. 63 ( 69.

 6. Джужа Д. О. Значення чинника часу у зменшенні ефекту тиреоїдного "оглушення" при радіойодотерапії диференційованих форм раку щитоподібної залози // Ендокринологія. ( 2001. ( Т. 6, №2. ( С. 172(175.

 7. Джужа Д.О. Осередкові поглинуті дози в залишковій тканині щитоподібної залози і регіонарних метастазах при радіойодотерапії диференційованих форм щитоподібної залози // Ендокринологія. - 2002. - Т. 7, №1. - С. 50-54.

 8. Джужа Д.А. Сцинтиграфические критерии назначения лечебных активностей 131I для абляции остаточной ткани щитовидной железы у больных дифференцированным раком щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 2003. - Вип. 16. - С. 5-12.

 9. Джужа Д.А. Расчет абляционных активностей при радиойодтерапии больных дифференцированным раком щитовидной железы с учетом эффекта тиреоидного станнинга // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України: Укр. конгрес радіологів УКР-2003. – К., 2003. – С. 132-136.

 10. Джужа Д.О. Моніторинг хворих на диференційований рак щитовидної залози // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – Вип. 2. - С. 71-75.

 11. Джужа Д.О. Прогнозування ефективності радіоабляції залишкової тканини щитовидної залози у хворих на диференційований рак щитовидної залози за даними посттерапевтичної сцинтиграфії // Променева діагностика, променева терапія. - 2006. - Вип. 1. - С. 74 -76.

 12. Чеботарева Э.Д., Шишкина В.В., Синюта Б.Ф., Козак О.В., Джужа Д.А. Значение радиоиммунологического определения тиреоглобулина на различных этапах наблюдения больных раком щитовидной железы // Экспериментальная онкология. – 1997. – Т. 19, № 3. – С. 221-224. (Здобувачем здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки).

 13. Процык В.С., Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Синюта Б.Ф., Джужа Д.А., Саган Д.Л. Значение сцинтиграфии в оценке исхода хирургического лечения дифференцированного рака щитовидной железы // Клінічна хірургія. - № 9 – 10. – 1997. – С. 29-32. (Здобувачем особисто проводились сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки).

 14. Чеботарева Э.Д., Джужа Д.А., Шишкина В.В., Синюта Б.Ф., Процык В.С. Значение радионуклидного исследования в послеоперационном мониторинге больных с дифференцированным раком щитовидной железы // Клінічна хірургія. – 2000. - № 3. – С. 24 - 27. (Здобувачем особисто проводились сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 15. Чеботарева Э.Д., Джужа Д.А., Шишкина В.В., Синюта Б.Ф., Черенько С.М., Горобейко М.Б., Паламарчук В.А., Шептуха А.И., Иванов Н.А., Трацевский В.В. Лечение и мониторинг больных с дифференцированным раком щитовидной железы // Клінічна хірургія. - 2000. - № 11. - С. 39-41. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, оформлення статті).

 16. Чеботарьова Е.Д., Шишкіна В.В., Джужа Д.О., Синюта Б.Ф., Чебан А.К., Трацевський В.В., Саган Д.Л.. Порівняльна оцінка радіойодтерапії хворих на диференційований рак щитоподібної залози із різних регіонів України, у тому числі постраждалих від аварії на ЧАЕС // Ендокринологія. - 2001. - Т. 6, №1. - С. 12-18. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 17. Черенько С.М., Ларін О.С., Паламарчук В.О., Горобейко М.Б., Джужа Д.О. Порівняльні результати екстрафасциальних і субфасциальних тиреоїдектомій у хірургічному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози // Одеський медичний журнал. - 2001. - №4. - С. 37-39. (Здобувачем особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, розрахунки об’ємів залишкової тканини щитовидної залози, статистична обробка матеріалу).

 18. Джужа Д.А., Синюта Б.Ф. Влияние эффекта тиреоидного "оглушения" на показатели кинетики 131-I при радиойодтерапии дифференцированных форм рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 2002. - Вип. 11. - С. 16-23. (Здобувачу належить ідея статті, аналіз літературних даних, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, розрахунки показників кінетики радіойоду, здійснено збір і аналіз, статистичну обробку матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 19. Синюта Б.Ф., Чеботарьова Е.Д., Шишкіна В.В., Джужа Д.О., Козак О.В., Трацевський В.В. Шляхи підвищення ефективності радіойодотерапії диференційованого раку щитоподібної залози // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. - К., 2002. - Вип. 11, кн. 2. - С. 355-362. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 20. Чеботарева Э.Д., Шишкина В.В., Синюта Б.Ф., Джужа Д.А., Черенько С.М., Шептуха А.И., Горобейко М.Б., Иванов Н.А. Анализ эффективности комплексного лечения больных с дифференцированными формами рака щитовидной железы с использованием дистанционной лучевой терапии // Клінічна хірургія. - 2002. - №8. - С. 25-28. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 21. Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Джужа Д.А., Синюта Б.Ф. Эффективность радиойодтерапии больных с дифференцированным раком щитовидной железы в разные сроки после выполнения тиреоидэктомии // Клінічна хірургія. - 2002. - №9. - С. 47-50. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 22. Шишкина В.В., Джужа Д.А. К вопросу о тиреоидном селфстаннинге при радиойодтерапии дифференцированного рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 2002. - Вип. 13. - С. 213-218. (Здобувачу належить ідея статті, аналіз літературних даних, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, розрахунки показників кінетики радіойоду, здійснено збір і аналіз, статистичну обробку матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 23. Джужа Д.А., Ларин А.С., Черенько С.М., Горобейко М.Б. Объем остаточной ткани тиреоидной ткани и эффективность постоперационной радиойодтерапии больных с дифференцированными формами рака щитовидной железы // Онкология. - 2002. - Т. 4, №3. - С. 197 - 199. (Здобувачем особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, розрахунки об’ємів залишкової тканини щитовидної залози, здійснено збір і аналіз, статистичну обробку клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 24. Шишкіна В.В., Чеботарьова Е.Д., Джужа Д.О., Совенко Т.К. Ефективність радіойодотерапії метастазів у легені диференційованого раку щитоподібної залози у дітей і дорослих // Ендокринологія. - 2003. - Т. 8, №1. - С. 47-53. (Здобувачем спільно з співавторами проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 25. Kozak O.V., Shishkina V.V., Korchinskaya O.I., Sagan D.L., Dzhuzha D.A., Tracevskiy V.V. Optimization of 131I activity value required for thyroid remnants and metastatic lesion ablation in children with differentiated thyroid cancer // Experimental Oncology. - 2003. - Vol. 25, N 3. - P. 221-224. (Здобувачем спільно з співавторами проводилось лікування хворих, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження).

 26. Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Процык В.С., Джужа Д.А. Радиойодтерапия при комбинированном лечении больных дифференцированным раком щитовидной железы // Онкология. - 2003. - Т. 5, № 3. - С. 216-218. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено аналіз літературних даних, збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 27. Джужа Д.О., Саган Д.Л. Оцінка ефективності розрахункових методів призначення лікувальних активностей при радіойодотерапії диференційованого раку щитовидної залози // Український радіологічний журнал. - 2004. - Т. XII, вип. 3. - С. 298-300. (Здобувачем особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, розрахунки індивідуальних лікувальних активностей радіойоду, здійснено аналіз літературних даних, збір, аналіз і статистичну обробку клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 28. Пат. № 51449 А Україна. 7 МКИ А61N 5/10. Спосіб радіойодотерапії хворих на диференційований рак щитовидної залози / Синюта Б.Ф., Джужа Д.О. (UA). - № 2002042636; Заявл. 02. 04. 2002; Опубл. 15. 11. 2002, Бюл. № 11. (Здобувачу належить ідея способу, особисто проведена його розробка).

 1. Пат. № 74965 Україна. МПК (2006) А61B 6/00, G01T 1/164. Спосіб прогнозування ефективності радіойодотерапії диференційованого раку щитовидної залози / Джужа Д.О. (UA). - № 20040604791; Заявл. 18. 06. 2004; Опубл. 15. 02. 2006, Бюл. № 2.

 2. Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Синюта Б.Ф., Джужа Д.А., Горобейко М.Б., Трацевский В.В. Оптимальные лечебные активности 131-I для абляции остаточной ткани и метастазов в лимфоузлы при радиойодтерапии дифференцированных форм рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія. – 2000. – Вип. 3. - С. 45-47. (Здобувачем проводилось лікування хворих, особисто виконувались сцинтиграфічні дослідження, здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу, зроблено висновки, оформлення статті).

 3. Післяопераційний моніторинг хворих на диференційовані форми раку щитовидної залози: Інформ. лист №161-2001/ Шишкіна В.В., Чеботарьова Е.Д., Джужа Д.О., Синюта Б.Ф., Черенько С.М., Горобейко М.Б. - К.: "Укрмедпатентінформ" МОЗ України, 2001. (Здобувачем складена схема моніторингу, зроблено оформлення листа).

 4. Визначення об’єму залишкової тканини щитовидної залози та регіонарних метастазів при комплексному лікуванні хворих на диференційовані форми раку щитовидної залози за допомогою планарної гамма-камери: Інформ. лист №162-2001/ Джужа Д.О., Синюта Б.Ф. - К.: "Укрмедпатентінформ" МОЗ України, 2001. (Здобувачем розроблена методика визначення об’єму залишкової тканини щитовидної залози, зроблено оформлення листа).

 5. Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Синюта Б.Ф., Джужа Д.А., Дыкан И.Н., Саган Д.Л., Козак О.В. Диагностические радионуклидные критерии метастазирования дифференцированных форм рака щитовидной железы в легкие у детей, подростков и лиц молодого возраста // Торакальна радіологія. Радіологія молочної залози: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України (м. Івано-Франківськ, 14-15 травня 1997 р.). – К., 1997. – С. 43-44. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 6. Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Синюта Б.Ф., Джужа Д.А., Саган Д.Л., Козак О.В. Клинико-радиометрические показатели при радиойодтерапии больных дифференцированным раком щитовидной железы после дистанционной лучевой терапии и без нее // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України (м. Харків, 17-18 вересня 1997 р.). – К., 1997. – Вип. 1. – С. 41-42. (Здобувачем здійснено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 7. Шишкина В.В., Чеботарева Э.Д., Процык В.С., Синюта Б.Ф., Джужа Д.А., Саган Д.Л., Козак О.В. О состоянии терапии дифференцированного рака щитовидной железы // Рак в Україні: епідеміологічні та організаційні аспекти проблеми: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 жовтня 1997 р.). – К., 1997. – С. 76-77. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 8. Шишкіна В.В., Чеботарьова Е. Д., Козак О.В., Джужа Д.О. Дозиметричне супроводження радіойодтерапії тиреоїдних карцином у дітей і дорослих // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 1998. - Вип. 2. - С. 91. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 9. Шишкіна В.В., Чеботарьова Е. Д., Синюта Б. Ф., Саган Д.Л., Козак О.В., Джужа Д.О. Радіойодтерапія диференційованого раку щитовидної залози у дітей та дорослих // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 1998. - Вип. 2. - С. 92. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 10. Shishkina V., Sinjuta B., Chebotareva E., Dzhuzha D. The clinical experience of using radioiodine therapy in the combined treatment of differentiated thyroid cancer in children affected by the Chernobyl accident // Eur. J. Nucl. Med. - 1998. - Vol. 25. - N 8. - P. 108. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 11. Шишкіна В.В., Чеботарьова Е.Д., Козак О.В., Синюта Б.Ф., Джужа Д.О., Саган Д.Л. Порівняльна оцінка кінетики лікувальних активностей 131-I у хворих на диференційований рак щитовидної залози, які отримували і не отримували дистанційну променеву терапію після операції // Український радіологічний журнал. - 1999. - Т. VII, вип. 1. - С. 101-102. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 12. Shishkina V., Sinjuta B., Chebotareva E., Dzhuzha D. The efficiency of the using radioiodine therapy in the combined treatment of differentiated thyroid cancer in adults affected by the Chernobyl accident // Eur. J. Nucl. Med. - 1999. - Vol. 26. - N 9. - P. 1218. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу, висновки).

 13. Shishkina V., Sinjuta B., Chebotareva E., Dzhuzha D. The efficiency of the using radioiodine therapy in the combined treatment of differentiated thyroid cancer in adults affected by the Chernobyl accident // Application of radionuclide techniques in oncology: Regional training course (5-16 July 1999, Ljubljana, Slovenia). - Ljubljana, 1999. - P. 101. (Здобувачем зроблено збір, аналіз клінічного матеріалу, висновки).

 14. Шишкіна В.В., Синюта Б.Ф., Чеботарьова Е.Д., Джужа Д.О. Досвід використання радіойодотерапії при комбінованому лікуванні диференційованого раку щитовидної залози у дорослих // Український радіологічний журнал. -1999. - Т. VII, вип. 4 - С. 481. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу, висновки).

 15. Чеботарьова Е.Д., Шишкіна В.В., Джужа Д.О., Горобейко М.Б. Результати сцинтіграфії та визначення рівнів тироглобуліну на етапах моніторингу хворих на диференційований рак щитовидної залози // Український радіологічний журнал. - 1999. - Т. VII, вип. 4 - С. 484. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 16. Sinyuta B., Dzhuzha D., Shishkina V., Chebotareva E. Experience with radioiodine therapy in patients with differentiated thyroid cancer after the Chernobyl accident // Nuclear Medicine Communications. – 2000. – Vol. 21, N 4. – P. 372. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу, висновки).

 17. Шишкина В.В., Синюта Б.Ф., Чеботарева Э.Д., Джужа Д.А. Эффективность планирования лечебных активностей 131-I при радиойодтерапии дифференцированных форм рака щитовидной железы // Променева діагностика, променева терапія: Зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. - К., 2000. - Вип. 8. - С. 98. (Здобувачем проведено планування лікувальних активностей радіойоду, зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу, висновки).

 18. Sinyuta B., Dzhuzha D. The efficiency of planning of therapeutic 131I activities in the radioiodine therapy of differentiated thyroid cancer // Eur. J. Nucl. Med. - 2001. - Vol. 28, N 8 . - P. 1004. (Здобувачем проведено планування лікувальних активностей радіойоду, зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу, висновки).

 19. Sinyuta B., Dzhuzha D. The influence of diagnostic radiation adsorbed doses and time interval on the degree of thyroid stunning // Eur. J. Nucl. Med. - 2001. - Vol. 28, N 8 . - P. 1004. (Здобувачем проведено розрахунок осередкових поглинутих доз, зроблено збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, висновки).

 20. Джужа Д.А., Синюта Б.Ф. Эффект тиреоидного "оглушения" при радиойодтерапии дифференцированных форм рака щитовидной железы и способы его снижения // Х з’їзд онкологів України: Матеріали з'їзду (Крим, 10-12 жовтня 2001 р.). - К., 2001. - С. 79-80. (Здобувачем проведено розрахунок показників кінетики радіойоду, зроблено збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, висновки).

 21. Sinyuta B., Dzhuzha D.A. Focal radiation adsorbed doses in thyroid residual tissue after radioiodine therapy of differentiated thyroid cancer // Eur. J. Nucl. Med. - 2002. - Vol. 29, Suppl. 1. - P. 309. (Здобувачем проведено розрахунок осередкових поглинутих доз, зроблено збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, висновки).

 22. Джужа Д.А. Радиойодтерапия при комбинированном лечении дифференцированного рака щитовидной железы: сцинтиграфические критерии назначения абляционных лечебных активностей 131I // Злоякісні новоутворення: Зб. наук. робіт. - К., 2003. - Вип. 5. - С. 64-66.

 23. Черенько С.М., Горобейко М.Б., Джужа Д.А. Опыт клиники в применении современных медицинских технологий лечения дифференцированного рака щитовидной железы // Злоякісні новоутворення: Зб. наук. робіт. - К., 2003. - Вип. 5. - С. 162-163. (Здобувачем зроблено збір і аналіз клінічного матеріалу).

 24. Dzhuzha D., Shishkina V., Larin A., Cherenko S. Attempt of evaluation of the thyroid selfstunning during radioiodine therapy of differentiated thyroid cancer // Eur. J. Nucl. Med. - 2003. - Vol. 30, Suppl. 2. - P. 334. (Здобувачем проведено розрахунок показників кінетики радіойоду, зроблено збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, висновки).

 25. Ларін О.С., Черенько С.М., Горобейко М.Б., Паламарчук В.А., Джужа Д.О. Тотальна екстрафасціальна тиреоїдектомія при диференційованому раку щитоподібної залози як запорука ефективності подальшої радіойодотерапії // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України. - Тернопіль, 2003. - Т. 2. - С. 365-366. (Здобувачем зроблено збір клінічного матеріалу).

 26. Джужа Д.А. Особенности радиойодтерапии при комплексном лечении дифференцированного рака щитовидной железы с метастазированием в легкие // Актуальні питання променевої діагностики та лікування онкологічних захворювань: Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернівці, 15-16 квітня 2004 р.). - Чернівці, 2004. - С. 212-213.

 27. Dzhuzha D.A. The calculation of the ablation activities for radioiodine therapy of differentiated thyroid cancer with provision for thyroid stunning // Eur. J. Nucl. Med. - 2004. - Vol. 31, Suppl. 2. - P. 467.

 28. Dzhuzha D.A. Prognostic indices of the efficacy of the first course of radioiodine therapy of differentiated thyroid cancer based on the scintigraphic date // Eur. J. Nucl. Med. - 2005. - Vol. 32, Suppl. 1. - P. 195-196.

 29. Джужа Д.А., Саган Д.Л. Эффективность расчетных и эмпирических подходов к назначению терапевтических активностей при радиойодтерапии дифференцированного рака щитовидной железы // ХI з’їзд онкологів України: Матеріали з’їзду (29 травня - 2 червня 2006 р., м. Судак, АР Крим). - К., 2006. - С. 45-46. (Здобувачем проведено планування лікувальних активностей радіойоду, зроблено збір, аналіз і статистичну обробку матеріалу, висновки).

 1. Джужа Д.А. Прогностические показатели эффективности радиоабляции тиреоидного остатка у больных дифференцированным раком щитовидной железы на основе сцинтиграфических данных // Променева діагностика, променева терапія: Матеріали конгресу радіологів України УКР’2006. – К., 2006. – С. 74–75.