Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Піддубний Олександр Григорович. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Харківський військовий ун-т. — Х., 2003. — 261арк. — Бібліогр.: арк. 162-188.Анотація до роботи:

Піддубний О.Г. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів в період первинного професійного
навчання.
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Львівський державний інститут фізичної культури, м. Львів, 2003.

Дисертація присвячена питанням фізичної підготовки курсантів вищих військово-навчальних закладів у період їх первинної військово-професійної підготовки. Встановлено, що традиційна система фізичної підготовки недостатньо ефективна. Запропоновано новий підхід до планування фізичної підготовки курсантів у період первинної військово-професійної підготовки на підставі системної моделі поетапного навчання. Розроблено методику визначення тренувальних навантажень з урахуванням початкового рівня фізичної підготовленості курсантів та планування мікроциклів і мезоциклів занять із використанням створених комп’ютерних програм.

1. Характерною рисою освітнього процесу в період початкової військово-професійної підготовки є те, що зміст і послідовність навчання з усіх навчальних дисциплін, крім фізичної підготовки, відповідають завданням періодів бойового групування підрозділів. Формування військової майстерності відбувається поетапно за умови комплектування всіх предметів з урахуванням тактичної підготовки і підпорядкуванням її завдань.

Аналіз традиційної програми фізичної підготовки і вивчення її реального стану засвідчив, що в ній не відтворено взаємозв’язок з іншими дисциплінами, не сформульовано мети і завдань дисципліни відповідно до етапів навчання. Відсутні рекомендації щодо послідовності проходження занять, спрямованості і методів розрахунку фізичних навантажень під час навчально-тренувального процесу залежно від рівня фізичної підготовленості військовослужбовців.

2. Аналіз результатів вступних іспитів з фізичної підготовки 1995–2001 років (перший етап — професійний добір) наштовхує на висновок про недостатній рівень розвитку фізичних якостей у значної частини абітурієнтів. Нормативні вимоги з трьох вправ — підтягування, біг на 100 і на 3000 метрів — виконали тільки 72 % абітурієнтів, 21 % виконали нормативи з двох вправ, і 4 % — з однієї. Не виконали нормативи з жодної вправи 3 % абітурієнтів, при цьому нормативи з підтягування виконали 88 %, у бігу на 100 метрів — 65 % і в бігу на 3000 м — 44 % абітурієнтів. Таким чином, у більшості абітурієнтів відзначається порівняно низький розвиток загальної витривалості.

Зниження загального рівня фізичної підготовленості ускладнює розв’язання завдань фізичної підготовки курсантів. Так, курсанти набору 2000 року за результатами вступного іспиту з фізичної підготовки розподілилися в такий спосіб: оцінку „відмінно” отримали 48 курсантів, тобто 12,6 % від загальної кількості (n=381), оцінку „добре” отримали 66 курсантів (17,32 %) і 267 курсантів (70,08 %) отримали оцінку „задовільно”. Результати свідчать про потребу детального вивчення стану фізичної підготовленості вступників до ВВНЗ і розробки спеціальних програм фізичної підготовки з урахуванням індивідуальних особливостей і контролю рівня фізичного стану, фізичної підготовленості, а також уточнення нормативних вимог на окремих етапах фізичної підготовки.

3. При наявності загальної вимоги до військової професії — постійної бойової готовності — спрямованість, зміст і рівень інших обов’язкових вимог до фізичної підготовки диференційовані за впливом рівня фізичної підготовленості військовослужбовців на ефективність їхньої професійної діяльності, при цьому фізична підготовленість є чинником, що забезпечує стійкість функціонального стану військовослужбовців, їх фізичної і військово-професійної працездатності до впливу фізичних, нервово-емоційних й інших навантажень.

Аналіз навчально-бойової діяльності військовослужбовців підтвердив, що найбільшою лабільністю характеризуються показники функціонального стану. У військовослужбовців найбільша рухливість складових функціонального стану властива показникам серцево-судинної системи, які у більшості є визначальними у пристосуванні організму до впливу фізичних навантажень та інших несприятливих чинників бойової діяльності. Тому основну увагу в процесі попередніх тренувань варто зосереджувати на розширенні адаптаційних можливостей серцево-судинної системи організму.

4. Здатність до тривалого й ефективного виконання роботи неспецифічного характеру завдяки підвищенню адаптації до навантажень, а також „перенесення” тренованості з неспецифічних видів діяльності на специфічні визначається загальною витривалістю. Аналіз військової діяльності і вимог до професійних якостей військовослужбовців засвідчив, що основною якістю цієї діяльності є загальна аеробна і швидкісна витривалість. З усіх засобів прикладної, професійно-прикладної фізичної підготовки бігове навантаження має максимальний ефект цих якостей тренованої особи.

5. Аналіз основних напрямків планування інтенсивності фізичного навантаження показує, що найбільш простим, не пов’язаним з лабораторними вимірами й аналізами, доступним при роботі з військовослужбовцями будь-якого рівня, є метод оцінювання інтенсивності бігового навантаження який ґрунтується на урахуванні біоенергетичного забезпечення та рівня ЧСС при навантаженні у процесі тренування.

За розробленою комп’ютерною програмою достатньо швидко розраховуємо основні показники тренувального навантаження для кожного військовослужбовця залежно від рівня його підготовленості.

6. Аналіз освітнього процесу в період первинної військово-професійної підготовки спричинився до формування наступного змісту етапів навчання: етап професійного добору курсантів з числа абітурієнтів, фізично готових до навчання у вищих військово-навчальних закладах; етап базової підготовки, спрямований на адаптацію курсантів до умов навчання, забезпечення фізичної готовності до вивчення загальновійськових дисциплін, виконання нормативів з бойової підготовки; розвивальний етап, спрямований на забезпечення фізичної готовності при колективних діях на тактичних навчаннях.

7. Результати педагогічного експерименту свідчать про ефективність запропонованої методики фізичної підготовки, що проявилось у поліпшенні як показників фізичного стану, так і у виконанні нормативів бойової підготовки: в експериментальній групі частота серцевих скорочень у спокої зменшилася на 7 %, а в контрольній групі на 1 %; максимальне споживання кисню в експериментальній групі збільшилося на 8 %, в контрольній групі на 2 %; вірогідно поліпшилися показники розвитку основних фізичних якостей: сили (Р<0,001), швидкості (Р<0,001), загальної витривалості (Р<0,001), при цьому кількість курсантів, що цілком виконала нормативи з вправ військово-спортивного комплексу, в експериментальній групі склала 27 %, а в контрольній групі – 4 %; зросли результати в метанні гранати на точність і дальність: в експериментальній групі – на 43 і 14 % відповідно, а в контрольній групі – на 10 і 0,5 %; поліпшилися показники з вогневої підготовки; успішність навчання в експериментальній групі склала 100 %, а в контрольній групі – 99 %, якість навчання в експериментальній групі – 66 %, у контрольній групі – 46 %.

Публікації автора:

 1. Організація та методика проведення фізичної підготовки в роті.
  Піддубний О.Г., Шалепа О.Г., Шевель М.С. Воронов М.П. Костев Д.Д: Методичний посібник. – 2-е. вид.. – Х.: ХВУ, 1999. – 96 с. (внесок автора 20%).

 2. Організація та проведення державних іспитів з дисципліни “Фізична підготовка у Харківському військовому університеті. Піддубний О.Г., Шевель М.С., Шалепа О.Г., Воронов М.П., Бобров В.О., Мельник Т.А. Методичний посібник. – Х.: ХВУ, 1999. – 24 с. (внесок автора 50%).

 3. Організація фізичної підготовки у військах Протиповітряної оборони. Піддубний О.Г., Шевель М.С. Воронов М.П., Грирораш С.В., Кондратюк В.І., Костев Д.Д., Матковский Ю.С., Шалепа О.Г., Шевченко О.О., Шока М.М.: Методичний посібник. – Харків: ХВУ. 2000. – 200 с. (автором написані розділ 3.1, підрозділ 4.2.1).

 4. Фізична підготовка. Піддубний О.Г., Ольховий Р.М., Лисак Г.Г., Костев Д.Д., Воронов М. П.: Методичний посібник – Х: ХВУ, 2002. – 47 с. (внесок автора 30 %).

 5. Піддубний О.Г. Теоретичний аналіз основних положень програми з фізичної підготовки (ФП) на етапах військово-професійної підготовки (ВПП) // Слобожанський науково-спортивний вісник: Зб. наук. статей. – Х., 2001. – № 4. – С. 23-27.

 6. Піддубний О.Г. Системний підхід до наукового обґрунтування змісту і спрямованості фізичної підготовки військовослужбовців жінок у вищих військових навчальних закладах військ протиповітряної оборони // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр./ Под ред. С.С. Єрмакова.– Х., 2000. – № 1. – С. 49-55.

 7. Піддубний О.Г Методика розвитку витривалості курсантів на початковому етапі навчання на основі обліку енергетичних особливостей м’язової діяльності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту: Зб. наук. праць / За ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 4. – С. 46-54.

 8. Маловиця С.В., Піддубний О.Г., Шалепа О.Г. Вимір фізіологічних параметрів військовослужбовців-жінок при оцінюванні їхнього функціонального стану // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова – Х., 2001. – № 3. – С. 21-25, (внесок автора 50 %).

 1. Маловиця С.В., Піддубний О.Г., Шалепа О.Г. Використання методів цифрової обробки сигналів при вимірюванні фізіологічних параметрів // Системи обробки інформації: Зб. наук. праць:. Х., 2001. С. 179-182, (внесок автора
  40 %).

 2. Шалепа О.Г., Піддубний О.Г., Воронов М.П. Фізична підготовка як фактор підвищення надійності дій залізничних операторів // Влияние человеческого фактора на безопасность движения на железнодорожном транспорте. Сб. тез. 3–ей междунар. конф. Луганск, 1999. С. 28.

 3. Чеглоков О.В., Шалепа О.Г., Піддубний О.Г. Модель занять з лижної підготовки, направленої на удосконалення швидкісної підготовки курсантів // Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми: Наук.-метод. зб. Х., 2000. № 10 (59). С. 17-20.

 4. Воронов М.П., Піддубний О.Г. Управління процесом використання таблиці еквівалентних результатів // Науково-технічна конференція: – Х., 1999. – Вип. 3 –
  С. 30.

 5. Піддубний О.Г. Фізична підготовка військовослужбовців-жінок в Харківському військовому університеті // Державні стандарти вищої освіти та основні шляхи їх розробки і впровадження в навчально-виховний процес університету: Матеріали науково-методичної конференції Х., 1999. С. 97-98.

 6. Піддубний О.Г. Системний підхід до організації занять з фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України // Фізична культура, спорт та здоров'я: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів – Х., 2001. С. 28.