Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Променева діагностика та променева терапія


Макеєв Сергій Сергійович. Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку : Дис... д-ра наук: 14.01.23 - 2008.Анотація до роботи:

Макеєв С.С. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія. - Державна установа "Національний інститут раку" , Київ, 2008.

Дисертація присвячена визначенню ролі і місця ОФЕКТ у діагностиці, пухлин головного мозку, динамічному спостереженні за результатами лікування хворих, діагностиці продовженого росту, рецидиву пухлини та її малігнізації. Проведення ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфія всього тіла у пацієнтів з підозрою на церебральний метастаз здатне уточнити характер цього новоутворення та виявити патологічні вогнища немозкової локалізації. Мультимодальні зображення (ОФЕКТ + МРТ) дозволяють виявити та здійснити анатомічну прив’язку зон високої проліферативної активності пухлини перед стереотаксичною біопсією.99mТс-МІБІ є найбільш оптимальним РФП для ОФЕКТ пухлин головного мозку.

1. ОФЕКТ, як метод радіонуклідної діагностики, займає визначне місце у діагностиці пухлин головного мозку: загальна чутливість методу у виявленні цих новоутворень складає - 83,3%, точність - 81,6%, специфічність - 50,0%.

2. Переважна кількість гістологічних типів пухлин головного мозку виявляється на ОФЕКТ у всіх випадках. При гліомах ОФЕКТ має різну чутливість: при гліобластомах - 94,4%, анапластичних гліомах (ІІІ ст.) - 90,8%, а гліомах (ІІ ст.) - 20,5%.

3. Важливими якісними характеристиками пухлинного утворення головного мозку на ОФЕКТ є локалізація, розміри вогнища, його форма, контури і наявність порожнин. Середній коефіцієнт асиметрії, як кількісний показник, в пухлинах головного мозку дорівнює 13,4 ± 9,0 і відіграє важливу роль у визначенні пухлинного характеру вогнищевих утворень головного мозку. Однак, він не дозволяє диференціювати новоутворення за їх гістологічною структурою.

4. ОФЕКТ є інформативним методом диференційної діагностики пухлинних та непухлинних уражень головного мозку (чутливість ОФЕКТ: 83,3% та 33,3%, відповідно, t= 8,1 p<0,01; КА = 13,4±9,0 та 5,1±1,9, відповідно, t= 0,88, p>0,05).

5. Рівень нагромадження перфузійного РФП 99mТс-ГМПАО в пухлинах головного мозку не залежить від їх гістологічної структури та ступеня злоякісності: у 60% пацієнтів знижене нагромадження цього радіоіндикатора в пухлині, а у 40% - посилене.

6. Чутливість методу ОФЕКТ із застосуванням двох РФП у діагностиці пухлин головного мозку є вищою у порівнянні із застосуванням лише туморотропного радіоіндикатора (100% та 83,3%, відповідно). Цей методичний підхід поєднує в собі можливості позитивної та негативної сцинтиграфії і дозволяє більш точно визначати межі пухлинної тканини та перифокально змінених тканин головного мозку.

7. 99mТс-МІБІ є оптимальним туморотропним РФП для ОФЕКТ пухлин головного мозку, але при проведенні комплексної діагностики, яка включає в себе ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфію всього тіла, застосування 99mТс(V)-ДМСА є більш виправданим, порівняно з 99mТс-МІБІ.

8. Наявність солітарних або множинних уражень головного мозку на КТ або МРТ, при підозрі щодо їх метастатичної природи, є підставою для застосування ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфії всього тіла. Таке поєднання методів дозволяє уточнити характер та чисельність церебральних пухлинних утворень, а також виявити первинні вогнища пухлин та метастатичні новоутворення позамозкової локалізації.

9. Використання методу ОФЕКТ з 99mТс-МІБІ має високу ефективність у виявленні продовженого росту пухлин, визначенні ступеня малігнізації пухлин, динаміки перебігу пухлинного процесу після проведення хіміо- та променевої терапії, а також дозволяє контролювати ступінь радикальності хірургічного втручання. У зв’язку з цим ОФЕКТ слід рекомендувати для динамічного спостереження за нейроонкологічними хворими у процесі лікування.

10. Використання поєднаних ОФЕКТ та МРТ-досліджень нейроонкологічних хворих вирішує завдання оптимального визначення ділянок найвищої проліфераційної активності за даними ОФЕКТ та їх анатомічної топографії на МРТ, що сприяє підвищенню ефективності застосування стереотаксичної біопсії.

Публікації автора:

 1. Макеев СС. Радионуклидные методы исследования глиом головного мозга // Глиомы головного мозга/ Под ред. Ю.А.Зозули.— К.: УИПК "ЕксОб", 2007.— с.279 — 291: лит. с.302 — 305.

(Розділ цієї монографії, присвячений радіонуклідній діагностиці гліом головного мозку написаний дисертантом власноруч на основі знань світової літератури з проблеми радіонуклідної діагностики та результатів власного багаторічного досвіду застосування методів радіонуклідної діагностики у нейроонкології).

 1. Макеєв С.С., Зозуля Ю.П., Семенова В.М. Однофотонна емісійна томографія пухлин головного мозку різного гістогенезу // УРЖ.—2007.—№2.— с.258—260.

(У цій роботі автором власноруч проведені ОФЕКТ дослідження, проведений огляд літератури, присвяченої діагностиці цієї патології та проаналізовані дані спостережень).

 1. Зозуля ЮП., Макеєв С.С., Семенова В.М. До питання про оцінку ступеня злоякісності гліальних пухлин за даними однофотонної емісійної комп’ютерної томографії // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. —К., 2007.—Вип.16, кн.1.—с.491 — 495.

(У цій статті дисертантом визначені мета та задачі роботи, проаналізована література з даної патології, було проведено аналіз основних діагностичних критеріїв пухлин головного мозку).

 1. Макеєв С.С., Семенова В.М. Можливості застосування ОФЕКТ з туморотропними радіофармацевтичними препаратами у диференційній діагностиці пухлин та непухлинних вогнищевих утворень головного мозку // Укр. неврол. журн. —2007.—№4.—С.70—74.

(У цій статті дисертантом визначені мета та задачі роботи, проаналізована література з даної патології, було проведено аналіз основних діагностичних критеріїв пухлин головного мозку).

 1. Розуменко В.Д., Макеєв С.С., Рудиця В.І., Сальнікова О.С., Семенова В.М. Клінічне застосування суміщених ОФЕКТ та МРТ зображень у пацієнтів з пухлинами головного мозку // Збірка наукових праць "Променева діагностика, променева терапія". Актуальні проблеми ядерної медицини — 2006.— с. 112—115.

(Автором визначені стан проблеми та мета роботи, проведені радіонуклідні дослідження, проаналізовані одержані дані).

 1. Сальнікова О.С., Рудиця В.І., Макєєв С.С., Робак К.О Діагностичні можливості мультимодальних зображень (огляд літератури) Променева діагностика, променева терапія. —2006.— №1.— с.90—94.

(В цій статті дисертантом проведений аналіз світової літератури, присвячений застосуванню ОФЕКТ та ПЕТ для формування мультимодальних зображень).

 1. Макеєв С.С., Розуменко В.Д. Застосування сучасної ОФЕКТ у діагностиці пухлин головного мозку // Променева діагностика, променева терапія.—2004.—№1.— с.74—79.

(В цій статті дисертантом проведений аналіз світової літератури, присвячений застосуванню ОФЕКТ та ПЕТ для діагностики пухлин головного мозку).

 1. Главацький О.Я., Кондратюк В.В., Макеєв С.С. Хіміотерапія менінгеоми. Реалії та перспективи (літературний огляд) // Укр. нейрохірург. журн.— 2004.—№1.—с.15—19.

(Дисертант провів аналіз літератури, присвячений застосуванню ОФЕКТ для діагностики менінгеом головного мозку).

 1. Макеєв С.С. Багатоцільове застосування радіонуклідних досліджень у хворих з підозрою на метастатичне ураження головного мозку// УРЖ.— №3 .— 2004.—с.314—316.

 2. Гринев Б.В., Гектин А.В., Любинский В.Р., Калашников А.Н., Латюк А.Ф., Сизов А.Ф., Макеев С.С., Кутузов С.Г., Марковский А.Е., Сошин Л.Д. Новый однофотонный эмиссионный компьютерный томограф // Медицинская техника.—2003.—№2.— с.11 — 15.

(Дисертант особисто проводив клінічні випробування вітчизняного ОФЕКТ, власноруч провів перші емісійно-томографічні дослідження пацієнтів з патологічними змінами головного мозку, провів аналіз результатів медичних випробувань).

 1. Розуменко В.Д., Макеєв С.С., Чувашова О.Ю. Комплексне застосування методів інтраскопічної діагностики для обстеження нейроонкологічних хворих // Укр. радіологічний журнал.— 2002.— №1.— с.86—88.

  (Дисертант власноручно провів ОФЕКТ дослідження пацієнтів з пухлинами головного мозку, провів огляд літератури та аналіз матеріалу стосовно радіонуклідних досліджень нейроонкологічних хворих).

  1. Власенко А.Г., Макеев С.С., Минтон М.А. Позитронная эмиссионная томография головного мозга: основные принципы и применение у человека // Український медичний часопис. 2002.—№2(28).— с.13—18.

  (Здобувачем проведений огляд літератури присвячений проблемі застосування ПЕТ у діагностиці церебральної патології головного мозку, визначені перспективи подальшого розвитку цієї новітньої галузі діагностики).

  1. Макеєв С.С., Тарасов В.В., Семенова В.М. Застосування ОФЕКТ з 99мТс-МІБІ та з 99мТс-тетрофосміном для діагностики гліом головного мозку // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика.—Вип.11.— Книга 2.—Київ.—2002.—с. 324—327.

  (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матеріал, визначені мета та задачі роботи, проаналізовані результати діагностики пухлин головного мозку).

  1. Макеєв С.С., Главацький О.Я., Кондратюк В.В., Хмельницький Г.В. Досвід застосування 99мТс-МІБІ для томосцинтиграфії головного мозку //УРЖ.—2001.— №3.— с.280—283.

  (Дисертант власноручно провів ОФЕКТ дослідження пацієнтів з пухлинами головного мозку, провів огляд літератури та аналіз даних радіонуклідних досліджень нейроонкологічних хворих).

  1. Макеєв С.С., Чувашова О.Ю. Поєднане застосування МРТ та ОФЕКТ у діагностиці внутрішньомозкових пухлин головного мозку // УРЖ.—2001.—№1.—с.11—13.

  (Дисертант власноручно провів ОФЕКТ дослідження пацієнтів з пухлинами головного мозку, провів огляд літератури та аналіз матеріалу стосовно радіонуклідних досліджень нейроонкологічних хворих).

  1. Розуменко В.Д., Макеев С.С., Хоменко А.В. Методология малоинвазивной лазерной термодеструкции глиом полушарий большого мозга // Український нейрохірургічний журнал.—2001.—№2.—С.37—38.

  (Автором проведена обробка та аналіз клінічного матеріалу, проаналізовані одержані результати ОФЕКТ при гліомах головного мозку).

  1. Pозуменко В.Д., Макеев С.С., Хоменко А.В. Прогнозирование оптимальных параметров лазерной термодеструкции глиом головного мозга глубинной локализации по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии // Фотобиология и фотомедицина.—2001.—т.4.—№1, 2.—С.70—71.

  (Автором проведена обробка та аналіз клінічного матеріалу, проаналізовані одержані результати ОФЕКТ при гліомах головного мозку).

  1. Власенко А.Г., Макеев С.С., Минтон М.А. Позитронная эмиссионная томография в нейроонкологии: клиническое применение и перспективные направления развития // Укр. нейрохірург. журн.—2001.—№3.—с.29—37.

  (Дисертант провів розширений огляд літератури присвячений ПЕТ—діагностиці онкологічної патології головного мозку та систематизував одержаний матеріал за відповідною тематикою).

  1. Макеев С.С., Розуменко В.Д., Хоменко А.В. Применение ОФЭКТ с использованием 99мТс-МИБИ для динамического обследования больных с глиомами головного мозга на этапах проводимого лечения // Укр.нейрохірург.журнал.—2001.—№4.—с.71—75.

  (У цій статті, яка є фрагментом дисертаційної роботи, автор провів літературний огляд, визначив мету роботи та власноручно провів динамічні ОФЕКТ дослідження пацієнтів).

  1. Макеєв С.С., Главацький О.Я Діагностичні можливості подвійної ОФЕКТ з перфузійним тa туморотропним радіофармпрепаратами в діагностиці пухлин головного мозку // УРЖ.—2000.—№2(8).—С.205—207.

  (Дисертантом запропонована методологія застосування двох РФП, проведений літературний огляд, визначена мета публікації, власноручно виконані дослідження, оцінені їх результати).

  1. Макеєв С.С., Привалова О.С. Сучасна однофотонна емісійна компютерна томографія у діагностиці вогнищевої патології головного мозку // Променева діагностика, променева терапія. Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України.—2000.—№1.—С.20—22.

  (Дисертант провів огляд літератури та аналіз власного матеріалу стосовно радіонуклідних досліджень нейрохірургічних хворих. Разом із співавтором визначені напрями подальшої співпраці двох радіологічних галузей, МРТ та ОФЕКТ, у нейроонкології).

  1. Макеєв С.С., Розуменко В.Д., Чернікова С.В. Застосування однофотонної емісійної комп’ютерної томографії з використанням двох радіофармпрепаратів для диференційної діагностики пухлин головного мозку // Укр.нейрохірург. журн.—№1(9).—2000.—стр.36—38.

  (Дисертантом власноручно проведені дослідження хворих на гліоми головного мозку, визначені мета публікації та проведений аналіз одержаних результатів).

  1. Зозуля Ю.П., Макеєв С.С. Застосування однофотонної емісійної компютерної томографії (ОФЕКТ) з перфузійними РФП у нейрохірургії // УРЖ.—1999.— №3.— С.299—303.

   (Здобувачем проведений огляд літератури присвячений проблемі застосування перфузійної ОФЕКТ у діагностиці церебральної патології головного мозку, визначені перспективи подальшого розвитку цієї новітньої галузі діагностики).

   1. Макеєв С.С., Главацький О.Я Застосування подвійної ОФЕКТ у діагностиці пухлин головного мозку // УРЖ.—1999.—№4.—Тез. доп. І Укр. зїзду фахівців з ядерної медицини (м. Київ, 13—16 вересня 1999 р.).—С.476.

   (Дисертантом проведений літературний огляд, визначена мета публікації, власноручно виконані дослідження, оцінені їх результати).

   1. Ромоданов С.А., Макеєв С.С., Семенова В.М.Порівняльний аналіз даних однофотонної емісійної комп’ютерної томографії головного мозку та статичної енцефалосцинтиграфії з 99мТс-пертехнетатом у нейроонкологічних хворих // УРЖ.—1998.—№4(6). —стр.392—395.

   (У цій статті дисертантом зібраний клінічний матеріал, сформульована мета публікації, проаналізована література, проведена порівняльна оцінка результатів застосування сцинтиграфії та ОФЕКТ головного мозку у діагностиці пухлинної патології).

   1. Макеєв С.С., Семенова В.М. Інформативність однофотонної емісійної томографії з 99мТс—пертехнетатом у діагностиці гліом головного мозку глибинної локалізації // Бюл. УАН.—1998.—№5.—Матеріали ІІ зїзду нейрохірургів України (Одеса 14—18 вересня, 1998 р.).— С.122.

   (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матеріал, сформульовані вступ, мета статті, підготовлені ілюстрації, проведений аналіз діагностичного матеріалу).

   1. Макеєв С.С., Новікова Т.Г. Можливості ОФЕКТ у діагностиці абсцесів головного мозку //ІХ з’їзд ВУЛТ (м. Вінниця, 10—12 травня 2007 р.): Тез.доп. Укр. мед. вісті.— 2007.— Т.7, № 1—2: Ювілейний вип., присвяч. 10—річчю відновлення часопису.— с. 314—315.

   (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матеріал, визначені мета та задачі дослідження, проаналізовані результати діагностики пухлин головного мозку).

   1. Розуменко В.Д., Макеев С.С., Рудица В.И., Сальникова Е.С., Семенова В.М. Совмещение МРТ и ОФЭКТ изображений в диагностике глиом головного мозга // Поленовские чтения: Матер. всерос. науч.—практ. конф., посвящ. 150—летию со дня рождения В.М. Бехтерева / 24—27 апр. 2007.г., Санкт_Петербург/.—СПб., 2007.— с.245.

   (Автором проаналізовані дані літератури, проведена ОФЕКТ діагностика церебральних пухлин та трансформація файлів пацієнта у необхідний формат. Оцінені результати комплексного ОФЕКТ—МРТ дослідження).

   1. S.S. Makeev, D.S. Metchev, V. M. Semenova Complex radionuclide examination of patients with suspicion on brain metastases. X Zjazd Naukowy Polskiego Towarystwa Medycyny Nuclearnej, Bialystok, 22—25 czerwca 2006 r. Problemy Medycyny Nuclearnej.— 2006.— 20 (39). р.21.

   (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матеріал, визначені мета та задачі дослідження, проаналізовані результати застосування радіонуклідних досліджень при даній патології. Результати цієї роботи автор доповів на Х З’їзді Польського наукового товариства з Ядерної медицини).

   1. Робак О.П., Сальнікова О.С., Макеєв С.С., Рудиця В.І., Робак К.О. Мультимодальні зображення у діагностиці злоякісних пухлин головного мозку. Тези доповідей ХІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських товариств. 28—30 серпня 2006 р. м. Полтава.—2006.—с. 400.

   (Автором визначені стан проблеми та мета роботи, проведені радіонуклідні дослідження, проаналізовані одержані дані).

   1. Макеєв С.С., Мечев Д.С., Тарасов В.В. Комплексное сцинтиграфическое исследование пациентов с церебральними метастазами // Сборник материалов «ІІ Евразийский конгресс по медицинской физике и инженерии «Медицинская физика – 2005» 21—24 июня 2005 г.», М.,2005, с. 160—161.

   (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матеріал, визначені мета та задачі дослідження, проаналізовані результати застосування радіонуклідних досліджень при даній патології).

   1. Holodny AI, Makeyev S, Beattie B, Gogiberidze GL, Blasberg R. Apparent Diffusion Coefficient (ADC) of Glial Neoplasms: Correlation with Fluorodioxyglucose Positron Emission Tomography (FDG—PET) and Routine Gadolinium Enhanced MRI. Annual Meeting of the American Society of Neuroradiology, Washington, DC, May 2003. (http://members.asnr.org/abstracts/2003/03—O—1048—ASNR.pdf)

   (У цій роботі дисертантом проведені обробка та аналіз клінічного матеріалу, проаналізовані одержані результати співставлення ПЕТ та МРТ при гліомах головного мозку).

   1. Макеев С.С., Мечев Д.С., Зозуля А.А. Использование 99мТс-МИБИ в онкологии // Международный семинар “Применение радиофармпрепаратов в диагностике и терапии, Минск, 12—14 января 2003 года, www.it.nsys.by/news01022003.html

   (У роботі дисертантом проведені аналіз літератури, та радіонуклідні дослідження, проаналізовані клінічні ситуації застосування 99мТс—МІБІ у нейроонкології).

   1. Розуменко В.Д., Хоменко А.В., Макеев С.С., Отман О., Мосийчук С.С. Методология лазерной термодеструкции при внутримозговых опухолях // Материалы ХІХ Международной научно—практической конференции: Применение лазеров в медицине и биологии. 25—28 мая 2003 года. Г. Одесса. С. 38—39.

   (Автором проведена обробка та аналіз клінічного матеріалу, проаналізовані одержані результати ОФЕКТ при гліомах головного мозку).

   1. Зозуля Ю.А., Макеев С.С. Применение ОФЭКТ с 99мТс-МИБИ для прогнозирования химиорезистентности глиом головного мозга // IIIсъезд нейрохирургов России (4—8 июня 2002 года, Санкт Петербург): Материалы съезда.—СПб., 2002—стр.107.

   (У даній роботі дисертантом зібраний клінічний матеріал, проведений аналіз діагностичного та клінічного матеріалу).

   1. Макеєв С.С., Семенова В.М. Порівняльний аналіз застосування нових радіофармпрепаратів для діагностики гліом головного мозку методом однофотонної емісійної томографії // Десятий зїзд онкологів України: Матеріали зїзду / Крим, 10—12 жовтня 2001 р.—К., 2001.— с.83—84.

   (У цій статті дисертантом визначені мета та задачі роботи, проаналізована література з даної патології, було проведено аналіз основних діагностичних критеріїв пухлин головного мозку).

   1. Чернікова С.В., Макеєв С.С. Діагностика гліом головного мозку за допомогою однофотонної емісійної компютерної томографії (ОФЕКТ) і використання двох радіофармпрепаратів (РФП) // Променева діагностика, променева терапія. Збірка наукових робіт Асоціації радіологів України.—(Випуск 8).— Український конгрес радіологів (УКР2000) (м. Київ, 15—18 травня 2000 року).—2000.—С. 15.

   (Дисертантом власноручно проведені ОФЕКТ пацієнтам з гліомами головного мозку, визначені мета публікації та проведений аналіз одержаних результатів).