Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Злобіна Олена Геннадіївна. Оcобистість як суб'єкт соціальних змін : Дис... д-ра наук: 22.00.03 - 2005.Анотація до роботи:

Злобіна О.Г. Особистість як суб’єкт соціальних змін. Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.0.03 — соціальні структури та соціальні відносини. — Інститут соціології НАН України, Київ, 2005.

Монографія присвячена аналізу проблеми особистісної суб’єктності у соціологічному вимірі. Відносини особистості і суспільства розглядаються в теоретико-методологічному та емпіричному контекстах. Соціальні зміни аналізуються в координатах зовнішніх та внутрішніх трансформацій. Досліджується роль особистісної активності в перебігу соціоструктурних та образно-символічних перетворень сучасного українського суспільства. На підставі узагальнення десятирічного моніторингового дослідження входження людей в нову соціальну реальність окреслено процеси переструктурації картин світу та визначено суб’єктивні координати соціальних перетворень, що виступають регуляторами поведінкових стратегій.

Публікації автора:

 1. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 400 с.

 2. Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. — К.: Інститут социологии НАН Украины, 1995. — 148 с.

 3. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності. — К.: НАН України, Ін-т соціології, 1996. — 100 с.

 4. Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. — К.: Стилос, 2001. — 238с.

 5. Злобіна О. , Мартинюк І., Соболєва Н., Тихонович В. Соціальний простір життя як суб’єктивна символічна реальність. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 299 с.

 6. Злобина Е.Г. Общение в системе образа жизни // Образ жизни: теоретические и методологические проблемы социально-психологического исследования. — К.: Наукова думка, 1980. — С.111–137.

 7. Злобина Е.Г. Понятие “стиль” в науке // Стиль жизни личности: теоретические и методологические проблемы. — К.: Наукова думка, 1982.— С.16–43.

 8. Злобина Е.Г. Диалектика индивидуального жизнетворчества // Жизнь как творчество (социально-психологический анализ). — К.: Наукова думка, 1986. — С.209–229.

 9. Злобина Е.Г. Жизненный путь личности в истории // Жизненный путь личности. — К.: Наукова думка, 1987. — С.10–32.

 10. Злобина Е.Г. Культура межличностного общения // Культура жизни личности. — К.: Наукова думка, 1988, — С.122-130.

 11. Злобина Е. Разумность потребностей личности // Разумная организация жизни личности: проблемы воспитания и саморегулирования. — К.: Наукова думка, 1989. — С.239–249.

 12. Злобіна О. Проблеми міста очима киян // Київ і кияни: соціологічні хроніки незалежності. — К.: Інститут соціології НАН України, 2000. — С.281–304.

 13. Донченко О., Злобіна О., Тихонович В. Чорнобильський синдром: соціально-психологічний аналіз // Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986 — 1995 рр.) – Харків: Фоліо, 1996. – С.68–77.

 14. Соболєва Н., Тихонович В., Злобіна О., Мартинюк І. Динаміка сприйняття наслідків чорнобильської катастрофи масовою свідомістю // Чорнобиль і соціум. — Вип.3. —1997. — С.16-28.

 15. Злобіна О., Мартинюк І., Соболєва Н., Тихонович В. Динаміка психологічного стану та образ потерпілих у масовій свідомості // Чорнобиль і соціум. — Вип.4. — 1998. — С. 41–62.

 16. Злобіна О. Аналіз прогнозних можливостей слухачів академії // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. –— 1998. — №2. — С.245–249.

 17. Злобіна О. Постчорнобиль: життєві версії потерпілих // Чорнобиль і соціум. — Вип.5. — 1999. — С. 90–105.

 18. Злобина Е.Г. “Образ населения” у представителей властных структур как источник социальных деформаций // Социологические исследования. — 1999. — №10.— С.53–62.

 1. Злобіна О. Легітимація соціальних трансформацій через зміни у масовій свідомості // Соціальні технології. — Вип 4. — К., 2000, С.49–62.

 2. Злобіна О., Тихонович В. Міленіум: соціальний час в образах масової свідомості // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2000. — №1. — С.14–33.

 3. Злобіна О.Г. Динаміка соціальних уявлень особистості в контексті суспільних змін // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2000. – № 492. — С. 105–109.

 4. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Суб’єкт-особистісне начало в соціоструктурному процесі // Українське суспільство: десять років незалежності. — К.: Інститут соціології НАН України, 2001. — С.377–390.

 5. Злобіна О. Суб’єктна складова суспільних трансформацій: від теорії до практики емпіричного дослідження // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. — Вип. 5. — К., 2002. — С.3–17.

 6. Злобіна О. Категорія “особистість” у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2002. — №2. — С.121–134.

 7. Злобіна О. Суб’єктивна захищеність і правовий захист: суперечності трансформаційного періоду // Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2002. — С.245–256.

 8. Злобіна О., Тихонович В. Соціальна структура, соціальна політика і молодь // Соціальна політика і соціальна робота. — 2002. — №3–4. — С.105–117.

 9. Злобіна О., Тихонович В. Ми з України. // Віче. — 2002. — №3. — С.54–59.

 10. Злобіна О., Тихонович В. З чим виходимо на рубіж століть // Віче. — 2001. — №1. — С.47–59.

 11. Злобіна О.Г. Безсуб’єктність порядку проти суб’єктності змін // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. — 2003. — №577. — С.18–23.

 12. Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. —2003. — №3. — С.32–45.

 13. Злобіна О. Образ українського суспільства: на перетині теперішнього і майбутнього // Українське суспільство — 2003. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2003. — С.329–342.

 14. Злобіна О. Українська молодь: на перетині реалій і сподівань // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Випуск 6. — К., 2003. — С. 324–341.

 15. Злобіна О. Проблема самовизначення особистості в координатах кризового соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2000. — №3. — С.164–166.

 16. Злобіна О. Соціальні орієнтації та локус очікувань: динаміка особистісних змін // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. — Вип. 7. — К., 2004. — С.24–45.

 17. Злобіна О. Перебіг процесів пристосування населення до суспільних перетворень // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — С.437–447.

 18. Злобіна О.Г. Особистісні образи життя у сучасному суспільстві // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. — К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. — С.501–509.

 19. Злобіна О.Г. Суспільна і особистісна криза // Наукові студії із соціальної та політичної психології — Вип. 4. — К.: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 2000. — С.17–23.

 20. Злобіна О.Г. Суспільні трансформації в особистісному вимірі // Соціологічна наука і освіта в Україні. Зб. наук. праць. — Вип.2. — К.: МАУП, 2000. — С.231–240.

 21. Злобіна О. Трансформації суб’єктивної соціальної реальності як компонент суспільних перетворень // Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти. Зб. наук. праць. – К.: Київський університет, 2004. – С.74–84.

 22. Злобіна О. Роль суб`єкта у становленні нової системи соціальних уявлень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1999. — №3. — С.23–25.

 23. Злобіна О.Г. Соціальні трансформації та рекомпозиція суб’єктивної “картині світу” // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді та повідомлення Всеукраїнської соціологічної конференції. — К.: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України, 2001. — С.143–145.

 24. Злобіна О. “Екранна версія” життя і зміни особистісної суб’єктивності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. —2002. — №2. — С. 33–37.

 25. Злобіна О.Г. Рухливість соціальної структури і динаміка особистісної суб’єктивності // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення другої Всеукраїнської соціологічної конференції. – К.: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України, 2002. — С.429–434.

 26. Злобіна О. Виступ на конференції. Пострадянська динаміка українського суспільства в європейському контексті: Загальна дискусія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. —2002. — №3 — С.196–197.

 27. Злобіна О. Від інституціоналізації трансформацій до трансформації інститутів // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. — К.: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України, 2003. — С.80–83.

 28. Злобіна О. Реальне, нормальне і бажане життя сучасного українця // Якість життя в Україні: час жити і час виживати. Матеріали круглого столу. – К.: Віра “Інсайт”, 2003. — С. 76–86.