Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Соколов Віктор Артемович. Обґрунтування технології інженерно-геологічних вишукувань для забезпечення екологічної безпеки об'єктів реконструкції : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2009.Анотація до роботи:

Соколов В.А. Обґрунтування технології інженерно-геологічних вишукувань для забезпечення екологічної безпеки об'єктів реконструкції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека. - Міністерство освіти та науки України. Національна Академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено питанню забезпечення екологічної безпеки об'єктів реконструкції та прилеглих споруд на основі отримання повної та достовірної інформації про стан природно-техногенного середовища об'єкта в ході інженерно-геологічних вишукувань.

У роботі наведено теоретичне обґрунтування значення матеріалів інженерно-геологічних вишукувань для забезпечення безпеки будівництва, реконструкції та експлуатації споруд.

Виконано аналіз факторів, які сьогодні системно негативно впливають на достовірність оцінки природно-техногенних умов ділянок нового будівництва або реконструкції.

Проведено аналіз факторів, які визначають специфіку, види та об'єми інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції. Запропоновано інженерно-геологічні вишукування для реконструкції розглядати більш широко, як комплексні вишукування, що виконуються на ділянках, які підлягали техногенному впливу, з метою об'єктивного оцінювання стану та динаміки природно-техногенного геологічного середовища для забезпечення екологічної безпеки.

У роботі розроблено принципи геотехнічної типізації об'єктів реконструкції для цілей обґрунтування інженерно-геологічних вишукувань, наведено таблицю геотехнічних категорій складності об'єктів реконструкції для цілей інженерних вишукувань.

Детально розглянуто особливі вимоги до виконання інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції на всіх етапах технологічного ланцюжка. Також розглянуто можливість виконання вишукувальними організаціями спеціальних робіт, які при звичайних вишукуваннях для нового будівництва не виконуються.

Наведено опис приладу горизонтального радіоактивного каротажу, який був створений спеціально для виконання вишукувань для реконструкції.

Основні результати роботи, які були запроваджені вишукувальними установами України, дозволили підвищити якість матеріалів інженерних вишукувань та на цій основі забезпечити екологічну безпеку реконструкції та подальшої експлуатації об'єктів будівництва.

Матеріали роботи послужили основою для розділу основного нормативного документу з вишукувань ДБН «Інженерні вишукування для будівництва».

 1. У дисертаційній роботі досліджувались науково-методичні основи та технологія інженерно-геологічних вишукувань при вивченні стану та динаміки природно-техногенних змін геологічного середовища об'єктів реконструкції й на цій основі забезпечення їх екологічної безпеки.

 2. Науково обґрунтовано, що інженерно-геологічні вишукування для реконструкції мають ряд специфічних особливостей, обумовлених компонентним техногенним впливом (фізичним, хімічним, механічним тощо) на геологічне середовище, розмаїттям цілей реконструкції, умов проведення вишукувань тощо. Діючі нормативні документи недостатньо повно враховують цю специфіку, що вимагає науково-методичного обґрунтування й вирішення задач отримання достовірних параметрів стану ПТГС.

 3. Теоретично обґрунтовано значення достовірної оцінки стану й динаміки природно-техногенних змін геологічного середовища, як основи для забезпечення екологічної безпеки споруд, що реконструюватимуть, і прилеглих до них об'єктів будівництва.

 4. Проведено науковий аналіз і класифікацію факторів, що визначають специфіку інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції.

 5. Теоретично обґрунтовано принципи й виконано геотехнічну типізацію об'єктів реконструкції, розроблено категорії геотехнічної складності об'єктів реконструкції для цілей інженерно-геологічних вишукувань і забезпечення екологічної безпеки.

 6. Науково обґрунтовано додаткові вимоги до технології інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції на всіх етапах технологічного ланцюжка. Вперше визначено та систематизовано спеціальні роботи, які виконуються тільки при інженерно-геологічних вишукуваннях для реконструкції.

 7. Науково обґрунтовано застосування спеціально розробленого вишукувального обладнання при виконанні інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції.

 8. Матеріали роботи послужили підставою для розробки відповідного розділу в першому державному нормативному документі по інженерних вишукуваннях ДБН «Інженерні вишукування для будівництва» та інших методичних документів по інженерних вишукуваннях для реконструкції.

 9. Результати дисертаційного дослідження використані при численних вишукуваннях на об'єктах реконструкції й послужили основою оцінки впливу об'єктів реконструкції на навколишнє середовище та проектних рішень по забезпеченню їх екологічної безпеки.

СПИСОК

головних наукових праць, опублікованих по темі дисертаційної роботи

 1. Соловйов В.О. Підземні води. Екологічна геологія. Інженерна геологія. Використання та охорона надр : словник-довідник / В.О. Соловйов, В.А. Соколов, І.Б. Абрамов, І.К. Решетов [та ін.]. – Х. : “Тарбут Лаам”, 2005. – 248 с.

 2. Соколов В.А. Геотехнічна типізація об'єктів реконструкції при інженерно-геологічних вишукуваннях // Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. – 2006. – № 736. – С. 112-115.

 3. Соколов В.А. Зниження геотехнічного та екологічного ризиків через підвищення якості інженерних вишукувань // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 4. – С. 28-32.

 4. Соколов В.А. Аналіз факторів, що визначають специфіку, види та обсяги інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції // Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. – 2007. – № 753. – С. 30-34.

 5. Соколов В.А. Оцінка стану природно-техногенного геологічного середовища для забезпечення екологічної безпеки об’єктів реконструкції // Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр. – Х. : Харківський держ. техн. ун-т будівн. та архіт., 2008. – № 49. – С. 318-323.

 6. Соколов В.А. Геотехнічні аспекти інженерних вишукувань для будівництва / В.А. Соколов, Г.Г. Стріжельчик // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук.-техн. зб. – К.: НДІБК. – 2008. – Т.1, № 71. – С. 63-68.

 7. Стріжельчик Г.Г. Методологічні аспекти забезпечення геодинамічної стійкості міських територій / Г.Г. Стріжельчик, О.О. Крамаренко, В.А. Соколов // Сучасні проблеми інженерної геології та гідрогеології територій міст і міських агломерацій: зб. наук. пр. – М. : Наука, 1987. – С. 147-148.

 8. Соколов В.А. Методичні аспекти інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції / В.А. Соколов, І.А. Закопайло // Раціональні енергозберігаючі конструкції, будинки та споруди в будівництві та комунальному господарстві : міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 листоп. 2002 р. : зб. наук. праць. – Бєлгород : БелГТАСМ, 2002. – C. 228-233.

 9. Соколов В.А. Про зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій в умовах реконструкції / В.А. Соколов, І.А. Закопайло // Інформаційні технології управління екологічною безпекою, ресурсами та заходами в надзвичайних ситуаціях : міжнар. наук.-практ. конф., 8-11 вер. 2002 р. : зб. текстів виступів. – Х. : Націон. аерокосміч. ун-т ім. Н.Є. Жуковського “ХАІ”. – 2002. – C. 171-172.

 10. Соколов В.А. Сучасні проблеми інженерних вишукувань для будівництва в Україні // Сучасні проблеми інженерних вишукувань для будівництва : семінар, 19-21 жовт. 2004 р. : матеріали. – Харків, 2004. – К.: ТОВ “Знання” України. – 2004. – C. 3-10.

 11. Соколов В.А. Про розробку нових норм на інженерні вишукування / В.А. Соколов, Г.Г. Стріжельчик // Світ геотехніки. – К.: НДІБК, 2005. – № 2. – С. 14-15.

 12. Соколов В.А. Інженерні вишукування в Україні / В.А. Соколов, Г.Г. Стріжельчик // Інженерна геологія. – М. : ПНИИИС, 2008. – С. 32-33.

 13. Соколов В.А. Комплексна оцінка техногенного карсту в крейдо-мергельних породах Донбасу / В.А. Соколов, О.В. Жиров // Проблеми інженерної геології, гідрогеології та геокриології районів інтенсивного інженерного навантаження та охорона геологічного середовища : Всесоюзний з'їзд інженерів-геологів, гідрогеологів і геокриологів., 10-14 жовт. 1988 р. : тез. доповідей. – К. : Наукова думка. 1988. – C. 147-149.

 14. Соколов В.А. Характеристика впливів проектованої діяльності на навколишнє техногенне середовище / І.Б. Абрамов, В.А. Соколов, В.Г. Чуніхін, // Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об'єктів будівництва : третя наук.-практ. конф., 27-31 трав. 2002 р. : тез. доповідей. – Крим, Коктебель. – 2002. – C. 17-20.

 1. Соколов В.А. Особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції історичної забудови на підтоплених територіях / В.А. Соколов, І.А. Закопайло // Нагальні питання вирішення проблеми підтоплення ґрунтовими водами територій міст та селищ міського типу : друга міжнар. наук.-практ. конф., 28-31 жовт. 2003 р. : тез. доповідей. – К. : НПЦ “Екологія. Наука. Техніка” ТОВ “Знання” України. – 2003. – C. 79-80.

 2. Соколов В.А. Принципові підходи до аналізу регіональних обмежень розміщення техногенних впливів проектованих господарських об'єктів при ОВОС / В.А. Соколов, О.Д. Люшуков // Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища : четверта наук.-практ. конф., 20-24 трав. 2003 р. : тез. доповідей. – Крим, Ялта. – 2003. – C. 27-30.

 3. Соколов В.А. Оцінка впливу на набухаюче-усадні ґрунти у зв'язку з реконструкцією та будівництвом малоповерхових будинків і споруд / І.Б. Абрамов, О.В. Жиров, В.А. Соколов, В.Г. Чуніхін // Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища : четверта наук.-практ. конф., 20-24 трав. 2003 р. : тез. доповідей. – Крим, Ялта. – 2003. – C. 31-42.

 4. Соколов В.А. До розробки третьої редакції посібника до ДБН А.2.2-1-2003 “Склад та зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будівель та споруд” / В.А. Соколов, І.Б. Абрамов // Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища : п’ята наук.-практ. конф., 31 трав.-4 черв. 2004 р. : тез. доповідей. – Крим, Ялта. – 2004. – C. 4-5.

 5. Соколов В.А. Сучасні підходи до оцінки впливу на підземну гідросферу / І.Б. Абрамов, В.А. Соколов // Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища : шоста наук.-практ. конф., 30 трав.- 3 черв. 2005 р. : тез. доповідей. – Крим, Ялта. – 2005. – C. 26-27.

 6. Соколов В.А. Зниження геотехнічного та екологічного ризиків через підвищення якості інженерних вишукувань // Сучасні проблеми будівельного освоєння територій зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами : наук.-практ. конф., 27 верес.- 1 жовт. 2006 р. : тез. доповідей. – Крим, Гурзуф. – 2006. – C. 38-40.

 7. Соколов В.А. Основні напрямки розвитку оцінки впливу на навколишнє середовище / В.А. Соколов, І.Б. Абрамов // Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища : восьма наук.-практ. конф., 28 трав.- 1 черв. 2007 р. : тез. доповідей. – Крим, Ялта. – 2007. – C. 10-12.

 8. Соколов В.А. Основні аспекти подальшого розвитку ОВНС / В.А. Соколов, І.Б. Абрамов, Г.О. Перекута // Оцінка впливу об'єктів господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального та техногенного середовища : дев`ята наук.-практ. конф., 26-30 трав. 2008 р. : тез. доповідей. – Крим, Ялта. – 2008. – C. 14-20.