Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Щербина Віктор Миколайович. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : дис... д- ра соціол. наук: 22.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 407арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 389-407.Анотація до роботи:

Щербина В.М. “Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація.” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології. – Київ. 2006.

У дисертації здійснюється виявлення та обґрунтування теоретико-методологічних засад та можливостей соціології концептуалізувати образи інформаційного суспільства і перспектив ефективного підключення соціології до міждисциплінарного дискурсу з проблем розвитку цього суспільства. На основі авторської концепції поліонтичного комунікативного суспільства зроблено виявлення і соціологічний аналіз соціального змісту концепцій інформаційного суспільства.

У висновках підведено підсумки проведеного дослідження, сформульовано основні результати дисертаційної роботи, окреслено напрямки подальших досліджень у галузі соціологічної концептуалізації образів інформаційного суспільства.

Зокрема, зроблено наступні висновки:

По-перше, образи інформаційного суспільства є поліонтичними, відповідно до чого соціальні взаємодії виглядають як такі, що відбуваються одночасно в двох площинах – локальній та глобальній, які мають власні хронотопні характеристики, відмінні структурні та функціональні логіки. В рамках предмету соціології інформаційним це суспільство можна називати лише за інструментальною ознакою відтворення соціального порядку, а за змістовною ознакою новий образ суспільства можна називати комунікативним - подібно до того, як йому передувало економічне або трудове суспільство.

По-друге, образи інформаційного, комунікативного суспільства міститимуть момент його внутрішньої креативності, скерованості на постійне створення нових систем потреб, на невідповідність форм спілкування задоволенню потреб як суттєво необхідної риси існування такого порядку відносин між людьми. Соціологічна концептуалізація образів інформаційного суспільства передбачає подвійність їх соціальної структури, подвійну соціальну стратифікацію - одночасне співіснування двох стратових структур комунікативного і індустріального типу.

По-третє, зроблено висновок, що образи комунікативного суспільства характеризуються такими рисами, як нерегулярність, дисперсність, в них суспільство постає “віртуальним” у тому сенсі, що структура соціальної взаємодії формується значною мірою як похідне від конкретних обставин, усвідомлюваних індивідами як такі, що потребують спільної дії у складі тих або інших спільнот. Суспільство постає як постійно виникаюче та зникаюче, нестабільне та залежне від наявності смислового наповнення соціальності. Структурні засади такого суспільства знаходяться в принципово нестійкому стані або воно мислиться як взагалі позбавлене структури, що була б орієнтованою на відтворення соціальної взаємодії у часі – остання відбувається завжди “тут-та-зараз”, будучи індивідуалізованою та персоніфікованою. Усі соціальні мотиви стають дуже нестійкими та залежними від розвитку ситуації, значним ресурсом їх усвідомлення є інформаційно-комунікативна взаємодія.

Соціальна взаємодія в рамках таких образів суспільства постає як така, що формується актуалізованими у інформаційних процесах чинниками, відповідно до чого те, що не потрапляє до інформаційного образу соціальності, виключається, не виступає соціальною детермінантою. Взаємодія у суспільстві за таких умов відбувається не як керування, тобто створення альтернативних мереж причинно-наслідкових зв`язків, а шляхом актуалізації, вбудування в образ соціальної взаємодії нового фрагмента, який змінював би значення та напрям соціальної взаємодії акторів, визначаючи нову цілісність соціальної взаємодії.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛАДЕНІ В ПУБЛІКАЦІЯХ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Монографії:

 1. Щербина В.Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа: опыт рефлексии становления «киберкоммуникативного континуума.” Запоріжжя., “Просвіта”, 2001., 225с.

 2. Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства : соціологічний вимір. К., “Агентство “Україна”, 2006., 246 с.

Статті:

 1. Щербина В. Сетевая киберкоммуникация как социальный феномен // Социология: теория, методи, маркетинг. Научно-теоретический журнал Института социологии НАН Украини. 2002. №1., С.109-117.

 2. Щербина В. Интернет как новая социальная реальность: социологический аспект // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства (збірник наукових праць) вид. центр ХНУ ім. Каразіна. Харків 2002р., С.471 – 475.

 3. Щербина В. Социальные сообщества в киберкоммуникативном континууме. // Соціальні технології, актуальні проблеми теорії та практики міжвузівський збірник наукових праць вип. 13 - 14., – Запоріжжя, Вид-во ГУ «ЗІДМУ», 2002., - Вип. 13. – 226 с.; Вип. 14 224 с., С.108 - 119.

 1. Щербина В. Политологические аспекты процессов информатизации общества в ракурсе анализа социальных изменений, обусловленных развитием киберкоммуникации // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / ред кол.: І.Ф.КурасБ М.І Михальченко, Ф.М.Рудич, В.П.Горбатенко, В.П.Андрущенко, І.О.Кресіна, Е.В.Щербенко – К.:Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. , С.135 – 144.

 2. Щербина В. Информационное общество в ракурсе проблем социологической теории // Нова парадигма. – ЗДУ ., Запоріжжя 2003., № 29., С.203-215.

 3. Щербина В. Концепция «сетевого общества» М.Кастельса: социологический взгляд на реалии начала ХХI века // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 6. – К: Інститут соціології НАН України, 2003., С. 262-274.

 4. Щербина В. Перспектива розвитку поняття “інформаційне суспільство” у теоретичній соціології// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – Вип. 1-2 / Голов. ред. О.П.Степанов. - К.: НАУ, 2004. - С. 589-597.

 5. Щербина В. Інформатизація як новий засіб відтворення взаємокоординованих форм діяльності людей. // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ. – Вып. 22 – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2004., С. 353 – 363.

 6. Щербина В. Концепт «информационное общество» как перспективное основание теоретического синтеза в социологии// Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ. – Вып. 23 – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2004., С. 276 – 283.

 7. Щербина В. Информатизация и перспективы социальных изменений.// Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 7. – К: Інститут соціології НАН України, 2004., с. 112-121.

 8. Щербина В. Інформаційне суспільство в контексті комунітарно-лібертарної альтернативи: поняттєвий аспект // Соціологія: теорія, методологія, маркетинг. №4, 2004 р. с.158 – 171.

 9. Щербина В. Образи «інформаційного суспільства у перспективі соціологічного аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2004., С. 41 – 44.

 10. Щербина В. Образи інформаційного суспільства у соціології // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2005. – Вып.26., С.287 – 295.

 11. Щербина В. Рефлексія образів інформаційного суспільства у соціології постмодерну // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2005. – Вып.27., С.285 – 295.

 12. Щербина В. Соціальні риси мережних спільнот // Соціальна психологія. №2, - К., 2005., с.139 – 149.

 13. Щербина В. Образы информационного общества в социологии. // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. 2005. – Вып.24. –Одеса., «Астропринт», С.228-241.

 14. Щербина В. Інформаційне суспільство як соціологічна концепція: перспективи і проблеми розвитку. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”., 2005. - №652., с.30-35.

 15. Щербина В. Образы общества как средство типологизации политического самоопределения в условиях информатизации. // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. Ред. В.П.Бех. - Вип. 46. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С. 190 - 198.

 16. Щербина В. Узагальнення образів інформаційного суспільства: соціологічна проблематика. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць – Вип. 47, - К.: Український центр духовної культури. 2005., С. 126-134.

 17. Щербина В. Генеза визначень суспільства у соціології: основні етапи. // Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ., - Запорожье.: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2005. – Вып. 28., с.358 - 366.

 18. Щербина В. Суспільство: «інформативне» або «комунікативне»: pro et contra. // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. Ред. В.П.Бех. - Вип. 52. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006., С. 185 – 193.