Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Чудна Рада Валентинівна. Обгрунтування структури та змісту навчальної дисципліни "Адаптивне фізичне виховання" в системі вищої фізкультурної освіти : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 2003. — 202арк. — Бібліогр.: арк. 168-195.Анотація до роботи:

Чудна Р.В. Обгрунтування структури та змісту навчальної дисципліни “Адаптивне фізичне виховання” в системі вищої фізкультурної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, 2002.

Об'єкт дослідження: науково-методичне забезпечення процесу фізичного виховання неповносправних.

Мета: обгрунтування і розробка структури та змісту навчальної дисципліни “Адаптивне фізичне виховання” в системі вищої фізкультурної освіти.

Методи дослідження: аналіз вихідних понять, аналіз літератури та документації, хронологічний аналіз, індуктивний та дедуктивний методи, метод синтезу, метод систематизації, метод теоретичного моделювання, метод експертної оцінки.

Наукова новизна полягає у визначенні передумов і перспектив розвитку наукової та навчальної дисциплін з адаптивного фізичного виховання у галузі вітчизняного фізичного виховання неповносправних, визначенні змісту проблемного поля адаптивного фізичного виховання, розробці методології навчальної дисципліни “Адаптивного фізичного виховання”, розробці концепції адаптивного фізичного виховання.

У дисертації досліджено стан і актуальні питання галузі фізичного виховання неповносправних в Україні, їі науково-методичне та кадрове забезпечення. Розкрито поняття адаптивне фізичне виховання, структуру та зміст підготовки спеціалістів фізичного виховання неповносправних і науково-методичне забезпечення цього процесу в США та Росії. Досліджено проблемне поле фізичного виховання неповносправних в Україні. Розроблена методологія навчальної дисципліни “Адаптивне фізичне виховання” і визначені наукові основи, структура та зміст цієї дисципліни.

Публікації автора:

1. Чудная Р.В.Адаптивное физическое воспитание: Монография. – К.: Наукова думка, 2000. – 360с.

2. Чудна Р.В. Сензитивні періоди в адаптивному фізичному вихованні //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002.- №14. – с.14-20.

3. Чудна Р.В. Структура та зміст підготовки спеціалістів з фізичного виховання неповносправних в США //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002.- №17. – с.41-47.

4. Чудна Р.В. Концептуальні основи фізичного виховання неповносправних в США //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002.- №18. – с.24-29.

5. Чудна Р.В. Методологія дисципліни “Адаптивне фізичне виховання”//”Тези доп. Молода спортивна наука України”. Зб. – Львів, 2002. – Т.1. – С. 45-46.

6. Чудна Р.В. Комплексна лікувально-профілактична програма для учнів шкіл та ПТУ //Освіта України. – 1998. - № 48, № 49, № 50, № 52; 1999. - №№ 1-2.- с.13.

7. Чудная Р.В. О специализированных учебных программах по физическому воспитанию детей-инвалидов //Тези доп. ІV Міжнар. наук. конгр. “Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації. – К.: Олімпійська література, 2000. – с.629.