Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Супрунович Юлія Олександрівна. Об'ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2007. — 195арк. — Бібліогр.: арк. 160-171.Анотація до роботи:

Супрунович Ю. О. Об’ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель. – Рукопис.

Дисертація на здобуття степені кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд. - Київській національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Київ, 2007.

В дисертації розглянутий процес формування торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель. Встановлено містобудівну роль і містобудівні завдання реновації. Проведений аналіз теорії та практики реновації і визначені основні фактори, які впливають на формування торговельних комплексів і умовах пристосування промислових будівель. Теоретично обґрунтовані принципи об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель під торговельні комплекси. Виявлено можливість корегування відповідності функціональної моделі торговельного центру і існуючої об’ємно-планувальної структури за допомогою прийомів реновації. Визначені принципи архітектурно-художнього рішення і запропоновано методику формування торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель.

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягало у визначенні принципів та прийомів формування торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель.

1. Визначено дві основні групи промислових об’єктів: об’єкти значної історико-культурної цінності та типові нейтральні промислові об’єкти, відповідно до яких слід формувати диференційований підхід при реновації.

2. На сучасний момент реновація є невід’ємною складової містобудівного процесу. Містобудівні завдання реновації полягають у виявленні і збереженні цінних об'єктів промислової спадщини, включенні їх до нових архітектурних ансамблів у якості ключових елементів, поліфункціональному використанні території і будівель, забезпеченні гнучкої планувальної організації, функціональної, екологічної, естетичної адаптації об'єктів у містобудівному середовищі.

3. Основними принципами об'ємно-планувальної перебудови промислових об'єктів під торговельні комплекси є: максимальне збереження і наслідування конструктивно-планувальної структури будівлі; максимальне збереження зовнішньої оболонки будівлі із повною або частковою зміною конструктивно-планувальної структури; максимальна зміна зовнішньої оболонки і конструктивно-планувальної структури. Виявлено залежність принципів об’ємно-планувальної перебудови промислових будівель від об’ємно-планувальних і історико-культурних характеристик існуючих об’єктів, обраної функціональної моделі і формату ТЦ.

4. Відповідність функціональної моделі торговельного центру і існуючої об’ємно-планувальної структури необхідно корегувати за допомогою об’ємно-планувальних прийомів реновації.

5. Визначено основні типи промислових будівель і споруд, що підлягають реновації, і відповідні типи торговельних комплексів, які формуються на основі реновації: спеціалізовані загальноміські; регіональні; місцеві; районні, планувальних районів, центру міста. Основними типоутворюючими чинниками є: принципи розміщення відносно сельбищної забудови, існуючий вид забудови і тип об’ємно-планувальної структури промислових будівель, обрана функціональна модель і формат торговельного комплексу. До існуючої номенклатури за місткістю доцільно додати номенклатуру за форматами торговельних комплексів.

6. Принципами архітектурно-художнього рішення торговельних комплексів на основі реновації цінних промислових об’єктів є: домінантна роль цінних промислових об’єктів; палімпсест; контрастне протиставлення нового і старого. Для типових нейтральних промислових об’єктів слід застосовувати принципи акцентування існуючого індустріального образу; палімпсест; формування нового громадського образу. Рекомендовано використання естетично-емоційного потенціалу промислових будівель і споруд для створення індивідуального образу будівлі за допомогою запропонованих прийомів.

7. При формуванні торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель слід базуватися на оптимальному поєднанні принципів збереження та гнучкої модифікації об’ємно-планувальних і архітектурно-художніх характеристик існуючої забудови.

8. Принципи і прийоми формування торговельних комплексів на основі реновації допомагають вирішити проблеми розвитку планувальної структури міста, надають широкий спектр варіантів архітектурно-планувальних рішень, позбавляють від необхідності знесення існуючих промислових об'єктів.

Публікації автора:

  1. Супрунович Ю.О. Реновація промислових об’єктів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. – К.: КиівЗНДІЕП, 2004. – С. 98-101.

  1. Супрунович Ю.О. Застосування архітектурно-містобудівних принципів реновації промислових об’єктів при дослідженні заводу „Радикал” // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одесса: «Астропринт», 2004-2005. – Вып. 7-8. - С. 32-39.

  2. Супрунович Ю.О. Формування об’ємно-просторового рішення громадсько-торговельних центрів на основі реновації промислових будівель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2006. – Вип.16. – С. 342-352.

  3. Супрунович Ю.О., Житкова Н.Ю. Реновація як засіб відродження не функціонуючих промислових підприємств міста в новій якості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2005. – Вип. 14. – С. 15-28.

  4. Супрунович Ю.О., Житкова Н.Ю. Реновація як поняття і явище в сучасному архітектурному житті // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одесса: «Астропринт», 2004-2005.– Вып. 7-8 – С. 328-333.

  5. Супрунович Ю.О. , Тютюнник Ю.Г. Антиекологія. Життя і смерть київського „Радикалу” // Праці центру пам’яткознавства. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2005. – Вип. 8. – С. 151-168.

  6. Супрунович Ю.О., Тютюнник Ю.Г. Палімпсест заводського ландшафту (на прикладі київського ВАТ „АТЕК”) // К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2006. – Вип. 10. – С. 132-164.

  7. Супрунович Ю.А., Тютюнник Ю.Г. Индустриальный дизайн в городском ландшафте // Харків: Вісник ХДАДМ, 2006. - №2. – С. 32-43.