Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


774. Тхоровський Михайло Анатолійович. Нові підходи до діагностики медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз: дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / АМН України; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. - К., 2004.Анотація до роботи:

Тхоровський М.А. Нові підходи до діагностики медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.06.29 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено проблемі легеневого туберкульозу на фоні медикаментозної алергії (МА), її поширеності та клінічним проявам, впливу її на перебіг туберкульозного процесу та методам підвищення ефективності її ранньої діагностики. Для вирішення цієї проблеми в порівняльному аспекті було вивчено частоту й структуру МА у хворих на туберкульоз, особливості клінічного перебігу легеневого туберкульозу у осіб із МА, клінічні її прояви, проведено економічну оцінку цієї ситуації.

З метою покращення діагностики МА розроблено методику постановки і оцінки результатів ротаційного тесту уколом із спеціальним діагностичним набором (створеного Вінницьким підприємством “Імунолог”), який містить 1,0 % розчини ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину, етамбутолу, піразинаміду з додаванням 0,5 % розчину альбуміну; стандартну фармакопейну рідину для негативного тест-контролю та 0,01 % розчин гістаміну для тест-позитивного контролю. Доведено, що розроблена методика шкірного тестування у порівнянні з прийнятими на сьогодні діагностичними методами, зокрема, скарифікаційними пробами, є більш специфічною, простою у виконанні, доступною та уніфікованою. Установлено тісний кореляційний зв'язок між результатами шкірних тестів та імуноферментного аналізу.

У дисертаційній роботі проведене теоретичне узагальнення та вирішення наукового й практичного завдання по вивченню ситуації з медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз з метою підвищення ефективності їх лікування.

1. Значна поширеність медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз продовжує становити важливу проблему фтизіатрії. Згідно отриманих у Вінницькому обласному клінічному протитуберкульозному диспансері даних частота медикаментозної алергії в останні два десятиріччя зросла з 11,65 % (матеріали обстеження хворих у період з 1980 по 1988 рр.) та 12,40 % (період з 1988 до 1993) до 15,95 % (період 2000 – 2003 років).

2. Достовірно частіше медикаментозна алергія виявлялася серед чоловіків (65,96 %), ніж серед жінок (34,04 %), при хронічних і поширених формах туберкульозу (відповідно, при фіброзно-кавернозній - у 17,24 %, дисемінованій – у 17,08 %), ніж при вогнищевій формі (13,18 %), а також при наявності розпаду легеневої тканини (65,05 %), бактеріовиділенні (82,25 %), ніж у хворих з тотожними формами туберкульозу без деструкції легеневої тканини і бактеріовиділення, відповідно, 34,95 % та 17,75 %.

3. Наявність медикаментозної алергії негативно впливає на ефективність лікування легеневого туберкульозу, про що свідчить відносно повільніше закриття порожнин розпаду і припинення бактеріовиділення у вперше виявлених хворих із наявністю медикаментозної алергії. Так, у перші 3 місяці серед хворих з проявами медикаментозної алергії порожнини розпаду закрилися лише у 32,5 %, а бактеріовиділення припинилося у 32,83 %, тоді як у тотожних хворих без медикаментозної алергії ці показники були суттєво кращими (відповідно, 48,0 % і 62,30 %). В зв`язку з цим хворі з медикаментоз-ною алергією перебували у стаціонарі довше, ніж хворі без медикаментозної алергії, в середньому на 10 - 18 діб, що спричиняло додаткові матеріальні витрати.

4. Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз частіше проявлялася змінами з боку шкіри (71,3 %), у структурі яких переважав макулопапульозний дерматит (54,24 %), багатоформна ексудативна еритема (11,94 %), кропив'янка та ангіневротичний набряк Квінке (10,45 %), свербіж шкіри (8,96 %), вузлувата еритема (4,48 %), контактний дерматит (1,49%), реакції за типом феномену Артюса-Сахарова, фіксований дерматит (2,98 %). Гематологічні реакції реєстр-рувались у 9,57 %, ураження внутрішніх органів - у 8,51 %, васкуліт – у 5,31 %, медикаментозна лихоманка – у 3,19 %, реакції за типом сироваткової хвороби – у 2,12 %.

5. В порівнянні з минулими десятиріччями структура препаратів, що викликають медикаментозну алергію у хворих на туберкульоз, дещо змінилася: провідними зараз є ізоніазид (27,17 %), піразинамід (27,02 %), стрептоміцин (24,30 %). Значно рідше медикаментозну алергію викликали етамбутол (10,90 %), рифампіцин (9,67 %), канаміцин (8,80 %), офлоксацин (8,30 %).

6. В умовах протитуберкульозних закладів найбільш поширеним методом етіологічної діагностики медикаментозної алергії продовжують залишатися шкірні проби з розчинами лікарських препаратів. Для підвищення їх інформативності і специфічності слід використовувати вітчизняний набір для шкірної діагностики медикаментозної алергії і тестування проводити методом ротаційного тесту уколом компакт-ланцетами.

7. Як показали паралельні дослідження, запропонований метод шкірної діагностики при наявності реагинового типу медикаментозної алергії дає суттєво більшу частоту позитивних результатів (43,19 %) та суттєво меншу кількість сумнівних результатів (2,27 %), ніж скарифікаційний метод (відповідно, (26,51 % та 17,43 % випадків), що свідчить про вищу інформативність та більшу специфічність запропонованого методу шкірної діагностики медикаментозної алергії.

Публікації автора:

1. Зайков С.В., Пухлик Б.М., Кириченко Л.М., Тхоровський М.А., Кориць- ка І.В., Міхей Л.В. Шляхи удосконалення діагностики медикаментозної алергії//Астма та алергія. – 2002.- №1.- С. 58-61. Здобувачем проведено пошук та аналіз літератури з даної проблеми, клінічне обстеження хворих із проявами побічної дії лікарських препаратів.

2. Пухлик Б.М., Заболотний Д.І., Пухлик С.М., Тхоровський М.А., Русано- ва В.Б., Забродська Л.В. Шляхи покращення діагностики лікарської алергії на етапі хіміотерапії//Український хіміотерапевтичний журнал. - 2001.- № 3.- С. 20-27. Здобувачем здійснювався набір клінічного матеріалу, статистична обробка отриманих даних, підготовка статті до друку.

3. Пухлик Б.М., Тхоровський М.А., Горбатюк І.М., Русанова В.Б. Проблема лікарської алергії у хворих на туберкульоз//Український пульмонологічний журнал.- 2002.-№ 1.- С. 47-51. Здобувачем проведено збір клінічного матеріалу, узагальнення отриманих даних.

4. Тхоровський М.А., Горбатюк І.М. Застосування методу “тест-уколом” у діагностиці лікарської алергії у протитуберкульозних закладах//Матеріали наукових праць 1-го з’їзду алергологів України. – Київ, 2002. - С. 173-174. Здобувачем виконувалось обстеження пацієнтів із проявами медикаментозної алергії, статистична обробка отриманих даних.

5. Пухлик Б. М., Горбатюк І.М., Тхоровський М.А. Лікарська алергія - шляхи удосконалення діагностики//Матеріли наукових праць 1-го з'їзду алергологів України.- Київ, 2002. - С. 143. Здобувачем виконано обстеження хворих, оформлення матеріалу.

6. Тхоровський М.А. Використання методу ротаційного тесту-уколом для діагностики медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз//Науково-практична конференція “Раннє виявлення та лікування алергічних захворювань”: Зб. тез. - Вінниця, 2003.- С. 42. Здобувачем проводилось статистична обробка отриманих даних, підготовка тези до друку.

7. Пухлик Б.М., Заболотний Д.І., Пухлик С.М., Тхоровський М.А., Русано- ва В.Б., Забродська Л.В. Актуальні питання діагностики лікарської алергії//Зб. доп. науково-практич. конференції “Харчова та медикаментозна алергія: якість життя”- Київ, 2002.- С.510 - 516. Здобувачем виконано клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних.

8. Тхоровський М.А., Горбатюк І.М., Стрижалковська В.В., Дублянський О.В. Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз//Український пульмонологічний журнал.- 2003.- № 2.- С. 381. Здобувачем проведено клінічне обстеження хворих із явищами побічної дії лікарських препаратів.

9. Пухлик Б.М., Тхоровський М.А. Застосування ротаційного тесту-уколом для діагностики медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз//Український пульмонологічний журнал.-2003.-№ 2.- С. 325. Здобувачем здійснювався набір клінічного матеріалу та його статистична обробка, підготовка тези до друку.