Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Сухін Євген Ілліч. Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави : Дис... д-ра наук: 21.04.01 - 2005.Анотація до роботи:

Сухін Є.І. Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави. Ї Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 Ї економічна безпека держави. Ї Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Київ, 2005.

Дисертація присвячена теоретичним, методичним та прикладним проблемам впровадження технологій нетрадиційної енергетики з метою досягнення прийнятного рівні економічної безпеки держави та її окремих територій за основними сферами життєдіяльності. Обґрунтовано доцільність комплексної оцінки інноваційного ефекту організаційно-управлінських та технологічних рішень, спрямованих на залучення до паливно-енергетичного балансу нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів, за рахунок чого можливе покращання відповідних індикативних показників економічної безпеки держави та її територій.

Пропонується методичний підхід до визначення інноваційного ефекту широкого кола організаційно-управлінських, технологічних рішень, спрямованих на ефективне використання нетрадиційних ПЕР.

Наводяться результати розрахунків та їх аналізу стосовно впливу на рівень економічної безпеки територіальних утворень за енергетичною та екологічною складовими. Показано, що у разі широкого використання технології газифікації біомаси можливе відчутне покращання макроекономічних показників.

Наведені результати свідчать про те, що у разі використання розглянутих технологій можливе суттєве збільшення надходжень від оподаткування СГ без збільшення тарифів на електроенергію або зменшення тарифів при збереженні існуючого рівня податків.

Проаналізовано також можливості використання нетрадиційних ПЕР при оцінці ступеня кризовості на прикладі ряду територіальних утворень України (Дніпропетровська обл. і м. Київ), оскільки енергетична утилізація відходів розглядається як спосіб поліпшення паливозабезпечення основних системних енергоджерел і очищення відповідних територій за рахунок утилізації відповідних ПЕР. Дані для розрахунку і результати розрахунку враховані відповідно до схеми взаємозв'язку індикаторів ЕКБ (див. рис. 3, 4). В цілому розрахунок мав прогнозний характер, оскільки абсолютно точні дані про реальні можливості використання нетрадиційних ПЕР поки що відсутні і враховано лише потенційні можливості в припущенні можливості повного використання відходів, придатних для газифікації. У розрахунку передбачалося дозоване залучення НПЕР у видаткову частину ПЕБ в обсязі від 5% до 10% загальної потреби в ПЕР, що відповідає прояву відповідного ефекту на часовому рівні II відповідно до схеми рис. 4.

Водночас враховано вплив на індикатори ЕНБ і тому визначальним у даному конкретному розрахунку є відповідний блок. Рівні 1, 2, 3 відповідають часовим рівням t = 1, t = 2, t = 3 на рис. 4. Ефект від використання відходів внаслідок досить тісного взаємозв'язку індикативних показників, що належать до різних сфер життєдіяльності, виявляється в часі і має тенденцію до посилення.

Отримані в процесі дослідження наукові результати у сукупності вирішують важливу науково-прикладну проблему обґрунтування теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо удосконалення структури паливно-енергетичного балансу держави за рахунок раціонального використання ресурсів нетрадиційної енергетики в інтересах досягнення прийнятного рівня ЕКБ держави та її територій. Основні науково-теоретичні і практичні результати дисертації полягають у наступному:

1. Сучасний стан галузей паливно-енергетичного комплексу України вимагає активізації використання всіх ресурсів, за рахунок яких стало б можливим досягнення прийнятного рівня показників, що характеризують ЕКБ держави та її окремих територій. Одним з таких ресурсів можна вважати технології нетрадиційної енергетики, засновані на енергетичній утилізації низькосортного палива, біомаси різного походження й інших відходів промислового і побутового походження. Конкурентоспроможність утилізуючих газифікаційних технологій у порівнянні з традиційними технологіями виробництва електроенергії і тепла на великих енергогенеруючих підприємствах забезпечується низькою вартістю сировини. З метою обмеження транспортних витрат відповідні енергогенеруючі установки мають розміщуватися в місцях концентрації даного ресурсу, і з точки зору впливу на рівень ЕКБ найімовірнішим є саме територіальний ефект їхнього застосування.

2. Потенційні можливості використання технологій енергетичної утилізації деяких нетрадиційних ресурсів (газифікації біомаси) забезпеченість якими в умовах України оцінюється приблизно в 36 млн т у.п щорічно, дозволяють розраховувати на істотне поліпшення структури ПЕБ як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі за умови широкого розповсюдження відповідних технологій.

3. Орієнтація на реалізацію інноваційної моделі розвитку є важливою передумовою активного використання технологій газифікації некондиційних енергетичних ресурсів, що, у свою чергу, є чинником ресурсної підтримки процесів інноваційного розвитку. З цього погляду технології нетрадиційної енергетики можна розглядати як інноваційний ресурс, активізація якого здатна відчутно зменшити гостроту економічної ситуації, обумовлену дефіцитом ПЕР і надмірною зношеністю устаткування ТЕС. Очевидною є множинність форм прояву інноваційного ефекту технологій енергетичної утилізації нетрадиційних ПЕР, які у залежності від масштабу реалізації характеризуються багатьма класифікаційними ознаками інновацій і здатні у перспективі забезпечити певне зміцнення економічного стану СГ і послаблення навантаження на бюджет за рахунок скорочення розміру зовнішніх витрат.

4. Утилізація нетрадиційних ПЕР, крім інших корисних ефектів, прямо і опосередковано впливає на рівень ЕКБ держави та її територій по ряду важливих сфер життєдіяльності. Безпосередній вплив полягає насамперед у прирості сукупної генеруючої потужності і в послабленні напруженості ПЕБ при одночасній зміні його структури. Опосередкований ефект виявляється в можливому поліпшенні паливозабезпечення системних ТЕС і в поліпшенні їхніх техніко-економічних показників тощо.

5. Для оцінки впливу розвитку нетрадиційної енергетики на ЕКБ, серед методів дослідження ЕКБ держави, і визначення відповідних систем індикаторів ЕКБ, обрана методика запропонована Інститутом економіки Уральського відділення РАН, яка пройшла апробацію конкретними розрахунками на міждержавному, міжрегіональному і регіональному рівнях. У зазначеній методиці коректніше, ніж в інших відбита специфіка обліку впливу на ЕКБ енергетичних факторів. На основі модифікації даної методики оцінки індикаторів ЭКБ і рівня кризовості території можливе проведення детальних досліджень з порівняння різних систем індикаторів і їхніх граничних рівнів з метою обґрунтування їхньої адекватності умовам України, формування уніфікованої системи індикаторів державної системи моніторингу ЕКБ.

6. Між різними сферами життєдіяльності, що визначають рівень індикаторів економічної безпеки, існує досить складна система взаємозв'язків, що необхідно враховувати при оцінці множинного прояву ефекту НВДЕ, незважаючи на те, що безпосередньо даний вид технологій виробництва енергії впливає лише на сфери енергетичної й екологічної безпеки. При цьому слід обов’язково враховувати ту обставину, що економічна стабільність СГ, розташованих у межах відповідної території, є важливим фактором досягнення прийнятного рівня її ЕКБ. Тому при оцінці й аналізі індикаторів ЕКБ території обов'язковим є урахування загроз банкрутства СГ і існуючого взаємного зв’язку техніко-економічних показників СГ на показники, що використовуються для визначення індикаторів ЭКБ.

7. Еколого-економічна оптимізація виробництва і територій, метою якої є забезпечення прийнятного рівня економічної стабільності СГ і скорочення розміру зовнішніх витрат, може ефективно здійснюватися за умови енергетичної утилізації відходів господарської діяльності. Цим досягається зменшення напруженості ПЕБ відповідних територій при одночасному зменшенні розміру соціальної вартості продукції і послуг, які виробляються у межах відповідної території. Практична реалізації еколого-економічної оптимізації території вимагає проведення ретельної інформаційно-технологічної підготовки управлінських рішень, що стосуються розвитку нетрадиційної енергетики. У процесі такої підготовки має бути вивчений характер можливих наслідків і результатів прийнятих рішень, і насамперед у тій їхній частині, що пов’язана із застосуванням санкцій щодо екологічно небезпечних або економічно неспроможних СГ. Як інтегральний критерій оцінки стану території і якості управлінських рішень, доцільно використовувати оцінки ступеня її кризовості.

8. Оптимізація стану контрольованої території здійснюється за допомогою реалізації комплексу організаційно-управлінських, технологічних і економічних рішень щодо включення потенціалу нетрадиційної енергетики. Для встановлення параметрів цих рішень і виробничо-господарських об'єктів, розташованих у межах території, доцільно застосування динамічної оптимізаційної моделі за умови наявності достовірної необхідної інформації. В разі заміни оптимізаційної процедури варіантними розрахунками через відсутність необхідних даних варто враховувати еколого-економічні обмеження, які прийняті в динамічній оптимізаційній моделі.

9. Ефективне управління станом ЕКБ території (держави) можливе лише за умови надійної інформаційно-аналітичної підтримки. Зазначена вимога поширюється і на підготовку рішень, що передбачають застосування технологій, призначених для енергетичної утилізації відходів. Основою такої підтримки може служити система еколого-економічного моніторингу.

10. Важливим результатом застосування технологій енергетичної утилізації відходів може бути поліпшення тарифного регулювання відносин суб'єктів електроенергетичного ринку за рахунок потенційного зниження тарифів на електроенергію. Це буде мати наслідком не лише стабілізацію платоспроможного попиту споживачів за рахунок відповідного зменшення їхніх власних витрат, але також сприятливо позначиться на витратах електроенергетики і за рахунок цього дозволить істотно поліпшити стан ЕКБ держави по ряду важливих сфер життєдіяльності (енергетичної, екологічної й інвестиційної сфер).

11. Стимулювання підприємств ПЕК до покращання фінансово-економічних показників поліпшує не лише рівень індикаторів ЕКБ та ЕНБ, але також і показники сталого розвитку окремих територій. Для забезпечення зазначеного результату потрібно широке впровадження ефективних економічних важелів і підтримки підприємств у реалізації ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій переробки відходів. При обґрунтуванні граничних рівнів індикативних показників варто враховувати, що вони в тому або іншому ступені залежать від досконалості технологічних рішень і можливостей утилізації відходів.

12. Використання нетрадиційних ПЕР дозволяє за рахунок міжгалузевого ефекту збільшити податкові надходження до бюджету, відчутно поліпшити економічні і екологічні показники територіального рівня, збільшити позитивні грошові потоки на мікрорівні. Основними факторами позитивного комплексного ефекту застосування НВДЕ є поліпшення паливо забезпечення основних системних енергоджерел, очищення територій за рахунок утилізації відходів, застосування інноваційних технологій на підприємствах енергетичної галузі. Водночас ці фактори справляють комплексний позитивний вплив на рівень ЕКБ держави, територій, суб’єктів господарювання.

Основні публікації по темі дисертації

Одноосібна монографія

Сухин Е.И. Нетрадиционная энергетика в обеспечении экономической безопасности государства. Монография Ї К.: Знание Украины, 2004 Ї 300 с.

Монографічні видання

1. Актуальные проблемы устойчивого развития: Коллект. монография / Авт.: В.А. Акимов, Е.В. Бридун, М.Ю. Ватагин и др. Под общ. ред. И.В. Недина, Е.И.Сухина. Ї К.: Знание Украины, 2003. Ї 430 с. (Вступ, п.1.2.3, п.3.2.2., п.4.3.1., розд.6.11, Висновки).

2. Сухин Е.И. Нетрадиционная энергетика и экономическая безопасность государства. Ї К.: Знание Украины, 2003. Ї 57 с.

3. Сухин Е.И. Инновационный эффект современных энерготехнологий Ї важный фактор обеспечения энергетической безопасности государства / Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности: Коллект. монография; Под общ. ред. Г.К.Вороновского, И.В.Недина. Ї К.: Знание Украины, 2004. Ї С. 93-101.

4. Сухин Е.И. Возможности комплексного использования нетрадиционного энергетического сырья в интегрированных компаниях / Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства: Коллект. монография; Под ред. И.В. Недина. Ї К.: Знания Украины, 2005.

5. Сухин Е.И. Технологии нетрадиционной энергетики и эколого-экономическая оптимизация производства и территории Ї К.: Знание Украины, 2004. Ї 72 с.

6. Сухин Е.И. Технологии нетрадиционной энергетики как фактор экологизации производства Ї К.: Знание Украины, 2005. Ї 64 с.

7. Сухин Е.И. Комплексное использование нетрадиционного энергетического сырья и эффективность региональной энергетики Ї К.: Знания Украины, 2005. Ї 64 с.

8. Сухин Е.И., Сухоруков А.И. Энергетическая утилизация отходов в контексте антикризисной политики государства.- К.: Знання України, 2005.

9. Сухин Е.И. Энергетическая утилизация отходов – объект экологического управления. – К.: Знания Украины, 2005.- 85 л.

Статті в фахових наукових виданнях

1. Сухин Е.И. Ресурсы нетрадиционной энергетики и возможности их активизации с целью достижения энергетической безопасности государства // Енергетика: економіка, технології, екологія. Ї 2002. Ї №2. Ї С. 12-17.

2. Сухин Е.И. Нетрадиционная энергетика и ее возможное влияние на экономическую безопасность государства // Енергетика: економіка, технології, екологія. Ї 2002. Ї №4. Ї С. 5-12.

3. Сухін Є.І. Умови та можливості економічної оцінки інноваційного ефекту нетрадиційної енергетики // Наукові вісті НТУУ "КПІ". Ї 2003. Ї №4. Ї С. 6-12.

4. Сухін Є.І., Частоколенко І.П. Нетрадиційна енергетика як чинник впливу на зовнішні витрати // Вісник НУ "Львівська політехніка". Логістика. Ї 2004. Ї №499. Ї С. 326-334. (Виявлено характер впливу можливостей енергетичної утилізації відходів на ціноутворення на енергетичному ринку).

5. Сухін Є.І. Еколого-економічні чинники використання нетрадиційної енергетичної сировини та їх урахування в оцінці економічної безпеки території // Наукові вісті НТУУ "КПІ". Ї2004. Ї №3. Ї С. 5-12.

6. Сухін Є.І. Еколого-економічні аспекти використання деяких технологій нетрадиційної енергетики // Економіка природокористування і охорони довкілля Ї К.: РВПС України НАН України, 2003. Ї С. 169-177.

7. Сухин Е.И. Эколого-экономический мониторинг как фактор повышения эффективности нетрадиционной энергетики // Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка". Ї 2004. Ї №5. Ї С. 78-87.

8. Сухін Є.І., Частоколенко І.П. Зростання фінансової стабільності суб'єктів господарювання як форма прояву інноваційного ефекту нетрадиційної енергетики // Науковий вісник Тернопільської академії народного господарства. Ї 2004. Ї №4. Ї С. 28-37. (Виявлено характер впливу можливостей енергетичної утилізації відходів на знешкодження загрози банкрутства суб'єктів господарювання).

9. Сухин Е.И. Организация интегрированных компаний как фактор экономической устойчивости хозяйственных субъектов энергетики // Вісник Сумського державного університету. Сер. "Економіка". Ї 2005. Ї №2(74). Ї С. 64-71.

10. Сухін Є.І. Економічна стабільність суб'єктів господарювання як передумова забезпечення економічної безпеки території // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. Ї 2005. Ї №1. Ї С. 5-13.

11. Недін І.В., Сухін Є.І. Інноваційний ефект технологій нетрадиційної енергетики як фактор економічної безпеки держави // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Ї 2005. Ї Вип. 1. Ї С. 67-72.

Публікації в інших виданнях

1. Недин И.В., Слипченко А.В., Сухин Е.И.. Эколого-экономическая оптимизация и энергетические факторы // Scientific proceedings of Riga technical university. Seria 3 “Ekonomics and business “/ Economy: Theory and Practice. Ї Riga: Izdevnieciba “RTU”, 2003. Ї P. 119-128. (Сформульовано зміст інвестиційного потенціалу технологій нетрадиційної енергетики стосовно еколого-економічної оптимізації промислової зони).

2. Сухін Є.І. Еколого-економічні аспекти використання технологій нетради-ційної енергетики // Моніторинг та прогнозування генетичного ризику в Україні (мат. наук. досліджень за програмою “Граніт”) / За ред. В.Г. Сліпченка. Ї К.: Політехніка, 2005. Ї С. 164-173.

3. Недин И.В., Сухин Е.И. Энергетические факторы эколого-кономической

оптимизации производства и территории / Тезисы докл. Всероссийской научно-технической конференции “Наука и образование-2003”. - Мурманск, 12-16 апреля 2003 г. Ї Мурманск, 2003. Ї С. 65-66.

4. Недин И.В., Сухин Е.И. Региональные эффекты нетрадиционной нергетики / Тезисы докл. У-й междунар. науч.-практ. конф. «Экономика, экология и общество России на пороге XXI века». Ї Санкт-Петербург, 15-17 апреля 2003 г. Ї СПб.: СПбГПУ, 2003. Ї С. 126-128.

5. Сухин Е.И., Корпан Р.В. Экологический менеджмент как фактор экономи-ческого роста / III ежегодная Всеукр. науч. конф. студентов и аспирантов «Экологический менеджмент в общей системе управления», Сумы, 23-24 апреля 2003 г. Ї Сумы, 2003. Ї С. 22-23.

6. Сухин Е.И., Корпан Р.В. Использование нетрадиционных энергоресурсов как фактор повышения эффективности экологического управления // Тези доп. четвертої щорічної Всеукр. наук. конф. „Екологічний менеджмент у загальній системі управління”, Суми, 22-23 квітня 2004 р. Ї Суми: Вид-во СумДУ, 2004. Ї С. 160-163.

7. Недин И.В., Сухин Е.И. Нетрадиционная энергетика в решении проблем эколого-экономической оптимизации регионов // Тезисы докл. VI-й международ-ной научно-практ. конф. “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, Санкт-Петербург, 18-20 мая 2004 г.Ї С.-Пб.: СПбГПУ, 2004. Ї С. 131-132.

8. Недин И.В., Сухин Е.И. Инновационный эффект технологий нетрадицион-ной энергетики и экономическая безопасность государства / Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. „М.І. Туган-Барановський Ї видатний вчений економіст. Спадщина та новації”, Донецьк, 20-21 січня 2005 р. Ї Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. Ї С. 171-173.

9. Елизаренко Г.Н., Недин И.В., Рыжов В.В., Сухин Е.И., Частоколенко И.П. Эколого-экономический мониторинг систем энергетики Ї источник информации для обеспечения их надежного и безопасного функционирования / Современные проблемы в обеспечении надежности топливно-энергетического комплекса (коллект. монография). Под ред. Н.И. Воропая. Ї Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма РАН, 2004. Ї С. 263-272. (Обгрунтовано доцільність використання системи еколого-економічного моніторингу для підвищення ефективності використання нетрадиційної енергетичної сировини).

10. Недин И.В., Сухин Е.И. Нетрадиционная энергетика и ее возможности в обеспечении энергетической безопасности государства // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 54. Проблемы обеспечения надежности систем энергетики и методы их решения. Кн. 2. Ї Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2005. Ї С. 167-178. (Визначено ресурсні можливості нетрадиційної енергетики та запропоновано структуру її можливого впливу на показники економічної безпеки).