Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Давидова Валентина Дмитрівна. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01–“Загальна педагогіка та історія педагогіки”. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

У дисертації досліджується система неформальної освіти дорослих (фолкбілднінг) як компонент освітньої системи Швеції, висвітлено сутність цього соціоосвітнього явища, охарактеризовано основні етапи становлення і розвитку; визначено сучасні тенденції розвитку та основні принципи функціонування неформальної освіти дорослих, з’ясовано зміст, форми, методи і мотиви навчання дорослих у навчальних гуртка, проаналізовано методи і форми підготовки керівників навчальних гуртків у контексті компетентнісного підходу до організації навчання, розроблено методичні рекомендації стосовно використання основних результатів дослідження в українському освітньому просторі.

Неформальна освіта дорослих є проявом демократичності і плюралізму системи освіти Швеції, що забезпечує можливість і доступність навчання упродовж життя.

Публікації автора:

1.Давидова В.Д. Шведська модель неформального навчання дорослих „народна освіта” // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2006. – Вип. 1.– С. 28-37

2. Давидова В.Д. Нетрадиційні форми навчання (навчальний гурток в системі народної освіти Швеції) // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2005. – Вип. 24. – С. 161-167

3. Давидова В.Д. Взаємодія керівника та учасників в навчальних шведських гуртках народної освіти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К: Фенікс, 2006. – Вип. 7. – С. 161-165

4. Давидова В.Д. Підготовка керівників навчальних гуртків неформальної освіти дорослих у Швеції // Імідж сучасного педагога. – Полтава: ТОВ ”АСМІ”, 2006. – № 7 (66). – С. 24-26

5. Давидова В. Культурологічне виховання в системі неформального навчання дорослих у Швеції //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – К.: Інститут реклами, 2005. – С. 187-190

6. Давидова В. Компетентнісний підхід до організації навчання в гуртках народної освіти для дорослих Швеції // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. праць. – Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2006. – Вип. 12. – С. 117-122.

7. Давидова В.Д. Формування екологічної культури дорослих у навчальних гуртках у Швеції // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2006. – Вип. 4. – С.93-101.

8. Давидова В.Д. Педагогічні ідеї Миколи Грундтвіга в неформальній освіті дорослих у Швеції // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2007. – Вип.2. – С. 31-40

9. Давидова В. Творче використання педагогічних ідеї Миколи Грундтвіга в сучасній освіті дорослих у Швеції // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. праць/ За заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 598-602

10. Давидова В.Д. Методичні рекомендації щодо використання шведського досвіду неформальної освіти дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. – Б: ББТ НАУ, 2007. – 43 с.