Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Онипченко Оксана Ігорівна. Навчально-виховна та методична діяльність педагогічних рад освітніх закладів України у другій половині XIX століття: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бердянський держ. педагогічний ун-т. - Бердянськ, 2002. - 234 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 189-220.Анотація до роботи:

Онипченко О.І. Навчально-виховна та методична діяльність педагогічних рад освітніх закладів України у другій половині XIX століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2003.

У дисертації вперше здійснено цілісний аналіз навчально-виховної та методичної діяльності педагогічних рад початкових і середніх освітніх закладів України у другій половині XIX століття.

У ході дослідження вперше виявлено передумови виникнення педагогічних рад вітчизняних освітніх закладів другої половини XIX століття, розкрито динаміку становлення й розвитку колегіального органу вчительських колективів, а також визначено мету, зміст, форми і пріоритетні напрями навчально-виховної та методичної діяльності цих колективів.

Подальшого розвитку набули питання стосовно вимог до вчителя, умов використання книги як освітньо-виховного засобу.

У науковий обіг уперше введено 77 архівних документів, які розширили відомості з досліджуваної проблеми, зокрема про організацію дисципліни на уроці, роль педагогічних рад у проведенні позакласних занять з учнями та ін.