Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Лазарович Надія Богданівна. Навчально-виховна робота з обдарованими дітьми 5-6 років у дошкільних навчальних закладах (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 215, [46]арк. — Бібліогр.: арк. 191-215.



Анотація до роботи:

Лазарович Н.Б. Навчально-виховна робота з обдарованими дітьми 5-6 років у дошкільних навчальних закладах (кінець ХХ – початок ХХІ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

У дисертаційному дослідженні розкрито актуальні аспекти проблеми організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми 5-6 років у дошкільних навчальних закладах. Проаналізовано її сутність і стан в психолого-педагогічній літературі та практиці дошкільних навчальних закладів кінця ХХ – початку ХХІ століття. Теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано зміст навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми 5-6 років засобами екологічної освіти задля розвитку їх інтелектуальних і творчих здібностей. Визначено педагогічні умови ефективного впровадження змісту роботи з обдарованими дошкільниками в практику сучасного дошкільного закладу. За розробленою концептуальною моделлю екологічної освіти, зорієнтованої на специфіку роботи з обдарованими дітьми, забезпечено високий рівень розвитку їх інтелектуальних і творчих здібностей.

Публікації автора:

  1. Біловус Н.Б. Удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету: Педагогіка. – Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ, 2002. – № 10. – С.46-49.

  2. Біловус Н.Б. Ретроспективний аналіз проблеми розвитку творчої обдарованості в історії і теорії педагогіки // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2003 – Вип. VІІІ. – С.107-112.

  3. Біловус Н.Б. Обдарована дитина: організаційно-методичне забезпечення активізації пізнавальних процесів в ігровій діяльності // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. ІХ. – С.9-13.

  4. Біловус Н.Б. Обдарована дитина: пошуки нової парадигми навчально-виховного процесу в сучасному дошкіллі // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. наук. праць: Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 225. – С.10-16.

  5. Біловус Н.Б. Розвиваючий потенціал змісту українського дитячого ігрового фольклору // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / За ред. чл.-кор. АПН України, проф. Скульського Р.П. – Івано-Франківськ, 2001. – С.114-120.

  6. Біловус Н.Б. Актуальні підходи до роботи з обдарованими дітьми в дошкільних закладах України та за рубежем // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей: Зб. наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 36-39.

  7. Біловус Н.Б. Індивідуально-психологічні особливості та проблеми навчання обдарованих дітей // Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ–Хмельницький–Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 3-6.

  8. Біловус Н.Б. М.Г. Стельмахович про розвиток особистоті дитини в традиціях української родинної педагогіки // Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича: Матеріали перших всеукраїнських педагогічних читань. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – С.146-151.

  9. Біловус Н.Б. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості природничого змісту // Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання / За ред. проф. Лисенко Н.В. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.223-229..