Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Прокопів Любов Миколаївна. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006.



Анотація до роботи:

Прокопів Л.М. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2005.

У роботі здійснено комплексний аналіз вітчизняних і зарубіжних напрацювань з питань обдарованості молоді; виявлено тенденції роботи з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України впродовж 1945 - 2000 рр., досліджено й проаналізовано зміст, форми й методи навчально-виховної роботи з обдарованими студентами у вищих педагогічних закладах України зазначеного періоду в аудиторний та позааудиторний час; визначено можливості творчого застосування історичного досвіду роботи з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України в контексті Болонського процесу.

Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час читання курсу з історії педагогіки у вищих навчальних закладах різних типів акредитації, при підготовці навчально-методичної літератури.

Публікації автора:

 1. Прокопів Л.М. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ століття): Монографія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 256 с.

 2. Карабінович Л. Гурток як основна форма роботи з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах освіти України (50 – 70 рр. ХХ ст.) // Соціалізація особистості: Зб. наук. праць / За заг. ред. А. Капської. – К.: Логос, 2004. – Т. ХХІІ. – С. 193–202.

 1. Карабінович Л. Діяльність аспірантури у вищих педагогічних закладах України упродовж 1970 – 1980 рр. // Наука і освіта: Наук.-практ. ж-л Південного наукового Центру АПН України. – 2004. – №1. – С. 93–96.

 2. Карабінович Л. Етапи діяльності вищих педагогічних закладів України (1945–1991 рр.) // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 190. – С. 66–74.

 3. Карабінович Л. Зміст і форми навчально-дослідної роботи з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України другої половини ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць: Педагогіка і психологія. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2005. – Вип. 13. – С. 198–203.

 4. Карабінович Л. Зміст і форми науково-дослідної роботи студентів у вищих педагогічних закладах України (1945–1991 рр.) // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003.–Вип. 178. – С. 48–55.

 5. Карабінович Л. Науково-дослідна робота студентів Івано–Франківського педагогічного інституту ім. Василя Стефаника (50–70-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського ун-ту: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Вип. X. – С. 156–161.

 6. Карабінович Л. Основні напрями роботи з обдарованою молоддю у Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника на сучасному етапі // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2004. – Вип. ХХІІ. – С. 107–112.

 7. Карабінович Л. Педагогічні здібності студентів педагогічних вузів як складова професійної майстерності // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 186. – С. 25–29.

 8. Карабінович Л. Підготовка наукових кадрів у вищих педагогічних закладах України (1945–1960 рр.) // Вісник Прикарпатського ун-ту: Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. IX. – С. 147–153.

 9. Карабінович Л. Формування пізнавальної активності молодших школярів через систему технологічних прийомів навчання // Наук. записки Тернопільського державного пед. ун-ту: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – №2. – С. 125–128.

 10. Карабінович Л. Обдарованість молоді як психолого-педагогічна проблема сучасності // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали пед. читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника Б. Ступарика. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 39–41.

 11. Прокопів Л. Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 156–161.