Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Гурій Петро Степанович. Науково-методичні засади формування механізмів державного управління проектно-програмним розвитком регіонів України : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Гурій П.С. Науково-методичні засади формування механізмів державного управління проектно-програмним розвитком регіонів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління по спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

В дисертації розроблені теоретичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку механізмів державного управління проектно-програмним розвитком регіонів України.

Визначено, що технології розробки проектів і програм розвитку регіонів постійно удосконалювалися, і в даний час передбачають використання проектованого бачення ситуації в регіоні для управління результатами перетворень.

Встановлено, що, при розробці моделей регіону, необхідно компонувати його як мережеву організацію і доповнювати її мережевою командою інноваційних менеджерів. Сформульовані вимоги до розробки регіональних програм.

В результаті досліджень доведено, що для підготовки мережі команд інноваційних менеджерів, володіючих технологією регіонального програмування, необхідно створювати нову освітню систему, яка базується на комплексному дипломному проектуванні.

Обгрунтовані принципи формування механізмів державного управління розробкою проектів узгодженого розвитку територій і проектним програмним розвитком регіонів.

В дисертації, на основі аналізу вітчизняної теорії і практики регіонального розвитку, представлені нові теоретичні і методичні підходи до рішення наукової задачі по розробці засад формування механізмів державного управління проектно-програмним розвитком регіонів України. Основні результати дисертаційного дослідження дають підставу для таких висновків:

1. Більшість розвинутих країн давно прийшла до розуміння необхідності розробки регіональної політики як складової національної стратегії і створили механізм державного управління вирішенням регіональних проблем. Україна в цьому напрямку робить перші кроки.

Найбільш розвинуті країни, наприклад, США і Великобританія, застосовують технологію проектно-програмного управління розвитком територій. Таким чином, і в нашій країні виникає потреба в розробці перспективних технологій розвитку регіонів і побудова на їх основі конкурентноздатних механізмів державного управління регіональним розвитком.

2. Аналіз вітчизняної і зарубіжної практики формування механізмів державного управління розвитком регіонів України показав, що в основі створення механізмів управління можуть бути два підходи.

Перший підхід припускає попереднє створіння центрального виконавчого органу, відповідального за регіональний розвиток і підтримку місцевого самоврядування, і мережі агенцій регіонального розвитку, підбір фахівців для створеної системи управління і подальше навчання їх вдосконаленим технологіям державного і регіонального стратегічного планування.

Другий підхід припускає попередню розробку ключових технологій регіонального розвитку (інтелектуальної технології проектування картин майбутнього територій, управлінської технології поетапної реалізації проекту і політичної технології узгодження інтересів суб'єктів регіону) і подальше організаційне оформлення ключових технологій. При цьому, спочатку здійснюють організаційне оформлення інтелектуальної технології проектування майбутнього. Цей підхід вважається експертами найперспективнішим.

3. Перспективними напрямками пошуку нових рішень для створення механізму управління розвитком регіонів є:

розробка технології декомпозиції регіону в модель мережевої організації, яка саморозвивається;

створення технології регіонального програмування і управління результатом на основі використання бачення майбутнього територій;

розробка технології підготовки мережі команд інноваційних менеджерів.

4. Найкращим засобом організаційного оформлення ключових технологій регіонального програмування можуть стати інноваційні організаційно-діяльнісні ігри або семінари-тренінги, оскільки вони дозволяють виконувати одночасно наступні дії: створювати команди проектувальників, розробляти нові технології проектування і використовувати їх для розробки проектів і програм їх реалізації.

5. Для розробки технології декомпозиції регіону в мережеву організацію, що програмно розвивається, необхідно технологію декомпозиції регіону в мережеву організацію доповнити процесом створення мережі команд інноваційних менеджерів, які можуть проектувати бачення майбутнього регіону і розробляти програму його реалізації.

6. Для перетворення технології організації інноваційних ігор в технологію регіонального проектно-програмного розвитку і управління результатом за допомогою вибору варіантів бачення майбутнього територій необхідно змінити цільове призначення початкових процедур таким чином: побудова моделі реальної ситуації в регіоні і формування команди інноваційних менеджерів; проектування варіантів моделі ситуації в регіоні як реакції його на виклики часу; вибір цінностей розвитку регіону: стати ближче до нормативного або бажаного бачення ситуації.

7. Для підготовки мережі регіональних команд інноваційних менеджерів необхідно створити принципово нову систему післядипломної освіти. В основу цієї системи повинна бути покладена технологія регіонального програмування у формі міжвузівського комплексного дипломного проектування.

8. Формування механізму державного управління програмним розвитком регіонів України необхідно починати з визначення складу областей, що утворюють проектний регіон, і формування команди інноваційних менеджерів у відповідності масштабам майбутніх перетворень. Для цього необхідно спочатку провести декомпозицію територій України на адміністративні одиниці і інтегрувати їх в регіони і субрегіони. Після цього, для кожного рівня управління утворити мережу команд інноваційних менеджерів.

9. Для побудови механізму державного управління проектно-програмним розвитком регіону необхідно процеси поетапного перетворення існуючого регіону в регіон нового покоління доповнити організаційними структурами, які будуть забезпечувати безперервне відтворювання ключових технологій проектно-програмного розвитку регіонів.

10. При розробці образу майбутнього України, як основного інструменту управління проектно-програмним розвитком регіонів, необхідно керуватися наступними рекомендаціями. Спочатку, сформувати ієрархічно-побудовану і територіально-розосереджену команду регіональних інноваційних менеджерів для розробки образу майбутнього окремих територій України. Потім провести зі складом команди демонстраційний семінар-тренінг з використанням показового прикладу. Після цього приступити до розробки образів майбутнього конкретних територій України. І, нарешті, інтегрувати їх у варіанти майбутнього території України, як цілісного утворення.

Перелік робіт, в яких опубліковано основні

положення дисертаційної роботи

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Гурий П.С. Способ форсируемого создания региона нового поколения // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ.- Донецьк: ДонДАУ, 2001.- т. II, вип. 5.- С. 13-14.

2. Гурий П.С. Механизм активизации инновационной деятельности: региональный масштаб // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ.- Донецьк: ДонДАУ, 2002.- т. III, вип. 8.-С. 31-35.

3. Лобас В. В., Грозный И. С., Гурий П.С. Подходы к формированию сферы науки и образования в регионе // Менеджер. Вестник ДонГАУ.- 2002.- №5 (21).- С. 251-252.

Особистий внесок здобувача: участь у розробці підходів до формування команд випускників.

4. Гурий П.С., Гурий С. П. Межкафедральный центр регионального развития: структура и принцип действия // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ.- Донецьк: ДонДАУ, 2002. – т. III, вип. 17. -С. 159-163.

Особистий внесок здобувача: розробка принципу дії Міжкафедрального центру регіонального развитку.

5. Гурий П.С., Горбатых Л. П., Герасимова Ж. Г. Образовательный проект «кадры для региона» // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ.- Донецьк: ДонДАУ, 2002.- т. III, вип. 18. -С. 19-26.

Особистий внесок здобувача: розробка основних ідей проекту.

6. Дорофиенко В. В., Гурий П.С. Государственные механизмы управления подготовкой молодых специалистов по целевым заказам: региональный аспект // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ.- Донецьк: ДонДАУ, 2003.- т. IV, вип. 21. -С. 3-15.

Особистий внесок здобувача: розробка принципів виконання міжвузівських комплексних дипломних проектів.

7. Гурий П.С. Проектная культура региональных менеджеров: проблемы и пути развития // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДАУ.- Донецьк: ДонДУУ, 2004.- т. V, вип. 32. -С. 18-24.

8. Гурий П.С., Гурий С.П. Инновационная система подготовки команд молодых специалистов – «Социальный лифт» // Менеджер. Вестник ДонДУУ.- 2004.- №3 (29).- С. 187.

Особистий внесок здобувача: розробка технології підготовки команд фахівців.

9. Гурий П.С., Комар Ю.Н. Вопросы методологической организации системно-структурных исследований и разработок при развитии региона // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДУУ.- Донецьк: ДонДУУ, 2005.- т. VI, вип. 44.- С. 25-29.

Особистий внесок здобувача: розробка принципів організації комплексних досліджень.

10. Гурий П.С., Гурий С.П. Сущность проектно-программного метода управления развитием региона // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами. Серія “Державне управління”: Зб. наук. праць ДонДУУ.- Донецьк: ДонДУУ, 2006.- т. VІI, вип. 72.- С. 328-334.

Особистий внесок здобувача: розробка принципів організації комплексних досліджень.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях,
навчальні посібники:

1. Гурий П.С. Молодежная инициатива в регионе: механизм наибольшего благоприятствования // Молодежь и государство: І междунар. научн.-практ. конф. Авдеевка, 25-27 октября 2002г. / под ред. Древицкой И.Ю.- Авдеевка: МОО «Союз молодежи регионов» 2002.– С. 88-89.

2. Дорофиенко В. В., Гурий П.С. Региональная система образования: принцип действия и государственного управления // Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування: Всеукр. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.- С. 63-64.

Особистий внесок здобувача: розробка принципів виконання міжвузівських комплексних дипломних проектів.

3. Дорофиенко В. В., Гурий П.С. Регіональний освітній простір: устрій, принцип дії // Стратегія інноваційного розвитку підприємств України: Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ: Наука і освіта, 2003.- С. 21-23.

Особистий внесок здобувача: розробка принципів взаємодії державної адміністрації і керівників міжвузівських комплексних дипломних проектів.

4. Гурий П.С. Основные принципы подготовки кадров для обеспечения социально-экономического роста крупного промышленного города // Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів: ІV Всеукр. наук.-практ. конф. Святогірськ, 11-13 травня 2006 р./ Під заг. ред. Дорофієнко В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.39-43.

5. Гурий П.С. Город, регион Донбасса: модель 2001 // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Серия «Экономика»: Сб. научн. трудов ДонНУ. – Донецк: ДонНУ, 1999. – С. 122-127.

6. Ярмак Н.Л., Гурий П.С. Теоретические предпосылки и опыт применения ОДИ при разработке стратегии развития города // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Серия «Экономика»: Сб. научн. трудов ДонНУ. – Донецк: ДонНУ, 2001. – С. 332-335.

Особистий внесок здобувача: розробка технології формування стратегії розвитку міста.

7. Гурий П.С. Команда проекта: региональный масштаб // Методы развития предпринимательства и макроэкономического регулирования. Серия «Экономика»: Сб. научн. Трудов.- Донецк: ДонГАУ, 2001.- т. II, вып. 6.- С. 274-283.

8. Гурий П.С., Николаева О.Н. Менеджмент в сфере услуг: Учебное пособие / Под редакцией д.э.н., проф.. Поважного С.Ф., д.э.н., проф. Дорофиенко В.В. – Донецк: ВИК, 2004., с. 611-652

Особистий внесок здобувача: розробка технології підготовки студентських команд при вивчені навчальної дисципліни.