Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


17. Гладченко Таісія Миколаївна. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект: дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Гладченко Т.М. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – “Механізми державного управління”. – Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2004.

Викладено результати досліджень і апробації методичних підходів до забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності.

Уточнено поняття “економічна безпека підприємницької діяльності” (ЕБПД), обґрунтована структура ЕБПД і визначено її місце в системі національної безпеки; розкрито зміст і структуру погроз ЕБПД в кожній функціональній складовій та визначено критерії її оцінки; розроблено методику експертного оцінювання ЕБПД (експертні карти, методика оцінки обґрунтованості рішень експертів тощо) та створено систему заходів, що підвищують рівень ЕБПД; розроблено регіональний механізм державного регулювання ЕБПД, обґрунтовані задачі і функції органів місцевого самоврядування всіх рівнів влади в забезпеченні найбільш сприятливих і безпечних умов розвитку підприємництва.

Запропонована концепція регіональної програми, ухвалення якої дозволить забезпечити високий рівень економічної безпеки регіону через реалізацію механізму забезпечення ЕБПД кожному суб'єкту господарювання.

Сформульований статус обласного управління економічної безпеки, яке доцільно створити при Головному управлінні економіки облдержадміністрації за рахунок перерозподілу повноважень між його структурами. Однією із задач якого буде підготовка і реалізація програми економічної безпеки.

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення проблем державного управління і регулювання системи економічної безпеки підприємницької діяльності. Основні висновки і результати зводяться до такого.

 1. Економічна безпека підприємницької діяльності є керованою категорією, яка визначається конкретними критеріями, функціональними складовими, може бути кількісно виміряна, має економічно вмотивований рівень, а також відображає стан стійкості підприємства і його здатності до розвитку внаслідок реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-технічного, соціально-психологічного характеру, що забезпечує ефективне використовування ресурсів підприємства і запобігає загрозам його інтересам в даний час і майбутньому. Стан стійкості і здатності підприємства до розвитку повинен мати динамічний характер, а сама система забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності може бути тільки результатом державного управління і регулювання економічної діяльності в країні і в окремо взятому регіоні.

 2. Економічна безпека вищого рівня (держави, регіону) досягається тільки при забезпеченні державних гарантій економічної безпеки всіх легітимних підприємницьких структур.

 3. Економічна безпека особи, підприємства, регіону, країни можуть оцінюватися з використанням інваріантної методології і єдиних параметрів: поріг чутливості, поріг вразливості, поріг розпаду, стан спокою. Створена в роботі система критеріїв оцінювання функціональних складових ЕБПД дозволяє науково обґрунтувати їх коло стосовно різних умов підприємницької діяльності, об’єктивізувати їх кількісне вимірювання, обґрунтувати структуру і зміст загроз ЕБПД в кожній функціональній складовій, завдяки чому можна прогнозувати обставини виникнення загроз, їх наслідки для підприємницької структури і розробляти застережні сценарії її поведінки. Доведено, що всі перераховані задачі повинні стати параметрами проекту ЕБПД, а безумовна їх реалізація – перманентним продуктом такого проекту.

 4. Для мотивації бажаного рівня ЕБПД необхідний особливий сукупний критерій, методологія визначення якого полягає в підготовці інформації для ухвалення рішень на всіх рівнях управління. Обґрунтовано, що значення окремих функціональних складових ЕБПД необхідно розраховувати за індикаторами рівня забезпечення кожною з них. Уніфікація індикаторів, визначення їх порогових значень і формування системи переведення якісних показників в кількісні повинна проводитися експертним методом. При цьому обов'язкове врахування галузевої специфіки, форми власності підприємства, його віку або періоду роботи після зміни організаційно-правової форми (до 5 років і більше 5 років), а також розміру бізнесу (великий, середній, малий). Сукупний критерій ЕБПД повинен характеризуватися параметрами: поріг чутливості, поріг вразливості, поріг розпаду, стан спокою.

 5. Створювати єдину систему індикаторів недоцільно у зв'язку з індивідуальністю кожного підприємства і особливостями ведення ним підприємницької діяльності, тобто кожне підприємство повинне прийняти свою систему індикаторів, яка відображала б його специфіку. Сформульовані групи індикаторів кожної складової, які можуть бути використані при визначенні системи ЕБПД по конкретному підприємству. Доведено, що всі індикатори рівня ЕБПД незалежно від складової виконують свої функції, якщо відповідають наступним вимогам: коефіцієнти мають однакову спрямованість (позитивну кореляцію, коли зростання коефіцієнта означає поліпшення рівня ЕБПД), тобто відповідають принципу монотонності (одновимірності); всі індикатори і їх порогові значення відповідають принципу одноманітності, є безрозмірними, тобто відносними, мають числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазони змін, тобто відповідають принципу унормованості, а також дозволяють проводити рейтингову оцінку підприємства як в просторі (тобто порівняно з іншими підприємствами), так і в часі (за ряд періодів), тобто відповідають принципу універсальності. Уніфікацію індикаторів кожної складової підприємство проводить своєю робочою групою.

 6. Створені науково-методичні основи державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності дозволяють забезпечити такий рівень економічної безпеки підприємництва в регіоні, при якому його ділова активність буде приведена у відповідність з інтересами як самих підприємців, населення, окремого регіону, суспільства, так і держави в цілому.

 7. Механізмом реалізації системи державного управління і регулювання системи економічної безпеки підприємницької діяльності повинен бути орган з особливими функціями – обласне управління економічної безпеки в Головному управлінні економіки облдержадміністрації, який доцільно створити за рахунок перерозподілу повноважень між його структурами. Сформульований в роботі статус цього управління визначає одну з головних його задач - розробку і реалізацію регіональної програми забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Розроблено концептуальні основи даної програми і сформульовані заходи щодо її реалізації.

Публікації автора:

 1. Гладченко Т. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности // Менеджер. – 2000. - № 3(10).– С. 86 – 90.

 2. Гладченко Т. Индикаторы экономической безопасности предпринимательской деятельности // Менеджер. – 2000. - № 4(11). – С. 111 – 114.

 3. Головатый Н., Гладченко Т. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности // Персонал. – 2000. - № 1– С. 13 – 15.

Особистий внесок автора: продемонстрована позиція різних авторів до проблеми економічної безпеки підприємницької діяльності, а також розроблено алгоритм проведення аналізу економічної безпеки підприємства.

 1. Гладченко Т. Проектирование финансовой составляющей в общем процессе определения уровня экономической безопасности предприятия // Менеджер. – 2001. - № 3(15).– С. 126 – 130.

 2. Гладченко Т.Н. Определение совокупного критерия экономической безопасности предпринимательской деятельности // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2002. - № 1(5). – С. 104 – 116.

 3. Висящев В.А., Гладченко Т.М. Государственное регулирование экономической безопасности предпринимательской деятельности // Менеджер. – 2003. - № 3(25).– С.112-115.

Особистий внесок автора: представлений механізм державного управління і регулювання системою безпеки підприємницької діяльності.

 1. Гладченко Т.Н. Анализ экономической безопасности предпринимательской деятельности. // Сборник научных трудов ДонГАУ: “Организационно-хозяйственный механизм развития экономики Донбасса”: серия “Экономика”, т. II, вып. 3. – Донецк: ДонГАУ - 2001. – С. 152 – 163.

 2. Гладченко Т.Н. Проектирование уровня экономической безопасности предприятия как один из способов управления экономической безопасностью региона. // Сборник научных трудов ДонГАУ “Методы развития предпринимательства и макроэкономического регулирования”: серия “Экономика”, т. II, вып.6. – Донецк: ДонГАУ - 2001. – С. 39 – 46.

 3. Гладченко Т.Н. Жизнеобеспечение моноотраслевого города путем проектирования уровня экономической безопасности предприятия // Материалы региональной научно-практической конференции “Город и предприятие: опыт и перспективы развития”. 23-24 марта 2001 – Донецк: Совет Донецкой областной организации партии “Демократический союз” - 2001. – С. 34 – 35.