Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Олімпійський і професійний спорт


Михайлов Володимир Віталійович. Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу : Дис... канд. наук: 24.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Михайлов Володимир Віталійович. Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01- олімпійський та професійний спорт. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2007.

Об’єкт дослідження: система оцінки результатів у багатоборстві військово-спортивного комплексу.

Предмет дослідження: моделі нормативного забезпечення багатоборства військово-спортивного комплексу.

Мета дослідження: розроблення науково-методичних основ нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу.

Вперше розроблено методи укладання таблиць нарахування очок у багатоборстві військово-спортивного комплексу на основі принципу теорії оцінок про те, що результати однакової складності повинні оцінюватися в однакову кількість очок. Коефіцієнт варіації очок, нарахованих за ці результати, має бути мінімальним і не перевищувати 10%.

Вперше розроблено структуру моделі змагальної діяльності багатоборців військово-спортивного комплексу різної спортивної майстерності, побудовану на 12 інтервалах групування яка дозволяє визначити рівень підготовленості спортсменів.

У дисертаційній роботі розроблено науково-методичні основи нормативної бази багатоборства ВСК. Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень такі.

1. Встановлено, що офіційна таблиця нарахування очок та військово-спортивна класифікація багатоборства ВСК не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Розроблена в дослідженні авторська таблиця нарахування очок за стандартною шкалою з нормованим відхиленням дозволила еквівалентно оцінити як середні результати у вправах, так і результати, що відповідають рівням спортивної майстерності. Визначено рівні спортивної майстерності у кожній вправі, що дозволило встановити нормативи військово-спортивної класифікації в багатоборстві ВСК.

2. Визначено багаторічну динаміку суми очок у багатоборстві ВСК для періоду 1998-2005 рр. по двох кваліфікаційних групах, яка характеризується низхідною (1998-2000) та висхідною (2001-2005) частинами. Відмінність елітної групи від кваліфікованої – це переважаючі багаторічні темпи приросту суми очок. Розроблена авторська нормативна база краще за офіційну віддзеркалює багаторічні зміни спортивної майстерності атлетів протягом 1998-2005 рр., що дозволяє коригувати таблицю нарахування очок та нормативи спортивної класифікації.

3. Розроблено модель змагальної діяльності багатоборців різної кваліфікації на 12 інтервалах групування. Підготовленість спортсменів, результати яких знаходяться в границях інтервалу моделі, розцінюється як універсальна. Покращення спортивної майстерності багатоборців ВСК супроводжується поступовим наближенням індивідуальних результатів до середніх значень моделі.

4. Розроблено вимоги до оцінювання таблиць нарахування очок у багатоборстві ВСК: еквівалентність (справедливість) оцінювання результатів у вправах багатоборства (V<10%); однаковість оцінювання досягнень у різних зонах спортивних результатів (лінійна регресія коефіцієнтів варіації очок 12 інтервалів моделі); кількість кроків у шкалах повинна бути не меншою від числа рівнів спортивної майстерності; прогресивність оцінювання результатів; початок у шкалах повинен забезпечувати оцінювання результатів новачків; суми очок, нарахованих за результати у вправах, мають бути звичними для спортивного загалу.

5. Розроблено таблицю нарахування очок у багатоборстві ВСК на основі моделі змагальної діяльності. Оцінювання за встановленими критеріями та нормами дозволяє вважати цю таблицю кращою за вже відомі (V=1,8±0,9%; р<0,001). Розроблений на її основі протокол змагань у формі електронної таблиці дозволяє швидше та точніше нараховувати очки за результати у вправах, а також визначати проміжну та кінцеву суму очок у багатоборстві ВСК.

6. Встановлено, що для багатоборців високої кваліфікації (І спортивний розряд і вище) особливості підвищення спортивної майстерності характеризуються вирівнюванням впливу вправ на суму очок.

7. Встановлено, що для багатоборців низької спортивної майстерності кваліфікаційні відмінності у змагальній діяльності такі: більш високий статистичний вплив на суму очок результатів подолання смуги перешкод, часу бігу на 100 і 3000 м відносно багатоборців високої кваліфікації. Тренування багатоборців ВСК низької кваліфікації доцільно проводити з акцентом на подолання смуги перешкод.

Публікації автора:

 1. Михайлов В. Програмно-нормативне забезпечення військово-спортивного комплексу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – Х, 2001. – № 20. – С.23-28.

 2. Михайлов В. Динаміка та оцінка результатів багатоборців ВСК // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – Х, 2002. – № 2. –С. 13-20.

 3. Михайлов В. Змагальна модель підготовленості багатоборців ВСК // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Л, 2002. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 161-165.

 4. Михайлов В. Оптимізація змагальної підготовленості багатоборців військово-спортивного комплексу // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Л, 2003. – Вип. 7. – Т. 2 – С. 368-372.

 5. Михайлов В.В. Норми та вимоги до оцінювання якості таблиць у військово-спортивному комплексі // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Л, 2004. – Вип. 8. – Т. 4 – С. 412-418.

 6. Заневський І, Михайлов В. Комп’ютерна методика укладання таблиць нарахування очок у військово-спортивному комплексі // Спортивний вісник Придніпров’я – 2004. – №7. – С. 66-68.

 7. Михайлов В. Критерії вдосконалення таблиць та норми оцінювання результатів у військово-спортивному комплексі // Матеріали ІХ Між нар. конгр. Олімпійський спорт і спорт для всіх – К, 2005. – С. 265.

 8. Михайлов Володимир. Основні функції багатоборства військово-спортивного комплексу у фізичній підготовці військовослужбовців // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Л, 2006. – Вип. 10. – Т. 1 – С. 355-360.

 9. Михайлов В.В., Русіло П.О. Підготовка багатоборців ВСК // Науково-технічний зб. – Л, 2000. – Вип.1.– С. 55-57.

 10. Михайлов В.В., Русіло П.О., Михайлов В.В. Розробка класифікаційних розрядних нормативів у багатоборстві ВСК // Наук-техн. зб. – Вип. 2. – Л, 2003. – С. 113-122.

 11. Магеровська Т.В., Михайлов В.В. Порівняння методик нарахування очок у військово-спортивному комплексі // Наук.-техн. зб. – Л, 2004. – Вип.3.– С. 105-107.

 12. Михайлов В. Модельні показники змагальної підготовленості багатоборців ВСК // Фізична підготовка військовослужбовців. Матеріали відкритої наук.-метод. конференції. – К, 2003. – С. 142-146.

 13. Михайлов В.А., Михайлов В.В. До питань розроблення класифікаційних норм та розрядних нормативів // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини: Матеріали II Регіональної наук.-практ. конф. – Л, 2003. – С. 100-102.

 14. Михайлов В.В., Русіло П.О., Михайлов В.В. Оцінка результатів у військово-спортивному комплексі: проблеми і перспективи // Здоровий спосіб життя: Зб. матер. III Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л, 2004. – С. 57-60.