Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Овакімян Ольга Сергіївна. Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Овакімян О.С. Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна. – Харків, 2005.

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню системи розвитку творчого потенціалу особистості студента в процесі виконання науково-дослідних робіт протягом навчання у ВНЗ. У роботі представлена авторська інтерпретація поняття “творчий потенціал особистості студента”.

Фокус зосереджується на аналізі процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців засобами науково-дослідної роботи. Розглянуто сутність, напрямки науково-дослідної роботи та її місце в розвитку творчого потенціалу студента. Приділено увагу аналізу мотивації науково-дослідної діяльності, що досліджується за допомогою вивчення мотивів, які орієнтуються на дослідну роботу як засіб досягнення майбутньої мети (зовнішні мотиви) та мотивів, що виникають у процесі дослідної діяльності (внутрішні мотиви).

Емпірична частина дисертації ілюструє можливості використання розробленої методології аналізу науково-дослідної діяльності та її ролі в розвитку творчого потенціалу студента на прикладі дослідження рівня розвитку творчого потенціалу студентів харківських ВНЗ. Проведений науковий пошук дозволив розширити уявлення про можливості науково-дослідної роботи студентів у розвитку творчого потенціалу особистості студента.

Публікації автора:

 1. Овакимян О.С. Жизненные стратегии и образовательные установки старшеклассников в условиях кардинальных общественных изменений / Вченi зап. Харк. гуманiт. iн-ту «Нар. укр. акад.». – 2002. – Т. 8. – С. 139–145.

  Овакімян О.С. Науково-дослідна діяльність студентів як компонент змісту професійної підготовки / Вестн. Междунар. славян. ун-та. – Т.6. – 2003. – №2. – С. 3–5.

  Овакимян О.С. Творческий потенциал будущего специалиста: сущность, этапы реализации, показатели, уровни развития / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. - Х.: Вид. центр ХНУ, 2004. – С. 548–551.

  Овакімян О.С. Мотивація навчальної та наукової діяльності як передумова розвитку та реалізації творчого потенціалу особистості студента / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. - Х.: Вид. центр ХНУ, 2005. – С. 623–626.

  Михайлёва Е.Г., Овакимян О.С. Высшее образование в приватных вузах постсоветского пространства: взгляд студентов: (По материалам междунар. сравнит. исслед.) АПН Украины. Ин-т высш. образования, Нар. укр. акад. Лаб. проблем высш. шк. – Х., 2002. – 36 с. (Особистий внесок дисертанта – здійснено аналіз мотивів отримання вищої освіти студентами приватних ВНЗ).

  Овакимян О.С. Социологический анализ проблем научно-исследовательской работы украинских студентов / Наша социология – 2004: Сб. статей / РГГУ. Социол. фак. Центр социологических исследований; Сост.: А.Г. Радов, Г.К. Уразалиева, А.И. Дубинина; Под ред. А.Е. Крухмалева; Предисловие Ж.Т. Тощенко. Вып. 3. М.: РГГУ, 2004. – С. 68–72.

  Овакимян О.С. Образование как ценность и жизненная стратегия современной молодежи / Молодь в умовах нової соцiальної перспективи: Матерiали IV Мiжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2002 р., Житомир) / Житомир. представництво Вiдкр. мiжнар. ун-ту розв. людини "Україна" та iн. – Житомир, 2002. – С. 56–59.

  Овакимян О.С. Механизмы формирования учебно-исследовательской активности студентов в условиях современного вуза / Молодь в умовах нової соцiальної перспективи: Матерiали VII Мiжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2005 р., Житомир) / Житомир. представництво Вiдкр. мiжнар. ун-ту розв. людини “Україна” та iн. – Житомир, 2005. – С. 13–16.

  Овакімян О.С. Вищий заклад освiти як чинник формування науково-дослiдної культури студентства / Багалiївськi читання в НУА: Прогр. i матерiали V Багалiївських читань, Харкiв, 5 листоп. 2002 р. / Нар. укр. акад. – Х., 2002. – Ч.5: Вiк ХХ: реформи в українськiй вищiй школi. – С. 183–186.

  Овакімян О.С. Наукові конференції як засіб формування науково-дослідної культури студентства / Як нам упорядкувати нашу вищу школу: IХ Мiжнар. студент. наук. конф., Харкiв, 20 квiт. 2002 р. / М-во освiти i науки України, Нар. укр. акад. та iн.-Х., 2002. – С. 56.

  Овакимян О.С. Выявление творческого потенциала студента в системе научно-исследовательской работы / Жизненные ценности студенчества в начале ХХI века: Программа и материалы Х Междунар. студен. науч. конф., Харьков, 12 апр. 2003 г. / Нар. укр. акад и др. –Х., 2003. – С. 51–52.

  Овакимян О.С. Использование рейтинг-системы как инновационного элемента учебного процесса (на примере курса “Введение в специальность”) Инновации в учебном процессе: опыт и проблемы использования: Сб. науч. тр. / Нар. укр. акад. [Каф. социологии; Под общ. ред. И.В. Головневой, Е.Г. Михайлевой]. – Х.: Изд-во НУА, 2004. – С. 46-48.

  Овакимян О.С. Развитие творческого потенциала личности студента в условиях евроинтеграции / Євроінтеграція та освітня система України: проблеми і перспективи: ХII Мiжнар. студент. наук. конф., Харкiв, 9 квiт. 2005 р. / М-во освiти i науки України, Нар. укр. акад. та iн. – Х., 2005. – С. 165.

  Овакимян О.С. Студенческая наука в Украине: проблемы и пути возрождения / Материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. В 5 т., Т. 3. – М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – С. 184–186.