Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


33. Федишин Любомира Іванівна. Наукове прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини): дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / НАН України; Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Л., 2004.Анотація до роботи:

Федишин Л.І. “Наукове прогнозування видобувного потенціалу покладів нафти за геологічними та геотехнологічними критеріями (на прикладі Передкарпатскього прогину і Дніпровсько-Донецької западини)”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – Геологія нафти і газу. Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України і Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”. Львів, 2004.

Робота присвячена вдосконаленню методів оцінювання видобувних запасів нафти на пошуково-розвідувальному етапі. Для нафтових родовищ Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини досліджено вплив геолого-фізичних властивостей порід-колекторів, фізико-хімічних характеристик пластових флюїдів, а також технологічних факторів на ступінь вилучення нафти. Побудовано багатомірні статистичні залежності нафтовилучення від вищеназваних чинників з метою обгрунтування видобувного потенціалу нових родовищ нафти.

Удосконалено методичні засади оцінювання впливу пружної енергії пластових систем на нафтовилучення в процесі прояву в покладах пружного режиму.

Розроблено нові підходи до обгрунтування видобувних запасів та показників розробки покладів нафти на режимі розчиненого газу.

У дисертаційній роботі на основі комплексного аналізу геологічних, геолого-фізичних і технологічних факторів, які визначають ефективність розробки нафтових покладів, теоретично доведено і практично обгрунтовано вирішення актуальної проблеми нафтогазової геології, пов’язаної з підвищенням достовірності оцінки видобувних запасів вуглеводнів на стадії пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ. За виконаними дослідженнями отримано такі результати.

Для нафтових родовищ Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини, які перебувають на завершальній стадії освоєння, простежено взаємозв’язки між геолого-фізичними характеристиками продуктивних пластів і основними показниками розробки. Домінуючий вплив на нафтовилучення мають геологічні чинники: пористість, проникність, нафтонасиченість та неоднорідність порід-колекторів. Для покладів з екстремальними значеннями цих параметрів нафтовилучення відрізняється на 30-40 %.

Властивості нафт істотного впливу на показники розробки досліджуваних об’єктів не мають, оскільки за в’язкістю відрізняються незначно.

Залежність повноти вилучення нафти від щільності сітки видобувних свердловин чітко простежується лише для покладів Передкарпаття, де породи-колектори характеризуються гіршими ємнісно-фільтраційними властивостями, ніж у Дніпровсько-Донецькій западині, і вона зумовлюється головним чином сумірністю радіуса зони дренування пластів та відстанню між експлуатаційними свердловинами.

За встановленими взаємозв’язками між властивостями пластових систем і параметрами розробки покладів менілітових та еоценових утворень Передкарпатського прогину і пермо-тріасових та кам’яновугільних - Дніпровсько-Донецької западини на природному або штучному водонапірному режимі отримано статистичні залежності, які дають змогу визначати коефіцієнти нафтовилучення з похибкою 5-9 % і можуть використовуватися для оцінки видобувного потенціалу відкритих родовищ у відкладах з аналогічними характеристиками.

Доведено, що найбільший вплив на нафтовилучення під час розробки покладів на пружному режимі має стисливість нафти, яка в 3-6 разів перевищує аналогічну властивість зосередженої в порах зв’язаної води і самої породи.

Вперше обгрунтована необхідність для пластових систем із надтиском понад 10 МПа оцінювати видобувні запаси нафти не за середніми, а за диференціальними значеннями коефіцієнтів стисливості нафти, води і породи в діапазоні зміни тиску від пластового до тиску насичення.

Доведено, що показники розробки нафтових покладів на режимі розчиненого газу необхідно розраховувати не за пластовим, а приведеним тиском фазової рівноваги, тобто відношенням поточного пластового тиску до початкового тиску насичення. Визначення газового фактора, видобутку леткої фази, а відтак коефіцієнта нафтовилучення через приведений тиск зіставляється з фактичними параметрами розробки, чим досягається підвищення достовірності їх оцінювання на стадії пошуково-розвідувальних робіт.

Публікації автора:

1. Зубаль М.П., Канюга А.П., Федышин Л.И. Динамика пластового давления на ранней стадии разработки Абазовського месторождения // Нефт. и газ. пром-сть. – 1988. – № 2. – С. 38–40. (Особистий внесок – побудовано індикаторні діаграми і криві відновлення тиску).

2. Иванишин В.С., Малахов В.Ф., Федышин Л.И. Влияние плотности сетки скважин на извлечение нефти из многопластовых залежей // Нефт. и газ. пром-сть. – 1990. – № 3. – С. 33–34. (Особистий внесок – простежено інтерференцію діючих і пробурених свердловин).

3. Иванишин В.С., Федышин Л.И. Некоторые показатели разработки основных нефтяных месторождений Украины // Нефт. и газ. пром-сть. – 1990. – № 4. – 30–32. (Особистий внесок – побудовано залежності видобутку нафти від темпу розробки та обводнення).

4. Иванишин В.С., Микитко И.Т., Федышин Л.И. Влияние геолого-физических и технологических факторов на нефтеизвлечение // Нефт. хоз-во. – 1991. – № 5. – С. 20–22. (Особистий внесок – простежено взаємозв’язки між нафтовилученням і геотехнологічними факторами).

5. Федишин Л.І. Обґрунтування коефіцієнтів нафтовіддачі нових родовищ України // Нафт. і газ пром-сть. – 1992. – № 3. – С. 38–40.

6. Термобаричні умови залягання покладів нафти і газу Українських Карпат / Ю.Г. Філяс, М.М. Багнюк, В.С. Іванишин, Л.І. Федишин // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1999. – № 2. – С. 36–41. (Особистий внесок – побудовано взаємозалежності пластового тиску і температури з глибиною).

7. Фізико-хімічні властивості пластових нафт Передкарпатського прогину / М.М. Багнюк, Ю.Г. Філяс, Л.І. Федишин, С.А. Малицький // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 1. - С. 23–35. (Особистий внесок – систематизовано параметри нафт залежно від складу та глибини залягання).

8. Багнюк М.М., Філяс Ю.Г., Федишин Л.І. Вплив випарування пластових нафт на ефективність розробки покладів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – № 3. – С. 96–103. (Особистий внесок –перевірено значення випарування пластових нафт окремих родовищ України).

9. Федишин Л.І., Багнюк М.М., Філяс Ю.Г. Вплив пружних сил пластової системи на коефіцієнт нафтовилучення в умовах глибокозалягаючих покладів (на прикладі родовищ Прикарпаття) // Нафт. і газ. пром-сть. – 2004. – № 2. – С. 24–26. (Особистий внесок – запропоновано диференціальні коефіцієнти стисливості пластової системи для підвищення коефіцієнта нафтовилучення).

10. Вдосконалення методики розрахунку видобутку попутного газу в процесі розробки покладів на режимі розчиненого газу. Ю.Г. / Філяс, Л.І. Федишин, М.М. Багнюк, Н.Р. Новосілецька // Нові дані з геології та нафтогазоносності України: Зб. наук. праць. – Львів: УкрДГРІ, 1999. – С. 88– 96. (Особистий внесок – встановлено залежності нафтовилучення від приведеного тиску для покладів з режимом розчиненого газу).

11. Федишин Л.І. Прогнозування нафтовилучення за статистичними моделями // Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України: Доп. наук.-практ. конф. УНГА. – Івано-Франківськ: УНГА, ІФНТУНГ, 2003. – С. 126– 133.

12. Совершенствование методов разработки месторождений Украины со сложными коллекторами и низкой нефтеотдачей / В.С. Иванишин, В.Ф. Малахов, Л.И. Федышин, М.Н. Багнюк // Нетрадиционные источники углеводородного сырья и проблемы его освоения: Тез. докл. междунар. симпозиума. – С.-Петербург, 1992. – С. 159–160. (Особистий внесок – показано вплив параметрів порід-колекторів на нафтовилучення).

13. Іванишин В.С., Філяс Ю.Г., Федишин Л.І. Оцінка впливу пружних сил на ефективність розробки глибокозалягаючих нафтових родовищ Прикарпаття // Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України: Тез. доп. наук.-практ. конф. УНГА. – Львів: УНГА, НТШ, Обл. орг. т-ва “Знання”, 1995. – С. 100–101. (Особистий внесок – вдосконалено методику розрахунку нафтовилучення для пружного режиму).

14. Визначення коефіцієнтів вилучення нафти для геолого-економічної оцінки ресурсів і запасів прогнозних і виявлених покладів / В.Я. Сініцин, М.І. Євдощук, Ю.Г. Філяс, В.С Іванишин, Л.І. Федишин, М.М. Багнюк, В.С. Семінський – Галузевий стандарт України. ГСТУ 41-022-2000. – Київ, 2000. – 78 с. (Особистий внесок – викладено схему розрахунку коефіцієнта нафтовилучення за статистичними моделями).