Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Яців Ярослав Миколайович. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.) : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич, 2004. — 241арк. — Бібліогр.: арк. 179-212.Анотація до роботи:

Яців Я. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

У дисертації здійснено комплексне вивчення проблеми національно-патріотичного виховання учнів у позаурочний час на західноукраїнських землях в 1919 –1939 рр., з’ясовано соціально-політичні та культурно-освітні передумови розвитку ідеї національно-патріотичного виховання. Досліджено внесок західноукраїнських педагогів і просвітницьких діячів освіти в розробку теоретичних засад національно-патріотичного виховання означеної доби; проаналізовано зміст, форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді; виявлено тенденції та особливості цього процесу; визначено можливості творчого використання історичного досвіду в сучасних умовах.

Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані в лекційних курсах, семінарах з історії педагогіки у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, підготовці навчальних та методичних посібників, спецкурсів з педагогіки.

Публікації автора:

І. Монографія

1. Яців Я.М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.): Монографія. – Дрогобич: Коло, 2004. – 276 с.

ІІ. Статті у фахових виданнях

2. Яців Я.М. І.Ющишин про мету виховання української молоді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 9. – С. 69 – 72.

3. Яців Я.М. Внесок М.Галущинського у розробку змісту позашкільної освіти // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 179. – С. 201 – 205.

4. Яців Я.М. Національно-патріотичне виховання учнів у діяльності молодіжних організацій на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2003. – Вип. ХІХ . – С. 14 – 19.

5. Яців Я.М. Педагогічний конгрес про зміст і позашкільні чинники національного виховання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2003. – № 3. – С. 89 – 91.

6. Яців Я.М. Теоретичні засади національно-патріотичного виховання учнів у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.) // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Зб.наук.пр. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2003. – Вип. 3 - 4. С. 98 – 102.

7. Яців Я.М. Шевченківські свята – важлива позаурочна форма національно-патріотичного виховання учнів у Західній Україні (1919 – 1939 рр.) // Соціалізація особистості: Зб.наук.пр. (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ). – К.: Логос, 2003. – Т. ХХ. – С. 68 – 76.

8. Яців Я.М. Українська сім’я як чинник формування морально-етичних цінностей (історико-педагогічний аспект) // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 202. – С. 195 – 199.

ІІІ. Публікації в інших виданнях

9. Яців Я.М. Загальнолюдські і національні цінності в педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей: Зб. наук. пр. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 161 – 164.

10. Яців Я.М. Ідея національно-патріотичного виховання в українській педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століть // Пріоритети сучасної освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Богдана Михайловича Ступарика. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 123 –126.

11. Яців Я.М. Національно-патріотичне виховання студентів як соціально-педагогічна проблема // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. конф.: У 7-ми т. /Редкол.: Андрущенко В.П. (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – Т. 2. – С. 249 – 252.