Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Лебідь Ірина Владиславівна. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2002. - 222арк. - Бібліогр.: арк. 204-222.Анотація до роботи:

Лебідь І.В. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико - методологічний аспект). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, м. Київ, 2002.

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове розкриття наукової проблеми “Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико–методологічний аспект)”, репрезентоване у вигляді цілісного аксіологічного аналізу, спрямованого на осмислення виховного процесу як аксіологічної категорії, а національних цінностей як його основи. У двох розділах дисертації розглянуто змістове навантаження та сутнісні характеристики категорій “цінності”, “національні цінності” у педагогічному контексті, подано їх методологічний аналіз. Прослідковано генезу проблеми “цінності”, “національної цінності” у філософських та педагогічних системах, розкрито різні підходи до класифікації цінностей, зроблено спробу визначити поняття “національні цінності”, здійснити їх класифікацію. Розкрито місце і роль національних цінностей у виховному процесі загальноосвітньої школи в сучасних умовах. На основі визначення теоретико-методологічних основ застосування національних цінностей у виховному процесі розроблено модель виховного процесу “Творення цінності”, спрямовану на формування особистості національної культури з планетарним мисленням. Визначено пріоритетні напрямки трансформації національних цінностей у площину актуальної домінанти сучасного суспільства.