Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


2. Бойко Олександр Валерійович. Насильство в сім'ї: соціологічний аналіз явища: дисертація канд. соціол. наук: 22.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Бойко О.В. Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за фахом 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

Дисертація присвячена соціологічному аналізу та оцінці форм і комунікативних процесів насильницького характеру, які відбивають сучасний стан сімейної організації, а також визначенню пріоритетних напрямків профілактичної, правоохоронної і реабілітаційної діяльності держави та суспільства щодо протидії вчиненню насильства у сім'ї.

У роботі аналізуються різноманітні види насильницької поведінки в сфері шлюбно-сімейних відносин із погляду деструктивного характеру їх прояву у процесі взаємодії членів сім’ї між собою. Обґрунтовано соціологічне визначення поняття “насильство в сім’ї” та виділені основні його риси.

Доведено, що характер стосунків між членами сім’ї визначається особливостями сприйняття громадянами тих чи інших дій у якості насильницьких. Притому насильство як складне явище характеризується виконанням певних функцій на різних рівнях соціальної системи – як деструктивних, так і умовно позитивних. Водночас насильство є динамічним елементом конфлікту, який виникає між членами сім’ї. Цей конфліктний контекст значною мірою впливає на поширеність конкретних форм насильницьких дій: фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства.. В роботі була застосована типологізація сімей в залежності від конфліктного характеру стосунків. Це дало можливість говорити про те, що найбільш вразливими до насильства є сім’ї, де між членами сім'ї мають місце постійні сутички інтересів, що породжують сильні й тривалі негативні емоційні стани.

Стан та динаміка насильницьких злочинів та правопорушень в сім’ї обумовлює необхідність організації належної профілактичної, реабілітаційної діяльності та діяльності з припинення насильства. Особливу увагу приділено системі оцінки профілактичної діяльності правоохоронних органів, а також впровадженню новітніх форм соціальної роботи з особами, що постраждали від насильства.

Публікації автора:

    1. Бойко О.В. Насильство в сім’ї як об’єкт кримінологічних досліджень // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – Вип.18. – С. 470-474.

    2. Бойко О.В. Насильство в сім’ї як форма дезорганізації сім’ї // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – Вип.19.– С.307-312.

    3. Бойко О.В. Социально-правовые аспекты квалификации сексуального насилия над детьми // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. –Х.: Видавничій центр Харківського національного університету ім. Каразіна, 2002. - С. 332-335.

    4. Бойко О.В. Дуализм в рассмотрении явления насилия в современных научных теоріях // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – Х., 2002. – Том V. – №4. – С. -30-32.

    5. Бойко О.В. Правова кваліфікація насильства в сім’ї // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – Вип.20. – С. 133-138.

    6. Бойко О.В. Распространенность насилия в семье как вида делинквентного поведения. Вісник Міжнародного слов’янського університету. – Х., 2003. – Том VI. – №1. – С. 30-33.