Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Юспін Олександр Вадимович. Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2007.Анотація до роботи:

Юспін О.В. Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена проблемі визначення методологічних напрямів оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки.

Досліджений досвід іноземних держав в сфері забезпечення енергетичної безпеки, проаналізована динаміка змін виробничої і територіальної структури ПЕК України, розраховані кількісні показники, що характеризують рівень енергетичної безпеки держави і її регіонів. Обґрунтовано необхідність використання систем економіко-математичного моделювання ПЕК із впровадженням модифікованої методології індикативного аналізу при визначенні оптимальної структури енергетичної системи держави.

Запропоновані напрями її адаптації для врахування вимог із забезпечення енергетичної безпеки держави. Методологічні підходи, що запропоновані, апробовані на прикладі визначення оптимальної структури ПЕК одного з регіонів України.

В дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання оптимізації структури енергетичного комплексу України, що сприятиме зростанню його ефективності та підвищенню рівня економічної безпеки держави. Одержані у процесі дисертаційного дослідження результати дали можливість розробити методологічні засади формування оптимальної структури ПЕК України в контексті забезпечення енергетичної безпеки, як найважливішої складової економічної безпеки держави. Основні наукові і практичні висновки дисертаційної роботи викладені у наступних положеннях:

1. В результаті проведеного дослідження існуючої територіально-виробничої і балансової структури ПЕК України визначені кількісні показники, що характеризують рівень її оптимальності з позицій забезпечення енергетичної безпеки держави. Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок про те, що існуюча структура ПЕК України характеризується наявністю сукупності кризових явищ як по галузях енергетики, так і по регіональних енергетичних системах, які створюють загрозу енергетичній безпеці держави. Існуюча структура ПЕК в цілому не може вважатись оптимальною.

2. В умовах подальшого ускладнення структури і взаємозв’язків енергетичних систем, невизначеності основних чинників, що впливають на їх розвиток, зростання ролі енергетики в економіці держави, збільшення кількості і різноманітності суб’єктів відносин в сфері енергопостачання, зростання самостійності регіонів і рівня регіональних диспропорцій проблема оптимізації структури ПЕК може бути вирішена лише шляхом використання відповідних систем економіко-математичного моделювання та має ґрунтуватись на сполученні процедур індикативного аналізу із модельними технологіями.

3. В результаті порівняльного аналізу методологічних підходів до оцінки рівня енергетичної безпеки та формування оптимальної структури енергетичної системи, які використовуються в іноземних країнах, визначена методологічна база, яка дозволяє отримати показники, що характеризують оптимальну структуру ПЕК. Зазначена методологія дозволяє визначити шляхи енергозабезпечення окремих регіонів та держави в цілому за умов мінімізації сукупних витрат на ці цілі, дотримання екологічних вимог, формування балансу енергоресурсів та може бути модифікована з метою врахування вимог із забезпечення енергетичної безпеки України.

4. Автором визначені напрями адаптації методології та розроблені пропозиції щодо її модифікації, що створює можливість для врахування вимог із забезпечення енергетичної безпеки в масштабах держави та в розрізі окремих регіонів, а також особливостей процесу формування системи ринкових відносин в Україні. Вирішення зазначеної проблеми в цілому створює підстави для формування кількісно обґрунтованої державної політики в сфері планування розвитку ПЕК і забезпечення енергетичної безпеки.

5. Дослідження процесу формування оптимальної структури ПЕК Одеської області, як одного з регіонів України, який має найбільш кризовий стан по енергетичній безпеці, із використанням визначеної в дисертації методологічної бази довело її практичну застосовність для встановлення та обґрунтування складу інвестиційних рішень із розвитку регіональної енергетики, які забезпечуватимуть підвищення рівня енергетичної безпеки регіону до прийнятного стану. Заходи із оптимізації структури ПЕК, що запропоновані для реалізації в Одеському регіоні, можуть бути також поширені і на інші регіони, які мають кризовий стан енергетичної безпеки.

6. Наукові та практичні результати, здобуті в рамках дослідження, можуть отримати подальший розвиток в процесі формування основних складових державної системи енергетичної безпеки, створення якої вважається доцільною з огляду на прогресуючий розвиток кризових ситуацій в енергетичній системі держави та з урахуванням того, що забезпечення енергетичної безпеки є загальнодержавною задачею.

7. Здобуті автором результати дослідження можуть бути використанні у якості підґрунтя для вибору та затвердження методологічної бази, необхідної для визначення рівня енергетичної безпеки держави та моніторингу його показників. При цьому заходи щодо створення державної системи енергетичної безпеки із використанням результатів дослідження можуть здійснюватись на загальнодержавному рівні та на рівні уповноваженого координаційного органу з питань національної безпеки і оборони (в сучасних умовах – Рада національної безпеки і оборони України), в тому числі:

в частині, що стосується моніторингу показників рівня енергетичної безпеки – створення відповідної системи моніторингу, яка базуватиметься на визначеній методології розрахунку показників та включатиме систему збору необхідної інформації, нормативно-правову та методичну документацію, що регламентуватиме конкретний склад та порядок надання цієї інформації, а також порядок матеріально-технічного забезпечення таких робіт;

в частині, що стосується визначення рівня енергетичної безпеки – встановлення територіально диференційованої системи граничних значень показників рівня енергетичної безпеки, які є специфічними для України, а також порядку класифікації рівнів енергетичної безпеки.

Публікації автора:

Монографії

 1. Бевз С.М., Волошин Д.В., Закревський О.І., Заремба І.М., Колесник Ю.В., Пирожков С.І., Пономаренко О.М., Прейгер Д.К., Степанов В.М., Холодов Д.В., Щокін А.Р., Юспін О.В. Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем національної безпеки. – К.: НІПМБ, 2003. – 264 с. / Юспін О.В. Розділ ІІ. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки держави. С. 49 – 74. Особистий внесок: аналіз досвіду забезпечення енергетичної безпеки у іноземних державах.

 2. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с. / Пирожков С.І., Прейгер Д.К., Юспін О.В. 5.3. Енергетичний потенціал України та її регіонів. С. 334 – 359. Особистий внесок: аналіз рівня енергозабезпеченості регіонів

 3. Юспин А.В. Интегрированный подход к планированию развития топливно-энергетического комплекса в условиях глобализации / Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства / Д.А. Андреев, В.А. Артеменко и др.; Под общ. ред. Г.К. Воронковского и И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2005. – 552 с.

Публікації у фахових виданнях

 1. Юспін О.В. Питання співробітництва України та Російської Федерації в контексті енергетичної безпеки // Стратегічна панорама – 2003 р., – № 3–4. – С. 140 – 147.

 2. Юспін О.В. Визначення шляхів раціонального енергозабезпечення регіонів з позицій системного підходу / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія ”Природокористування та ресурсозбереження”. Випуск IX. № 4: Збірник наукових праць. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – 152 с.

 3. Юспін О.В. Питання науково-методологічного забезпечення процесу планування розвитку паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням факторів енергетичної безпеки / Стан і майбутнє енергетики України. Погляд громадськості (збірка № 2). За матеріалами громадських слухань – круглих столів НТСЕУ, ОЕП ГРІФРЕ. – К.: Енергетика та електрифікація, 2005. – 328 с.

 4. Юспін О.В. Питання формування і реалізації програм розвитку регіональної енергетики із використанням сучасних методологічних підходів / Економічний проект ГУАМ ”Придунайський енерго-транспортний міст: ініціативи України” / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2006. – 396 с.

 5. Юспін О.В. Розвиток децентралізованого виробництва електроенергії, як фактор забезпечення енергетичної безпеки регіону / Економічний проект ГУАМ ”Придунайський енерго-транспортний міст: ініціативи України” / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2006. – 396 с.

 6. Звіт по НДР ”Дослідження місця державних підприємств Укрзалізниця та Одеська Залізниця в Евразійській Системі міжнародних транспортних коридорів”. Угода від 01.06.06 № 36/06-ЦТЕХ-96/06-ЦЮ. – К.: НІПМБ, 2006. – 73 с.

Публікації в інших виданнях

 1. Юспин А.В. Внедрение системы управления спросом на электроэнергию, как фактор повышения уровня энергетической безопасности государства в условиях становления рыночной экономики // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 55. Методические и практические задачи надежности систем энергетики – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2005, 314 с.

 2. Юспін О.В. Система інтегрованого планування розвитку паливно-енергетичного комплексу як фактор забезпечення енергетичної безпеки України // Енергетична політика України – 2005 р., – № 3.