Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Білас Ярослав Ігорович. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: дисертація канд. іст. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Білас Я.І. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за фахом 09.00.11 – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства). Київ, 2003.

Дисертація присвячена комплексному вивченню місця та ролі митрополита Української греко-католицької церкви А. Шептицького в національно-визвольному русі українців першої половині ХХ ст. У роботі вперше у вітчизняній історико-релігієзнавчій науці з позицій історизму та наукової об’єктивності проаналізовано вплив Глави УГКЦ на теорію та практику національно-визвольної боротьби українців.

У роботі встановлено, що суспільно-політичні погляди митрополита А. Шептицького формувалися під впливом народовської політичної традиції і були орієнтовані на подолання асиміляційних тенденцій в українському національному житті. З’ясовано, що державотворча концепція А. Шептицького була орієнтована на досягнення української соборності і носила консервативно-клерикальний характер, а також виключала будь-які форми політичного радикалізму. Переглянуто застарілі підходи щодо позиції А. Шептицького у ставленні до німецького окупаційного режиму. Звертається увага на те, що митрополит А. Шептицький заклав підвалини національної християнської політичної культури, чітко окреслив поняття патріотизму, принципи громадського і політичного служіння, вказуючи на їх відповідність християнській етичній традиції.