Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Супрун Валерія Олександрівна. Музично-словесний твір як процес смислоутворення : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Супрун В.О. Музично-словесний твір як процес смислоутворення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. – Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2008.

Музично-словесний твір розглядається як специфічна цілісність, в якій єдність музики і слова запрограмована спільним кодом неділимого смислу, що має ідеальну природу, знаходиться на глибинному рівні синтетичного тексту і випромінюється одномоментно на всі його складові. Реалізація ідеального смислу відбувається через дію потенціальної та кінетичної енергій. Ці поняття запозичені із енергетичної концепції Е. Курта, де вони фігурують в контексті інших проблем. Під дією потенціальної енергії утворюється смислова вертикаль твору, під дією кінетичної – його смислова горизонталь. Виникає система смислових кругів, яка в кожному окремому випадку втілена в індивідуальну конфігурацію. Сукупність смислових вертикалі, горизонталі та конфігурації складає модель смислоутворення. Аналітичним матеріалом дослідження обрано Johannes-Passion Й.С. Баха, Liederkreis ор.39 Р. Шумана, «Саломея» Р. Штрауса.

Публікації автора:

  1. Супрун В. Багатотекстовість літературного першоджерела та її вплив на формування музичної композиції (на прикладі жанру Passion І. С. Баха) // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, 2003. – №1-2. – С. 36-40.

  2. Супрун В. Деякі принципи змістотворення в опері К. Сен-Санса «Самсон і Даліла» // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. – Харків: ХДІМ ім. І. П. Котляревського, 2003. – Вип. 12. Г. Берліоз та світова культура. – С. 45-55.

  3. Супрун В. Шляхи виявлення прихованого змісту в бароковому творі на прикладі Johannes-Passion І. С. Баха // Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури: Зб. наук. праць. – Харків: Основа, 2004. – С. 168-178.

  4. Супрун В. Johannes-Passion І. С. Баха як феномен барокової культури // Київське музикознавство: Зб. статей. – К.: Вид. Київського держ. вищого муз. училища ім. Р. М. Глієра, 2004. – Вип. 14. – С. 187-190.

  5. Супрун В. Енергетичні основи музично-словесного твору як проблема художнього стилю // Науковий вісник НМАУ: Зб. статей. – К.: Вид. Київського держ. вищого муз. училища ім. Р. М. Глієра, 2004. – Вип. 38. Музичний стиль: теорія, історія, сучасність. – С. 118-125.

  6. Супрун В. Смыслообразование как способ бытия художественной целостности (на примере вокального цикла ХIХ века) // Науковий вісник НМАУ: Зб. ст. – К.: Вид. Київського держ. вищого муз. училища ім. Р.М. Глієра, 2005. – Вип.51. Питання організації художньої цілісності музичного твору. – С. 80-88.

  7. Супрун В. Способы смыслообразования в музыкально-словесном процессе камерно-вокального произведения ХІХ века (на примере сравнительного анализа романсов П. И. Чайковского на слова Д. Ратгауза и круга песен Р. Шумана на стихотворения Й. Эйхендорфа) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. – Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2004. – Вип. 14. Спадщина П. І. Чайковського на шляху у ХХІ століття. – С. 163-173.

  8. Супрун В. LIEDERKREIS ОР.39 Р. Шумана на слова Й. Ейхендорфа у вимірі безкінцевого подвоєння змісту // Київське музикознавство: Зб. статей. – К.: Вид. Київського держ. вищого муз. училища ім. Р. М. Глієра, 2006. – Вип. 19. – С. 184-193.

  9. Супрун В. Движение смысловых универсалий в произведениях оперного жанра // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. – Харків: ХДІМ ім. І.П. Котляревського, 2005. – Вип. 16. – С. 51-61.

  10. Супрун В. Принципы смыслообразования в художественном пространстве музыкально-словесного произведения // Науковий вісник НМАУ: Зб. статей. – К.: Вид. Київського держ. вищого муз. училища ім. Р. М. Глієра, 2006. – Вип. 59. Смислові засади музичної творчості. – С. 42-49.