Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Росул Тетяна Іванівна. Музичне життя Закарпаття 20-30-х років XX століття: дисертація канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2003.Анотація до роботи:

Росул Т.І. Музичне життя Закарпаття 20-30-х рр. ХХ століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво. - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського Національної Академії Наук України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню музичного життя Закарпаття міжвоєнного двадцятиліття в контексті загальнонаціональних культуротворчих процесів. У роботі висвітлена специфіка концертно-театрального життя, музично-освітнього процесу, фольклористики регіону, а також проаналізовано доробок місцевих композиторів. Виявлено осередки, де розгорталась музична діяльність, розкрито форми їх функціонування. Встановлено персоналії музично-громадських діячів і виконавців, віднайдено досі невідомі композиторські твори. Відзначено великий вплив вихідців з Галичини, Наддніпрянської України та емігрантів з Росії на розвиток музичного життя регіону. Простежуються різнобічні культурно-мистецькі зв`язки в Україні та за її межами. Підкреслено спрямованість музичної діяльності на розвиток української національної культури і, водночас, розкрито функціонування мистецьких осередків національних меншин регіону. Встановлюються чинники професіоналізації регіонального музичного життя та прослідковується взаємозв`язок ренесансних тенденцій в мистецтві з національним піднесенням.

Розвиток музичної культури на Закарпатті проходив дещо повільніше, ніж в сусідніх землях України, Угорщини, Чехословаччини і був зумовлений суспільними і політичними причинами. Аналіз джерельних матеріалів переконує в тому, що головним чинником розвитку музичного життя регіону стало зростання національної самосвідомості, яке відбувалось під впливом культуротворчих процесів, що проходили в Галичині, Наддніпрянській Україні, країнах Європи. Національна ідея не тільки зберегла для краю його власну культуру в умовах денаціоналізаторської політики, але і підняла її на вищий щабель. Таким чином, взявши за критерій зміну ціннісних орієнтацій, в історії культури Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ століття можна виділити такі періоди: "будительський" (ХІХ - початок ХХ ст.), "просвітницький" (20-30-ті рр. ХХ ст.), "визвольний" (40-ві рр. ХХ ст.).

У 20-30-ті рр. ХХ століття Закарпаття стало одним із осередків бурхливих культурно-мистецьких подій, що в оригінальний спосіб віддзеркалюють загальноукраїнські тенденції і водночас дозволяють простежити специфічні регіональні особливості. Нові тенденції розвитку музичної культури виявились у зміні характеру музичного побуту, народженні різноманітних форм мистецького спілкування. Музика стала складовою усіх сфер суспільного буття: релігійної, громадсько-політичної, навчальної тощо. Інтенсивність музичного життя виявилась у музично-виконавському, освітньому, фольклористичному і композиторському напрямках. У Закарпатті відбувається активний процес формування музичних і культурно-освітніх товариств, які розповсюджували досягнення української і світової музичної класики, сприяли формуванню музичних зв`язків з іншими регіонами. Завдяки своїй демократичності і доступності особливу роль у музичній культурі регіону відіграв хоровий спів. Концертне життя базувалось переважно на любительському музикуванні. Створення Філармонії, Руського Національного хору, Крайового хору вчителів, Руського театру Товариства "Просвіта", мережі музичних шкіл, Музично-етнографічного кабінету і поява лідерів серед композиторів і виконавців стимулювали процес професіоналізації регіонального музичного середовища. Значною мірою до розбудови музичної інфраструктури Закарпаття прилучились вихідці з Галичини і Наддніпрянської України, а також емігранти з Росії й інших держав, які потрапили сюди після поразки національно-визвольних змагань початку ХХ ст. Вони внесли в місцеве мистецтво елементи професіоналізму і сприяли розвиткові зовнішніх міжкультурних зв`язків.

Музична культура краю розвивалася в складних умовах формування громадянського суспільства. Вона знаходилась під впливом різних політичних течій (москвофільство, мадяронство, ізоляційне русинство), що певною мірою гальмувало реалізацію її потенційних можливостей. Та, незважаючи на реакційність цих угруповань, інтенсивна праця місцевої інтелігенції принесла позитивні результати у галузі культури. Шлях до усвідомлення своєї української етнічної належності пролягав через звернення до тих сфер, які найяскравіше виявляють національний характер – історії, фольклору, мови, літератури тощо.

Незважаючи на те, що український народ був штучно розділений політичними кордонами, процес розвитку музичного мистецтва на всіх землях був єдиним. Спадкоємний звязок культуротворчих процесів Закарпаття з Україною виявляється у таких реаліях, як:

- тісний звязок культурно-громадського життя з процесами національного відродження;

- яскраво-національні форми концертного життя: найважливішим чинником культурного розвитку є хорове музикування; виникнення музично-драматичного театру з українською мовою, народно-побутовою тематикою і демократичним змістом; інтенсивне культивування жанрів побутової музики;

- праця композиторів у сфері духовної музики і обробки народних мелодій - пра-жанрів української професійної музики. Прямий вплив фольклорних традицій на всі жанри композиторської творчості. Естетичні орієнтації композиторів на здобутки перемиської школи і М.Лисенка, М.Леонтовича, К.Стеценка.

Діяльність професійних музикантів, музичних установ і організацій, урізноманітнення форм музикування періоду міжвоєнного двадцятиліття сприяли досягненню значного прогресу в музичному житті Закарпаття, що обґрунтовує думку істориків, які називають цей період "музичним ренесансом краю".

Дана робота є однією з перших спроб реконструкції параметрів музичного життя Закарпатського регіону. Вона дає можливість більш об`єктивно й цілісно відтворити процеси розвитку української музичної культури 20-30-х років ХХ століття і відкриває перспективи для подальших досліджень.

Публікації автора:

1.Росул Т. Музичне життя Закарпаття 20-30-х років ХХ століття. – Ужгород: ПоліПринт, 2002. – 208 с.

2.Розвиток музичної освіти на Закарпатті у 20-30-ті роки ХХ століття //Наукові записки ТДПУ ім.В.Гнатюка. – Серія: Мистецтвознавство. – Вип.1 (8). – Тернопіль, 2002. – С.55-59.

3.Іван Бокшай і музична культура Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ століття //Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. ІV. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.19-26.

4.Музичне життя Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття в контексті розвитку української музичної культури //Київське музикознавство. – Вип.10. – Київ, 2003. – С.195-202.

5.Становлення професійного музичного мистецтва Закарпаття як етнорегіональної ланки культури України //IV Міжнародний Конгрес україністів, Одеса 26-29 серпня 1999р. – Одеса – Київ: Видавництво Асоціації етнологів, 2001. – Мистецтвознавство. Книга 2. – С. 414-424.