Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Сташевська Інна Олегівна. Музичне виховання дiтей дошкiльного вiку в Нiмеччинi (друга половина ХХ столiття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2004.Анотація до роботи:

Сташевська І.О. Музичне виховання дiтей дошкiльного вiку в Нiмеччинi (друга половина ХХ столiття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми музичного виховання дітей дошкільного віку в Німеччині другої половини ХХ століття. На основі аналізу численних джерел з історії, теорії й практики музичної педагогіки в роботі розглянуто музично-виховну систему Німеччини; визначено основні тенденції розвитку та розкрито еволюційну сутність німецького дошкільного музичного виховання; узагальнено теоретичні та практичні надбання дошкільної музичної педагогіки Німеччини; введено до вітчизняного наукового простору невідомі раніше теоретичні положення щодо музичного виховання дітей дошкільного віку в сучасній Німеччині; виявлено найбільш перспективні форми та методи німецького музичного виховання дітей дошкільного віку, що можуть бути використані у вітчизняній музично-виховній практиці.

Публікації автора:

  1. Сташевская И.О. Особенности музыкального воспитания начинающих скрипачей по методике Судзуки // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – №4(60). – С. 183-190.

  2. Сташевская И.О. Комбинирование индивидуальных и групповых занятий как эфективная форма начального преподавания игры на музыкальном инструменте (на примере Германии) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Зб. наук. пр. – Вип. 24. – К.: Київський нац. лінгвістичний ун., Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського, 2003. – С. 145–148.

  3. Сташевская И.О. О формировании художественного мышления начинающего скрипача путем развития образно-ассоциативных представлений // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2001. – №6(50). – С. 61–69.

  4. Сташевская И.О. Акустические эксперименты как метод развития музыкального слуха детей в доинструментальный период музыкального виспитания // Эстетическая среда и развитие культуры личности (в школе и педвузе). – Вып. ІІ: Межвуз. сб. науч. тр. – М.-Луганск.: ИХО РАО. Луганский гос. пед. ун-т имени Тараса Шевченко, 2000. – С. 165–170.

  5. Сташевська І.О. Художньо-творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами експериментальної музичної діяльності (на прикладі німецького досвіду) // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ч. 3. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – С. 128–134.

  1. Сташевская И.О. Метод акустических экспериментов в развитии музыкального восприятия детей дошкольного возраста // Педагогічні пошуки в галузі мистецької освіти в Україні на початку третього тисячоліття: традиції, сучасність, перспективи: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ: Луганський коледж культури і мистецтв, 2003. – С. 228–229.