Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Семенюк Маргарита Вікторівна. Музична діяльність Гната Хоткевича в контексті української культури першої третини ХХ століття (за матеріалами Центрального Державного історичного архіву, м.Львів) : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2006. — 344арк. — Бібліогр.: арк. 161-182.Анотація до роботи:

Семенюк М. В. Музична діяльність Гната Хоткевича в контексті української культури першої третини ХХ століття (за матеріалами Центрального Державного історичного архіву, м. Львів). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України. – Київ, 2006.

Дисертація є комплексним дослідженням різнобічної діяльності Гната Хоткевича, осмислення масштабу творчої постаті митця, виявлення органічного зв’язку його діяльності з потребами розвитку національної культури на означеному історичному етапі. Вперше у вітчизняному музикознавстві на основі раніше не використовуваних у науковій літературі рукописів з особистого фонду, що зберігається в ЦДІА м. Львова, розглянута творчість Гната Хоткевича в контексті культурно-громадських і мистецьких тенденцій кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. та проведено систематизацію музичної спадщини композитора. У дисертації проаналізовано більшість репрезентативних зразків камерно-вокальної, вокально-симфонічної, інструментальної та музично-сценічної творчості Г. Хоткевича і окреслено стильові засади праці композитора, атрибутовано нововиявлені зразки і фрагменти творів, їхній жанровий спектр. Досліджено принципи підходу Г. Хоткевича до поетичних джерел, способів застосування народно-музичних традицій та композиторських надбань у зв’язку з його концепцією синкретичності музичного мистецтва. На цьому ґрунті істотно доповнено усталені уявлення про мистецьку діяльність Г. Хоткевича в контексті культурно-мистецьких процесів України початку ХХ ст.

Публікації автора:

1. Гнат Хоткевич. Музичні твори та мистецтвознавчі матеріали з особистого архіву: Джерелознавчий покажчик / Упоряд. та вступ. ст. М. Семенюк. – Львів: Фенікс, 2004. – 182 с.

2. Семенюк М. Архівний матеріал про Гната Хоткевича як театрального діяча // Народознавчі зошити. – 2000. – Ч. 1 (31). – С. 85–95.

3. Семенюк М. Архівні дослідження музичної спадщини Гната Хоткевича // Традиція і національно-культурний поступ: Зб. наук. пр. / Уклад. П. Г. Черемський,

О. Г. Романовський. – Харків, 2005. – С. 153–158.

4. Семенюк М. Гнат Хоткевич: думки про людину і творчість // Слово і час. – 2000. – № 6. – С. 72–78.

5. Семенюк М. Гнат Хоткевич – композитор // Україна в минулому. – 1994. – Вип. 6. –

С. 118–122.

6. Семенюк М. Гнат Хоткевич як теоретик і практик аматорського театру // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мистецтвознавство. – 2005. – Вип. 5. – С. 180–220.

7. Семенюк М. Іван Франко у дзеркалі творчості Гната Хоткевича // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мистецтвознавство. – 2006. – Вип. 6 (До 150-річчя від дня народження Івана Франка). – С. 191–198.

8. Семенюк М. Микола Лисенко і Гнат Хоткевич (з матеріалів ЦДІА у Львові) // Микола Лисенко та українська композиторська школа. До 160-річчя від дня народження

М. В. Лисенка: Зб. наук. пр. – К., 2004. – С. 105–107.

9. Семенюк М. “Одинокий модерніст між наймолодшими письменниками...” // Народознавчі зошити. – 2000. – № 3. – С. 553–557.

10. Семенюк М. Світоглядно-естетичні засади музичної творчості Гната Хоткевича // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мистецтвознавство. – 2003. – Вип. 3. – С. 214–225.