Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Лубська Марія Володимирівна. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен. : Дис... д-ра наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Лубська Марія Володимирівна. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2008.

У дисертації здійснений цілісний аналіз мусульманського права як філософсько-релігієзнавчого феномену, що дало можливість визначити й розглянути його як систему, яка являє собою сукупність внутрішньо узгоджених, взаємопов’язаних, соціально-однорідних релігійно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється морально-регулятивний, організуючий і стабілізуючий впливи на соціальні відносини й поведінку людей шляхом ісламізації правової практики.

На основі розгляду філософсько-раціоналізованих і містичних підходів щодо фікху і шаріату, з’ясовано, що виникнення арабо-ісламської філософії, як раціоналістичного спрямування думки, було зумовлене ідейними рухами у богослів’ї та фікху і пов’язане з постановкою питань щодо відповідальності людини за свої вчинки, свободи її волі, передвизначеності й детермінованості усього того, що відбувається, питань щодо втручання Бога у мирські справи. Застосування ранніми релігійно-правовими школами методів вирішення духовно-правових питань відбувалося шляхом ісламізації раціональних прийомів їх вирішення, як початково передбачених Кораном і сунною. Це призвело до релігійної легітимізації норм мусульманського права, виведених на основі раціональних логічних методів. Також здійснений аналіз визначного раннього ісламського релігійно-правового документу малікітського мазхабу – твору Маліка ібн Анаса “Муватта”.

Розглянутий філософсько-релігієзнавчий зміст мусульманського права в контексті сучасного цивілізаційного процесу, аспектами якого є узгодження мазхабів або повна відмова від них.

Публікації автора:

І. Монографії

 1. Лубська М.В. Мусульманське право: релігієзнавчо-правовий контекст.-К.: Вид-во Київського фітосоціологічного центру, 2006.-196 с.

 2. Лубська М.В., Лубський В.І.Мусульманське право в ісламській традиції: історико-релігієзнавчий аналіз.- Черкаси: Брама, 2004.-208 с. (автору належать розділи 1-4, 9, 12).

ІІ. Статті у наукових фахових виданнях

 1. Лубська М.В. Відмінність шаріату від канонічного мусульманського права // Наука. Релігія. Суспільство.-2003.-№1.-С.30-35.

 2. Лубська М.В. Визначення феномену мусульманського права та його місце в релігійній системі// Наукові записки Нац. пед.ун-ту ім. М. Драгоманова. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Вип.12.-2003-С.105-112.

 3. Лубська М.В. Співвідношення між доктринами шаріату та звичаєвим правом // Наука. Релігія. Суспільство.-2003.-№3.-С.21-26.

 4. Лубська М.В. Феномен мусульманського права в сучасних релігійно-правових системах// Українське релігієзнавство.- 2004.-№3-4.-С.59-69.

 5. Лубська М.В. Проблема іджтіхаду у мусульманському праві (теорія шейха уль-іслам Абду’ль-Аббаса ібн Таймії) // Наука. Релігія. Суспільство.-2004.-№1.-С.186-191.

 6. Лубська М.В. Класична теорія мусульманського права, його принципи та вдосконалення як процес схоластичних устремлінь ортодоксального ісламу // Наука. Релігія. Суспільство.-2004.-№4.-С.144-150.

 7. Лубська М.В. Зародження мусульманського права: ранні релігійно-правові школи // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка.Філософія. Політологія.-2005.-Вип.73-75.-С.152-154.

 8. Лубська М.В. Організаційна структура шаріату у сучасному ісламі // Наука. Релігія. Суспільство.-2003.-№1.-С. 35-41 (співавтор Лубський В.І.)

 9. Лубська М.В. Мусульманське право як феномен релігієзнавчо-правового аналізу // Вісник Харківського нац.ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Сер.:Теорія культури і філософія науки.-2005.-Вип.656.-С.149-154.

 10. Лубська М.В. Феномен мусульманського права та його місце в релігійній системі // Науковий часопис НПУ імені М.Драгоманова.-Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія.-Вип. 7(20).-К.,2005.-С.25-32.

 11. Лубська М.В. Методологічні аспекти реформи сучасного мусульманського права // Українське релігієзнавство.-2006.-№37.-С.59-67.

 12. Лубська М.В. Релігійно-правовий зміст понять “шаріат”, “фікх” та “мусульманське право” // Філософські проблеми гуманітарних наук/ Київський нац. у-нт.-2006.-№8-9.-С.188-192.

 13. Лубська М.В. Коран як головне джерело мусульманського права // Наука. Релігія. Суспільство.-Донецьк.-2006.-№2. -С.170-177.

 14. Лубська М.В. Сунна як джерело мусульманського права // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сер.7.-Вип. 8 (21).-К.,2006.-С.261-270.

 15. Лубська М.В. Методи вирішення духовно-правових питань в релігійно-правових школах ісламу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.-Вип.16.-К., 2006.-С.46-53.

 16. Лубська М.В. Мусульманське право в контексті сучасного цивілізаційного процесу // Практична філософія.-2006.-№3.-С.154-159.

 17. Лубська М.В. Взаємозв’язок теології і права в ранньому ісламі // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія.Культурологія.-2006.-№2.-С.67-72.

 18. Лубська М.В. Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія.-2006.-№81.-С.39-43.

 19. Лубська М.В. Роль законів шаріату в сучасному ісламському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія.-2006.-№82.-С.88-92.

 20. Лубська М.В. Вплив ісламського теоретичного богослов’я на мусульманське право // Вісник Черкаського університету. Сер. Філософія.- 2006.-Вип. 96.-С.95-101.

 21. Лубська М.В. Взаємозв’язок ісламського теоретичного богослов’я і права // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наук. праць.- 2006.-Вип. 17.-С.178-185.

 22. Лубська М.В. Релігійно-етичний зміст сутності мусульманського права // Вісник Державної академії керівних кадрів культури.-2006.-№4.-С.31-35.

 23. Лубська М.В. Дарура у сучасному мусульманському праві: питання трансплантації органів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сер.7.-Вип. 9 (22).-К.,2006.-С.51-57.

 24. Лубська М.В. Історико-філософський контекст раціоналістичних підходів до розгляду мусульманського права в каламі // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія.-2007.-№2.-С.64-67.

ІІІ. Підручники та навчальні посібники

 1. Лубська М.В., Лубський В.І., Теремко В.І. Релігієзнавство: Підручник.-К.: Академвидав, 2002.-С.331-366; 398-431.

 2. Лубська М.В., Лубський В.І. Історія релігій: Підручник.-К., 2004.-695 с.

 3. Лубська М.В., Севрюков Г., Лубський В.І., Козленко В.М. Історія релігій: Навч. посібник.-К.:ВТ ТОВ “Тандем”, 2002.-С.92-195.

 4. Лубська М.В., Піддубна С.М., Лубський В.І., Куліш І.В. Історія релігій світу: Навч. посібник-К., 2004.-С.51-70;167-199;424-499.

 5. Лубська М.В., Піддубна С.М., Лубський В.І, Горбаченко Т.Г. Філософія релігії: Навч. посібник.-К., 2005.-С.35-135.

 6. Лубська М.В., Фатюшина Н.Ю. Канонічне шлюбно-сімейне право католицької церкви: Навч. посібник .- К., 2003.- 93 с.

 7. Лубська М.В., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. та ін Християнство: Навч. посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства.-К., 2006.-С.172-196.

 8. Лубська М.В. Мусульманське право і сучасне сімейне законодавство // Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право: Курс лекцій.-К.,1997.-С.156-180.

 9. Лубська М.В. Звичаєве право // Горбаченко Т.Г. та ін. Релігія і культура: Курс лекцій.-К.,1996.-С.223-244.

 10. Лубська М.В., Лубський В.І., Кулакевич О.В. та ін. Історія української православної церкви : Навч. посібник.- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2006.-С.29-40.

 11. Лубська М.В., Кондратьєва І.В., Смирнова Г.Ю. та ін. Іслам в запитаннях і відповідях: Навч. посібник.- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2006.-С.34-52.

IV. Статті у матеріалах наукових конференцій, тези доповідей, науково-методичні розробки

 1. Лубська М.В. Прогресивні тенденції сучасного ісламу в мусульманському праві і соціумі // Вісник Київського національного університету. Сер. Філософія. Політологія. Вип.52-53.- 2003.-С.50.

 2. Лубська М.В. Структурні елементи мусульманського права // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка.Філософія. Політологія.2003.-Вип.58.-С.55.

 3. Лубська М.В. Гуманістичні виміри мусульманського права // Религия и гражданское общество между национализмом и глобализмом: Материалы 4 междунар. семинара, 9-11 нояб. 2004 г., г.Ялта.- Симферополь, 2005.-С.168-169.

 4. Лубська М.В. Особливості застосування іджми та кійасу як авторитетних джерел шаріату // Дні науки філософського факультету-2006: Ч.3.-К.,2006.-С.123-125.

 5. Лубська М.В. Проблеми реформування сучасного мусульманського права // Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку: Матер. наук.-практич. конф. 5-6-жовт. 2006 р., м. Чернівці.- Чернівці, 2006.-С.172-174.

 6. Лубська М.В. Моральний зміст вчинку в мусульманському праві // Роль науки, релігії та суспільства в формування моральності особистості: Матер. 19 міжнар. наук.-практ. конф.-Донецьк, 24 трав.2006.-С.158-1159.

 7. Лубська М.В. Походження та сутність первісного християнства: Навчальний посібник / В.І.Лубський, С.М.Бурлак та ін.-К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2006.-С.25-44.

 1. Лубська М.В. Конфесійно-практичне релігієзнавство: Римо-католицизм / В.І.Лубський, І.В. Кондратьєва та ін.- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2006.-С.21-30.

 2. Лубська М.В. та ін. Ісламознавство: Програма курсу для студентів філософського факультету / В.І.Лубський та ін. .- К.: Київськ. Нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2005.-21 с.

 3. Лубська М.В. Релігія і вільнодумство на Україні: Метод. поради з вивчення курсу “Історія релігій” /В.І. Лубський, С.М.Бурлак та ін.- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2006.-22 с.

 4. Лубська М.В. Іслам: історія і сучасність: Метод. рекомендації до вивчення курсу “Історія релігій”/ Г.Ю.Смирнова та ін. .- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2006.-50 с.

 5. Лубська М.В. Іудаїзм: Історія і сучасність: Метод. розробка / Г.Ю.Смирнова та ін.- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2007.-34 с.

 6. Лубська М.В. Релігії Японії / І.В. Кондратьєва та ін.- К.: Київськ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, 2007.-22 с.

 7. Лубська М.В. Шиїтські релігійно-правові школи (мазхаби) у мусульманському праві // Дні науки філософського факультету-2007: Ч.7.-К.,2007.-С.129-130.

 8. Лубська М.В. Християнська філософія: Метод. розробка / І.В. Кондратьєва та ін.- К.: Київськ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007.-42с.

 9. Лубська М.В. Національні релігії Індії: Метод. розробка / Т.Г.Горбаченко та ін. .- К.: Київськ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007.-30 с.

 10. Лубська М.В. Релігійно-філософська думка в ісламі: Метод. розробка / В.І. Лубський та ін.- К.: Київськ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007.-30 с.

 11. Лубська М.В. Виникнення джафарітського мазхабу - основи правової системи імаматів // Доля філософії в сучасному світі (до всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО): Міжнар. науковий симпозіум, 16-17 листопада 2006 р.-К.:Вид.поліграф. центр „Київський ун-т”, 2007.-С.43-45.