Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Ларченко Вікторія Валеріївна. Мова та влада: відношення глобальне/локальне в дискурсі постколоніалізму : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Ларченко В.В. Мова та влада: відношення глобальне/локальне в дискурсі постколоніалізму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню відношення глобальна/локальна мова в дискурсі постколоніалізму, в якому першою складовою є англійська мова як найбільш владна мовна система, яка пов’язана з 1) тезою М. Фуко про мову як владу та 2) зв’язком цієї мови з двома імперіями а) колоніальною – Велика Британія та б) (пост)колоніальною – США. Проведено розподілення дискурсу англійської мови епохи постколоніалізму на три види: 1) «нейтральність», 2) «імперіалізм», 3) «перформативність». Показано, що саме останній вид є оптимальним в подоланні дихотомії мова, що колонізує/колонізується через виробництво нового мовного простору. Проаналізовано постколоніальну лінгвістичну конкуренцію, в процесі якої глобальна англійська мова використовує стратегії: 1) маркування локальних мов як «(на)завжди-вже-інших/чужих», 2) виробництва все більшої кількості своїх лінгвістичних продуктів та їх впровадження в локальні мови. Ефектом лінгвістичної конкуренції є виробництво так званих глокальних мов – World/New Englishes, які становлять перформативну англійську мову, та як їх окремий випадок – Japanglish. Здійснено деконструкцію гайрайго та японізмов як стратегій матеріальної/символічної влади глобальної/локальної мов.

Публікації автора:

Статті:

 1. Ларченко В.В. Языковые контакты в системе культурных координат современности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків: ХНУ, 2003. – № 579-1. – С. 118-125.

 2. Ларченко В.В. Языковые контакты в пространстве современной межлингвокультурной коммуникации // Вестник Национального технического университета «ХПИ»: Сборник научных трудов. Тематический выпуск: Философия. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – № 6. – С. 103-109.

 3. Ларченко В.В. Существование дихотомии синхрония/диахрония в пространстве языка: лингво-философский аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків: ХНУ, 2004. – № 615. – С. 66-71.

 4. Ларченко В.В. Современная межлингвокультурная коммуникация: конструирование глобального языкового пространства? // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Сімферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – Т. 1, № 49. – С. 97-99.

 5. Ларченко В.В. Лексические заимствования из Интернета: за и против // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – Вип. 6(10). – С. 368-372.

 6. Ларченко В.В. Gairaigo in Japanese: Lexical Borrowings to Represent Foreign Culture // Мова і культура. Науковий щорічний журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2004. – Вип. 7. – Т. 1: Філософія мови і культури. Психологія мови і культури. – С. 119-123.

 7. Ларченко В.В. Лексичне запозичення як соціокультурна цінність // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Вип. 10: Філософія. – С. 59-69.

 8. Ларченко В.В. Поединок титанов в (лингво)культурном пространстве современности: честная игра или бой без правил? // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. – Харків: ХНУ, 2005. – № 654. – С. 174-179.

 9. Ларченко В.В. Лексическое заимствование как продукт лингвистического перформанса // Полилог: Философия, Культурология: Альманах / Сост. Л.В. Стародубцева; Редкол.: Л.В. Стародубцева (отв. ред.) и др. – Х.: ХГАК, 2007. – Вып. 4: Перформанс. – С. 58-63.

 10. Ларченко В.В. Брендовый образ английского языка в социополитической иерархии языков Д. Грэддола // Нова філологія: Збірник наукових праць. Лінгвокультурологічні та етнолонгвістичні студіі та ін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 28. – С. 45-50.

Матеріали конференцій:

 1. Ларченко В.В. Языковые Интернет-заимствования в информационном обществе: свобода выбора или неизбежная реальность // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії: Матеріали Х Харківських міжнародних сковородинівських читань. В 2 ч. Ч. 2. – Харків: Екограф, 2003. – С. 162-165.

 2. Ларченко В.В. Лексические заимствования в текстах как способ понимания другой культуры // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта’2004». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 3: Філософія. – С. 16-17.

 3. Ларченко В.В. «Путешествие» английского языка в современном мире: расширение или универсализация языковой картины мира посредством лексических заимствований? // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка): Матеріали Міжнародної наукової конференції «Людина-світ-культура». – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 503-505.

 4. Ларченко В.В. Language World Image as Other Culture Reflection: Modern Ways of Communication // Каразінські природознавчі студії: Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ, 2004. – С. 320-321.

 5. Ларченко В.В. Зависимость распространения лексических заимствований от экономического положения государства // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень’2004». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 10: Філософія. – С. 21-22.

 6. Ларченко В.В. Межъязыковые лакуны в переводной литературе: лингвокультур-философская интерпретация // Філософія і література: Матеріали ХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: Прометей-Прес, 2004. – С. 333-336.

 7. Ларченко В.В. Лексическое заимствование как средство политической конкуренции в процессе современной межлингвокультурной коммуникации // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвяченні 200-річчю ХНУ: «Людина. Мова. Коммунікація». – Харків: ХНУ, 2004. – С. 152-154.

 8. Ларченко В.В. Истернизация vs. вестернизация в глобальном пространстве культуры // Глобальное пространство культуры: Материалы международного научного форума. – СПб.: Центр изучения культуры, 2005. – С. 248-251.

 9. Ларченко В.В. Языковая личность в современной межлингвокультурной коммуникации // Особистість у системі соціальних зв’язків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: Видавництво НФаУ, 2005. – С. 229-231.

 10. Ларченко В.В. Будущее цивилизации: локализация vs. глобализация культур и языков? // Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. – М.: Современные тетради, 2005. – Т. 4. – С. 333-334.

 11. Ларченко В.В. English and Power in Postcolonial Era // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження’ 2006». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 42: Філософія. – С. 65-67.

 12. Ларченко В.В. Империализм английского языка в глобализирующемся мире // Власть и властные отношения в современном мире: Материалы IX научно-практической конференции: Доклады / Редкол.: Л.А. Закс и др. в 2 т. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2006. – Т. 1. – С. 256-259.

 13. Ларченко В.В. Теория лингвистического империализма Р. Филлипсона vs теория глобального английского языка Д. Кристала // Материалы II Международной научно-практической конференции «Европейская наука XXI века – 2007». – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – Т. 7: История. Философия. Политология. Музыка и жизнь. – С. 42-44.

 14. Ларченко В.В. Постколониальная перформативность английского языка А. Пенникок // Материалы III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научных исследований – 2007». – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – Т. 6: История. Философия. География и геология. Музыка и жизнь. – С. 36-38.

Інші публікації:

 1. Ларченко В.В. The Place of Language Contacts in Modern Linguacultural Communication // Збірник робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2003. – С. 173-175.

 2. Ларченко В.В. Взаимодействие пространственного и временного континуумов в англо-японских языковых контактах // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень’2003». / Під заг. ред. Шепеляв Ю.О. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 18: Філологічні науки. – С. 77-79.