Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Прокушенкова Олена Геннадіївна. Морфогенез тканинних компонентів та імунних структур різних частин шлунка поросят : Дис... канд. наук: 16.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Прокушенкова О.Г. Морфогенез тканинних компонентів та імунних структур різних частин шлунка поросят. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. Національний аграрний університет, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей тканинних компонентів і лімфоїдних структур різних частин оболонок стінки шлунка, внутрішньоорганних лімфатичних судин і шлункових лімфатичних вузлів у добових поросят із різною масою тіла, а також у 5-, 10- і 20-добових тварин. При виконанні роботи використовували морфологічні, статистичні та зоотехнічні методи дослідження. Високі та щільно розміщені складки слизової оболонки шлунка виявляються у добових тварин з масою тіла, відповідною до породних показників або вищою від них. З’ясовано, що особливості тканинних компонентів стінки різних частин шлунка добових поросят характеризуються індивідуальною варіабельністю залозистих і лімфоїдних структур, що зумовлено неоднаковим пренатальним розвитком їх організму. Найменша товщина слизової оболонки у всіх частинах шлунка, як і кількість парієтальних клітин виявляється у поросят з масою тіла, нижчою від породних показників, що свідчить про подовження процесу диференціювання їх залозистого апарата в новонароджений період. З віком поросят відбувається збільшення висоти епітелію, товщини оболонок шлунка, а також кількості парієтальних клітин на тлі асинхронної динаміки корелятивних взаємозв’язків між тканинними компонентами.

Імунні структури утворені інтраепітеліальними лімфоцитами, дифузною лімфоїдною тканиною, лімфоїдними вузликами, внутрішньоорганними лімфатичними судинами та регіонарними лімфатичними вузлами. Лімфоїдні вузлики із світлими центрами є у шлунку добових поросят (за винятком пренатально недорозвинених). У добових поросят лімфоїдні вузлики локалізуються в підслизовій основі, тоді як у 20-добових і в залозистому шарі слизової оболонки. Доведені локальні особливості та вікова динаміка лімфангіонів внутрішньоорганних лімфатичних судин шлунка поросят. Виявлені закономірності адаптивної трансформації паренхіматозних і стромальних структур шлункових лімфатичних вузлів у поросят новонародженого періоду.

1. У дисертаційній роботі морфологічними дослідженнями встановлені особливості морфогенезу тканинних компонентів та імунних структур шлунка поросят з неоднаковою масою тіла при народженні й з’ясовані його зміни протягом новонародженого періоду. Запропонований спосіб визначення структурно-функціонального стану шлунка поросят.

2. У добових поросят з масою тіла, відповідною до породних показників, високі та часті складки утворюють рельєф слизової оболонки шлунка, яка містить поверхневий епітелій висотою 20,58±0,46 26,64±0,49 мкм, ямковий – 15,80±0,38 20,37±0,21 мкм, а також залозистий шар від 135,98±36,11 мкм до 228,54±15,62 мкм. Кількість парієтальних клітин (22,40±0,24 шт), товщина залозистого шару (228,54±15,62 мкм) максимальні у слизовій оболонці дна шлунка, а глибина шлункових ямок (116,74±16,44 мкм), товщина м'язової (901,25±85,31 мкм) і серозної оболонок (73,66±14,50 мкм) у його пілоричній частині.

3. Висота поверхневого і ямкового епітеліїв, структурні та морфометричні особливості залоз слизової оболонки, а також взаємовідносини оболонок і тканинних компонентів стінки різних частин шлунка, із значною індивідуальною варіабельністю, прямопропорційно корелюють з масою тіла добових поросят.

4. З віком поросят відбувається збільшення висоти епітелію і товщини залозистого шару слизової оболонки шлунка, а також кількості парієтальних клітин у складі кардіальних і донних залоз на тлі асинхронної динаміки корелятивних взаємозв’язків між тканинними компонентами.

5. Найбільш інтенсивні зміни морфометричних параметрів і структури тканинних компонентів слизової оболонки відбуваються у 10-добових поросят у ділянці дна і пілоричній частині шлунка при незначній зміні товщини м'язової і серозної оболонок.

6. За 20 діб життя поросят асинхронно підвищуються всі показники структурних компонентів стінки шлунка: у кардіальній частині максимально зростає висота поверхневого і ямкового епітеліїв (у 1,22-1,99 рази), у ділянці дна товщина залозистого шару (у 3,66 рази) та кількість парієтальних клітин (в 1,13-2,26 рази), а в пілоричній частині – товщина м’язової пластинки (у 1,79 рази) слизової оболонки.

7. Лімфоїдні структури оболонок шлунка утворені інтраепітеліальними лімфоцитами, дифузною лімфоїдною тканиною та лімфоїдними вузликами на різних стадіях формування, що містяться у добових поросят у підслизовій основі, тоді як у 20-добових – і в залозистому шарі його слизової оболонки.

8. Середня третина бічних стінок шлунка поросят є зоною лімфорозподілу: капілярні сітки утворюють лімфатичні судини, що прямують протилежно до більшої і до меншої кривини та впадають у шлункові, селезінкові та підшлунково-дванадцятипалі лімфатичні вузли. Параметри лімфангіонів внутрішньоорганних судин зростають із збільшенням маси тіла та віку тварин, зумовлюючи зменшення клапанного індексу.

9. У шлункових лімфатичних вузлах добових поросят серед дифузної лімфоїдної тканини кіркової зони містяться лімфоїдні вузлики на різних етапах формування, а з віком тварин їх площа зростає на тлі зменшення такої мозкової зони і сполучнотканинної строми.

Публікації автора:

1. Криштофорова Б.В., Прокушенкова Е.Г. Структурно-функциональные особенности адаптогенеза лимфатических сосудов желудка поросят // Біологічне обґрунтування шляхів підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: Сб. науч. тр. – Луганськ, 2001. №13 (25). С. 46-49. (Дисертант провела наливку лімфатичних судин шлунка, дослідила їх топографію та узагальнила результати досліджень).

2. Прокушенкова Е.Г. Особенности структуры и топографии лимфатического русла желудка поросят // Науковий вісник НАУ. – К., 2001. № 38. – С. 209-212.

3. Прокушенкова Е.Г. Особенности структурной организации лимфангионов афферентных лимфатических сосудов желудка поросят // Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний наук. зб. УААН. – Харків, 2002. – С. 498-502.

4. Прокушенкова Е.Г. Особенности тканевых структур стенки различных зон желудка суточных поросят // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№3). – Ч. 3. – С. 184-188.

5. Прокушенкова Е.Г. Особенности морфологии лимфатических сосудов подсерозного сплетения различных зон желудка поросят // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2005. Т. ІІ. № 85. – С. 927-930.

6. Криштофорова Б.В., Прокушенкова О.Г. Особливості морфогенезу шлункових лімфатичних вузлів поросят // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. Львів, 2005. – Т. 7 (№2). – Ч. 1. – С. 87-91. (Дисертант виконала гістологічні дослідження шлункових лімфатичних вузлів поросят та визначила відносну площу їх тканинних компонентів і провела статистичну обробку матеріалу).

7. Прокушенкова Е.Г. Иммунные структуры желудка поросят // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ, 2005. № 2. – С. 161-163.

8. Прокушенкова О.Г. Морфологічні критерії слизової оболонки шлунка поросят у біологічному обґрунтуванні технології їх годівлі // Ветеринарна медицина України. 2006. № 6. – С. 39-42.

9. Прокушенкова О.Г. Морфогенез тканинних компонентів шлунка поросят // Актуальні питання сучасної морфології: Сб. науч. тр. ХДЗВА. – Харків, 2006. – С. 121-128.

10. Прокушенкова Е.Г. Морфофункциональные особенности слизистой оболочки желудка новорожденных поросят//Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»: Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии», посвещенной 80-летию основания учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академія ветеринарной медицины» 4-5 ноября 2004 года. Витебск, 2004. – Т. 40. Ч. 2. С. 41-42.

11. Пат. 25298 Україна, МПК (2006) А61D 99/00. Спосіб визначення структурно-функціонального стану шлунка поросят: Пат. 25298 Україна, МПК (2006) А61D 99/00: Б.В. Криштофорова, О.Г. Прокушенкова; – № u 2006 14115; Заявл. 29.12.2006; Опубл. 10.08.2007. – Бюл. №12. – 6 с.