Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Коцюмбас Галина Іванівна. Морфофункціональні зміни у головному мозку щурів, поросят і курей за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчинів натрію гіпохлориту : Дис... д-ра наук: 16.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Коцюмбас Г.І. Морфофункціональні зміни у головному мозку щурів, поросят і курей за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчинів натрію гіпохлориту. –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2008.

Дисертація присвячена вивченню морфогенезу змін та патогенетичних особливостей енцефалопатії, індукованої Т-2 токсином у білих щурів, поросят і курей, а також розвитку морфобіохімічних змін у різних формаціях головного мозку за впливу розчинів натрію гіпохлориту на тлі Т-2 токсикозу.

Встановлено, що основним патогенетичним механізмом дії Т-2 токсину на структури головного мозку є інтенсифікація пероксидного окиснення ліпідів, що спричиняє порушення мембранних структур клітин, їх відростків та розвиток дистрофічних і деструктивних змін, але при цьому не блокує молекул ДНК нейронів та нейрогліальних елементів.

Науково обгрунтовано, що низькі концентрації розчинів ГХН на тлі Т-2 токсикозу проявляють виражену дезінтоксикаційну, нейрометаболічну дію, знижують обтяжливий стан гіпоксії мозку, сприяють репарації гісто- і ультраструктур нервової тканини, зниженню процесів ПОЛ та нормалізації активності ферментів АОС.

На підставі отриманих результатів досліджень розроблені та рекомендовані до впровадження методи лікування Т-2 токсикозу в курей.

1. У дисертаційній роботі представлено науково-теоретичне узагальнення і практичне вирішення поставленого завдання, яке полягало у вивченні динаміки морфофункціональних змін та стану про- і антиоксидантної систем різних формацій головного мозку білих щурів, поросят та курей на тлі розвитку Т-2 токсикозу, а також під час застосування розчинів ГХН. За результатами досліджень експериментально обґрунтовано і теоретично узагальнено морфогенез змін головного мозку на різних стадіях Т-2 токсикозу та встановлено закономірності розвитку токсичної енцефалопатії у лабораторних тварин, поросят і курей. Вивчено морфофункціональний стан структур головного мозку та визначена, за результатами морфобіохімічних досліджень, концентрація досліджуваних розчинів ГХН з дезінтоксикаційним та нейрометаболічним ефектом і розроблено методи лікування птиці за Т-2 токсикозу.

2. Клінічні ознаки Т-2 токсикозу та їх прояв залежать від дози й тривалості дії Т-2 токсину. У процесі розвитку токсикозу волосяний покрив у щурів (пір’я – у птиці) втрачали блиск, у поросят посилено росла щетина. У тварин виявлена анемічність слизових оболонок, у птиці – некроз слизової оболонки язика. Характерним було пригнічення і зниження маси тіла та розвиток нервової симптоматики: у щурів виникав тремор м’язів скелета й голови; у поросят – щік, лопаток, стегон, парези і паралічі кінцівок; у курей – опущення крил.

3. Введення щурам Т-2 токсину в дозі 0,67 мг/кг упродовж 30 діб спричинило вірогідне зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту гемоглобіну, загального білка та б2-глобулінів порівняно з контрольною групою тварин. У поросят згодовування корму, контамінованого Т-2 токсином, на 10-у добу досліду зумовило зменшення, порівняно з контролем, кількості еритроцитів і лейкоцитів, тоді як на 20-у виявлено тенденцію до зростання цих показників, що вказує на включення компенсаторних механізмів.

4. У курей на 7-у добу токсикозу встановлено підвищення кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту альбумінів, a2-глобулінів, b-глобулінів, а на 14-у – зменшення кількості формених елементів крові, вмісту гемоглобіну, загального білка та бактерицидної, лізоцимної і фагоцитарної активності й різке порушення структури імунних органів, яке характеризувалось їх делімфатизацією та вказувало на виражену імунодепресивну дію токсину. Під час застосування розчинів ГХН на 14-у добу досліду простежувалась загальна тенденція наближення гематологічних і біохімічних показників до величин контрольної групи.

5. Характерними патоморфологічними ознаками Т-2 токсикозу поросят є дрібновогнищевий паракератоз шкіри навколо рильця, заплесневих суглобів і вух, збільшення удвічі довжини щетини вздовж хребта, сіруватий відтінок шкіри, ціаноз шкіри вентральної частини живота і вух; анемічність слизових оболонок носової і ротової порожнин, атрофія вилочкової залози та селезінки; дистрофія печінки, нирок і міокарда, вогнищевий некротичний гастрит, гострий катаральний ентерит, а також гіперемія і набряк мозкових оболонок. Акцидентна інволюція тимуса, атрофія лімфатичних вузликів селезінки і лімфатичних вузлів, різке пригнічення лімфоцитопоезу, плазмоцитарної та макрофагальної реакцій вказували на імунодепресивний стан організму поросят.

6. На ранніх етапах токсикозу у головному мозку щурів, поросят (10-а доба) і курей (7-а доба) превалює фаза деструктивних змін, де внаслідок нестачі енергетичних ресурсів для забезпечення метаболічних процесів активізується розпад білків нейроплазми, що зумовлює глибокі, часто незворотні зміни нейронів, дендритів, аксонів та різних систем синапсів і призводить до послаблення проведення нервового імпульсу.

7. На 20-у добу Т-2 токсикозу щурів та поросят і на 14-у – у курей на тлі дистрофічних і деструктивних змін посилюються компенсаторно-адаптативні процеси, які характеризуються збільшенням кількості гліальних елементів, активізацією інтрацелюлярних структур. Виражена деспіралізація хроматину ДНК та відкриття ядерних пор у каріолемі нейронів вказує на зміцнення взаємовідносин між ядром і цитоплазмою та посилення процесів внутрішньоклітинної репаративної регенерації, але внаслідок значно порушеної синаптичної провідності ці процеси не в змозі стабілізувати морфофункціональний стан ЦНС, що клінічно проявляється порушенням координації рухів тіла.

8. На пізніх стадіях Т-2 токсикозу (30-а доба) у щурів превалювали атрофічні та деструктивні процеси (відмирання нейронів і дезорганізація провідних шляхів), що зумовило тяжкі неповоротні зміни структурно-функціонального стану головного мозку і свідчило про силу дії метаболіту на ЦНС та сприяло розвитку неврологічних симптомів. Морфологічні зміни в мозку за Т-2 токсикозу характерні для токсичної енцефалопатії, яка має виражену стадійність.

9. Дифузне дистрофічно-деструктивне ураження головного мозку позначилося на стані вегетативної нервової системи, що проявилось у поросят функціональними розладами органів травлення (посиленою перистальтикою кишок, блюванням, гіперсалівацією), серцево-судинної системи (тахікардією, ціанозом шкіри), органів дихання (періодичним чханням, ядухою) тощо.

10. Основним патогенетичним механізмом дії Т-2 токсину на структури головного мозку є інтенсифікація ПОЛ, що призводить до порушення мембранних структур клітин, нервових волокон і зумовлює розвиток глибоких дистрофічних та деструктивних процесів, але при цьому не блокує молекули ДНК нейронів та нейрогліальних елементів. Найінтенсивніші процеси ПОЛ та пошкодження нейроструктур встановлені у довгастому мозку поросят і курей.

11. Виявлено закономірності та кореляційні взаємозв’язки між гісто- і ультра-структурними змінами та станом ПОЛ і АОС різних морфофункціональних ділянок ЦНС курей за Т-2 токсикозу, що дало можливість визначити найчутливіші і захищені формації головного мозку. Відмічено, що гіпоталамічна ділянка та мозочок курей мають ефективнішу систему антиоксидантного захисту, ніж довгастий мозок.

12. Встановлені закономірності морфофункціональних змін у різних ділянках мозку, індукованих тривалою дією Т-2 токсину, можуть бути теоретичною базою для розробки способів корекції, які дозволять попередити патологічні зміни нервової тканини, а також напрацювати критерії прогнозу змін різних її морфофункціональних ділянок у щурів, поросят і курей.

13. Під час застосування розчинів ГХН основні клінічні прояви токсикозу у тварин і птиці зникали, а гематологічні показники наближалися до величин контрольних груп. Випоювання поросятам 10 діб поспіль розчинів ГХН-1 і ГХН-2 у концентрації 200 мг/л на тлі Т-2 токсикозу сприяло відновленню гістоструктури органів і тканин, що вказувало на виражені дезінтоксикаційні властивості цих розчинів. Застосування розчину ГХН-1 птиці у концентрації 20 мг/л в умовах імунодефіцитного стану організму сприяло підвищенню ЛАСК, БАСК та фагоцитарної активності нейтрофілів, посиленню диференціації клітин кровотворно-лімфоїдної тканини, що проявилось морфофункціональною перебудовою тимуса, клоакальної сумки, селезінки, тобто мало виражену імуностимулювальну дію.

14. Розчин ГХН-2 у концентрації 30 мг/л, застосований щурам протягом
15 діб на тлі Т-2 токсикозу, мінімізує структурні порушення чутливих клітин мозку та сприяє внутрішньоклітинним репаративним процесам, а триваліше застосування розчину ГХН-2 (25 діб) на тлі 30-добового токсикозу зумовлює зниження морфофункціональної активності нейроцитів.

15. Застосування поросятам розчинів ГХН-1 і ГХН-2 у концентрації 200 мг/л на тлі Т-2 токсикозу сприяло зменшенню продуктів ПОЛ в усіх досліджуваних ділянках мозку, позитивно впливало на активність ферментів АОС, стимулювало репаративні процеси цитоплазми та ядер нейронів, активізувало зростання кількості гліальних елементів кори і відновлення нервових волокон фронтальної ділянки, мозочка та довгастого мозку. Це запобігало розвитку нервових явищ і покращувало клінічний стан тварин, проте така концентрація розчину ГХН-1 мала менш виражений ефект на морфобіохімічні зміни довгастого мозку, що означало завищену концентрацію високочистого розчину ГХН-1 (Септоксу) для поросят.

16. Морфологічні дослідження головного мозку птиці за впливу розчинів ГХН на тлі Т-2 токсикозу свідчать про активні репаративні процеси в структурах нервових клітин, їх відростків, синапсів і гліальних елементів, що позначилося на покращенні загального стану організму курей, нормалізації активності ферментів АОС. Аналіз структурних змін, показників про- і антиоксидантної систем різних ділянок головного мозку курей підтвердив вищу ефективність розчину ГХН-1 у концентрації 20 мг/л, ніж ГХН-2 в концентрації 30 мг/л.

17. Комплекс морфобіохімічних досліджень (in vivo) показав, що розчини ГХН, застосовані у відповідних концентраціях, здатні не тільки окиснювати та нейтралізувати токсичні сполуки в тканинах мозку, але й стимулювати репаративні процеси ультраструктур нейронів, нейрогліальних елементів і капілярів головного мозку ссавців та птиці, що пояснюється важливим фармакологічним ефектом, який проявився оксигенацією еритроцитів, противазоконстрикторним впливом, підвищенням гемореологічної активності судинних стінок, а також забезпеченням покращення мікроциркуляції та нейромедіаторного процесу в мозку.

Публікації автора:

Монографії та навчальні посібники (2)

1. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / І.Я. Коцюмбас, О.Г. Малик, І.П. Патерега, О.Л. Тішин, Ю.М. Косенко, Д.О. Чура, Г.І. Коцюмбас, О.М. П’ятничко,
О.М. Брезвин, З.С. Засадна, О.І. Чайковська, Ю.М. Кожем’якін; За ред. І.Я. Коцюмбаса. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 360 с. (Дисертант брала участь у написанні розділу “Патомор-фологічні дослідження на етапі доклінічного вивчення лікарських засобів” – С. 96–126).

2. Патологічна анатомія тварин: Навчальний посібник / П.П. Урбанович, М.К. Потоцький, Г.А. Зон, Б.В. Борисевич, Г.І. Коцюмбас, Є.П. Хміль, І.І. Гевкан, М.І. Шкіль, І.В. Папченко, Г.В. Лукашик, Ю.С. Сторонський, Р.С. Данкович. За ред. П.П. Урбановича та
М.К. Потоцького. – К: Ветінформ, 2007. 880 с. (Дисертант брала участь у написанні розділів “Компенсаторно-пристосувальні про-цеси”, “Мікози і мікотоксикози”).

Публікації у фахових виданнях (29)

3. Коцюмбас І.Я., Коцюмбас Г.І. Особливості морфологічних досліджень при вивченні токсичності нових лікарських засобів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2000. – Вип. 13, ч. 2. – С. 7984. (Дисертант на основі аналізу літератури підготувала оглядову статтю).

4. Коцюмбас Г.І., Стронський Ю.С., Шкіль М.І. Патоморфологія імунних органів при спонтанному Т-2 токсикозі свиней // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини імені С.З. Гжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№ 3), ч. 2. – С. 38. (Дисертант брала участь у проведенні досліджень і підготовці статті).

5. Патолого-анатомічні зміни та динаміка вагових коефіцієнтів деяких органів при експериментальному хронічному Т-2 токсикозі у щурів на тлі застосування активного розчину гіпохлориту натрію / Г.І.Коцюмбас, О.М. Брезвин, Г.В. Гончар, О.М. Щебентовська // Вет. медицина: Між від. темат. зб.– Харків, 2004. –Вип. 84. – С. 365368. (Дисертант брала участь у проведенні патомор-фологічних досліджень).

6. Коцюмбас Г.І., Щебентовська О.М. Вплив гіпохлориту натрію на структурно-функціональний стан селезінки щурів на фоні експериментального Т-2 токсикозу // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 255258. (Дисертант брала участь у проведенні патоморфологічних досліджень і підготовці роботи до друку).

7. Коцюмбас Г.І., Рудик Г.В. Морфологічна характеристика печінки щурів при застосуванні ГХН на тлі хронічного Т-2 токсикозу // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2005. – Вип. 33. – С. 101109. (Дисертант брала участь у проведенні патоморфологічних досліджень та узагальнила отримані результати).

8. Коцюмбас Г.І., Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М. Розчин гіпохлориту натрію як детоксикаційний препарат при Т-2 токсикозі // Вет. медицина: Міжвідом. темат. зб. – Харків, 2005. – Вип. 85.– Т. 1. – С. 581584. (Дисертант брала участь у проведенні патоморфологічних досліджень та підготовці статті).

9. Щебентовська О.М., Рудик Г.В., Коцюмбас Г.І. Морфологічна характеристика органів імунної системи щурів при експериментальному Т-2 токсикозі та застосуванні розчину гіпохлориту натрію // Вет. медицина: Міжвід. темат. зб. – Харків, 2005. – Вип. 85.– Т. 2. – С. 1145 1149. (Дисертант брала участь у проведенні патоморфологічних досліджень, провела аналіз отриманих результатів).

10. Коцюмбас Г.І. Гістопатологія головного мозку щурів при експериментальному хро-
нічному Т-2 токсикозі // Науково-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин УААН. – 2005. –
Вип. 6 (№ 2). – С. 98103.

11. Коцюмбас Г.І. Морфологічна характеристика нервової тканини головного мозку щурів при застосуванні розчину гіпохлориту натрію на тлі Т-2 токсикозу // Науково-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин і Держ. науково-досл. контр. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2005. – Вип. 6 (№ 3). – С. 183–187.

12. Коцюмбас Г.І. Ультраструктура синапсів сенсомоторної кори голов-ного мозку щурів при Т-2 токсикозі та за дії розчину ГХН // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 110113.

13. Коцюмбас Г.І. Ультраструктура нейроцитів сенсомоторної кори за дії розчину ГХН на тлі Т-2 токсикозу // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2005. – Т. 7. – № 4 (27), ч. 2. – С. 2430.

14. Коцюмбас Г.І. Ультраструктура і активність каталази фронтальної кори головного мозку поросят при експериментальному Т-2 токсикозі // Науково-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин і Держ. науково-досл. контр. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2006. – Вип. 7, № 3, 4. – С. 173183.

15. Коцюмбас Г.І. Морфофункціональна характеристика гемато-нейро-нального бар’єру кори головного мозку при Т-2 токсикозі поросят // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8, № 4 (31), ч. 2. – С. 248260.

16. Коцюмбас Г.І. Вплив різних розчинів гіпохлориту натрію на динаміку гістоструктурних змін і вміст малонового діальдегіду мозочка поросят при Т-2 токсикозі // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8,
№ 3 (30), ч. 1. – С. 103111.

17. Коцюмбас Г.І. Ультраструктура печінки птиці при застосуванні розчину ГХН на тлі Т-2 токсикозу // Вет. медицина: Між від. темат. зб. – Харків, 2006. – Вип. 86. – С. 193197.

18. Коцюмбас Г.І. Вплив розчинів гіпохлориту натрію на ультраструктуру і активність каталази фронтальної кори головного мозку поросят при Т-2 токсикозі // Вісник Сум. нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2006. – Вип. 7 (17). – С. 130140.

19. Коцюмбас Г.І., Стронський Ю.С., Щебентовська О.М. Клініко-морфологічні зміни при мікотоксикозах свиней // Сільський господар. – Львів, 2006. – № 3–4. – С. 1718. (Дисертант брала участь у проведенні патоморфологічних досліджень та підготовці роботи до друку).

20. Особливості ультраструктури клітин печінки курей, ураженої Т-2 токсином, за умов застосування розчину септокс / Г.В. Рудик, І.Я. Коцюмбас, О.М. Щебентовська, Г.І. Коцюмбас // Науково-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин і Держ. науково-досл. контр. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2006. – Вип. 7, № 3, 4. – С. 188195. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, відборі матеріалу для електронно-мікроскопічних досліджень).

21. Коцюмбас Г.І., Урбанович, П.П., Головчак Н.П. Вплив розчину гіпохлориту натрію на морфофункціональний стан кори головного мозку свиней при експериментальному Т-2 токсокозі // Науково-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. – 2006. – Вип. 7, № 1, 2. – С. 209217. (Дисертант брала участь у проведенні клінічних, патолого-анатомічних досліджень, відборі матеріалу для гістологічних, гістохімічних, ультраструктурних досліджень та підготувала роботу до друку).

22. Токсична дія Т-2 мікотоксину на процеси перекисного окислення ліпідів в головному мозку свиней та ефекти гіпохлориту натрію на цьому фоні / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжиць-кого. – Львів, 2006. – Т. 8, № 2 (29), ч. 2. – С. 4348. (Дисертант брала участь у проведенні клінічних, патолого-анатомічних досліджень, відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

23. Динаміка морфологічних змін у нирках щурів при експериментальному Т-2 токсикозі / Г.І. Коцюмбас, Р.С. Данкович, О.М. Щебентовська, Г.В. Рудик // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8, № 4 (31), ч. 2. – С. 261270. (Дисертант брала участь у проведенні патолого-анатомічних, гістологічних досліджень та підготовці роботи до друку).

24. Коцюмбас Г.І., Урбанович П.П. Ефективність застосування розчину гіпохлориту натрію при енцефалопатії поросят, індукованій Т-2 токсином // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2006. – Вип. 40. – С. 9399. (Дисертант брала участь у проведенні клінічних, патолого-анатомічних досліджень, відборі матеріалу для гістологічних, гістохімічних, ультраструктурних досліджень, узагальнила отримані результати).

25. Вплив Т-2 токсину на активність каталази нервової тканини головного мозку свиней / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І Коцюмбас, Д.І. Сана-гурський // Біологія тварин. – 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 200204. (Дисертант брала участь у проведенні клінічних, патолого-анатомічних досліджень, відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

26. Антиоксидантно-проксидантний гомеостаз у нервовій тканині свиней за впливу Т-2 токсикозу / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8, № 4 (31), ч. 1. – С. 3943. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні клінічних, патолого-анатомічних досліджень, відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

27. Голубій Є.М., Коцюмбас І.Я., Коцюмбас Г.І. Окисна модифікація білків як критерій глибини оксидативного стресу // Науково-техн. бюлетень Ін-ту біології тварин і Держ. науково-досл. контр. Ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2006. – Вип. 7, № 3, 4. –
С. 308323. (Дисертант на основі аналізу літератури підготувала роботу до друку).

28. Коцюмбас Г.І., Урбанович П.П., Головчак Н.П. Структурні зміни і стан перекисного окиснення ліпідів у різних морфофункціональних формаціях головного мозку курей при експериментальному Т-2 токсикозі // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту. вет. мед. та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. – Т. 9, № 3 (34), ч. 1. – С. 7383. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, відборі матеріалу досліджень, підготувала статтю до друку).

29. Коцюмбас Г.І., Мисів О.В. Динаміка структурно-функціональних змін гіпоталамічної ділянки мозку курей при експериментальному Т-2 токсикозі // Науково-техн. бюлетень Ін-ту. біології тварин і Держ. науково-досл. контр. Ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2007. – Вип. 8, № 3, 4. – С. 356363. (Дисертант брала участь у проведенні клінічних, гістологічних, гістохімічних, ультраструктурних досліджень, підготувала статтю).

30. Коцюмбас Г.І. Структурно-функціональні зміни кори головного мозку поросят при експериментальному Т-2 токсикозі // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2007. – Вип. 44. – С. 6976.

31. Коцюмбас Г.І. Морфофункціональний стан центральної нервової системи поросят при застосуванні розчинів гіпохлориту натрію на тлі Т-2 токсикозу // Вет. біотехнологія: Бюл. ІВМ УААН. – К., 2007. – № 10. – С. 96113.

Публікації у фахових періодичних виданнях (13)

32. Коцюмбас Г.І. Т-2 токсикоз поросят і вплив різних розчинів гіпохлориту натрію на перебіг хвороби (симптоматика і патоморфологія) // Сучасна вет. медицина. – 2007. – № 1 (10). – С. 2830.

33. Дія Т-2 токсину на перекисне окиснення ліпідів у головному мозку свиней / Н.П. Го-ловчак, Г.І. Коцюмбас, А.В. Тарновська, Д.І. Санагурський // Львів. мед. часопис. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 135137. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, відборі матеріалу для біохімічних та патоморфологічних досліджень).

34. Кількість дієнових кон’югатів у різних відділах головного мозку поросят за впливу
Т-2 токсину / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Експе-римент. та клінічна фізіол. і біохімія. – Львів, 2006. – № 3. – С. 3336. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, відборі матеріалу для біохімічних та патоморфологічних досліджень).

35. Морфологічний стан нервової тканини головного мозку свиней за дії розчину гіпохлориту натрію на тлі експериментального Т-2 токсикозу. Біохімічний та гістологічний
аспекти / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Експеримент. та клінічна фізіол. і біохімія. – Львів, 2007. – № 1. – С. 3442. (Дисертант брала участь у розробці схеми і проведенні досліджень).

36. Реагентный способ дезинфекции помещений парами хлорноватистой кислоты.
1. Закономерности испарения и деструкции НСLО / Н.В. Николенко, Б.И. Хомюк, Г.И. Ко-цюмбас И.Я. Коцюмбас, Г.Ю. Тесляр, А.Б. Величенко // Вопросы химии и химич. технологии. – 2006. – № 5. – С. 3034. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень).

37. Реагентный способ дезинфекции помещений парами хлорноватистой кислоты.
2. Реакционная способность НСLО / Н.В. Николенко, В.И. Хомюк, Г.И. Коцюмбас И.Я. Ко-цюмбас, Г.Ю. Тесляр, А.Б. Величенко // Вопросы химии и химич. технологии. – 2006. – № 6. – С. 2832. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень).

38. Растворы гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии / А.Б. Величенко,
Д.В. Гиренко, Т.В. Лукьяненко, И.Л. Плаксиенко, Г.И. Коцюмбас И.Я. Коцюмбас,
Г.Ю. Тесляр // Вопросы химии и химич. технологии. – 2006. – № 6. – С. 158162. (Дисертант провела аналіз літературних даних і брала участь у проведенні досліджень).

39. Химический состав и стабильность растворов гипохлорита натрия медицинского назначения / А.Б. Величенко, Т.В. Лукьяненко, М.В. Белоножко, В.П. Пилипенко, Н.И. При-хода, Г.И. Коцюмбас. // Вопросы химии и химич. технологии. – 2006. – № 6. – С. 154158. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень).

40. Химический состав и стабильность растворов, полученных в электролизерах СТЭЛ / А.Б. Величенко, Т.В. Лукьяненко, Д.В. Гиренко, И.Л. Плаксиенко, Г.И. Коцюмбас, И.Я. Ко-цюмбас, Г.Ю. Тесляр // Вопросы химии и химич. технологии. – 2006. – № 6. – С. 148153. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень).

41. Разрушение Т-2 токсина в разбавленных растворах гипохлорита натрия / Л.В. Дмитрикова, Н.В. Николенко, А.Б. Величенко, Г.И. Коцюмбас И.Я. Коцюмбас, Г.Ю. Тесляр,
О.М. Брезвин // Вопросы химии и химич. технологии. – 2007. – № 3. – С. 3841. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень).

42. Коцюмбас Г.И., Коцюмбас И.Я., Брезвын О.М. Влияние раствора гипохлорита натрия на экспериментальный Т-2 токсикоз у крыс и птицы // Ветеринарная наука производству: Науч. труды. – Минск, 2005. – Вып. 38. – С. 273277. (Дисертант брала участь у відборі матеріалу, проведенні патолого-анатомічних і гістологічних досліджень).

43. Badanіe stabilnosci і toksycznosci preparatu “Septoks” / G. Kotsyumbas, O. Brezwyn,
G. Kusznir, Т. Lewytskij // Pasze przemyslowe: ROK XV –2006. –Vol. 9.– P. 14. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень).

44. Kotsyumbas G., Brezwyn O., Lewytskij T. Skutecznosc preparatu Septoks przy mikotoksykozach // Bezpieczenstwo pasz dla bezpieczenstwa zywnosci. Monografia pod red. Krysztofa Kwiatka. – Pulawy, 2007. – P. 115. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень).

Матеріали і тези конференцій (11)

45. Вплив Т-2 токсину на активність супероксиддисмутази та інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів у нервовій тканині / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська,
Г.І. Коцюмбас. // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни: Наук.–практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 18–19 травня 2006 р.) – Львів, 2006. – С. 8486. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

46. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз нервової тканини свиней на фоні експериментального Т-2 токсикозу / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас,
Д.І. Санагурський // Дні науки – 2006: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетр.: Наука і освіта, 2006. – С. 5456. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

47. Інтенсивність вільнорадикальних реакцій тканин мозку свиней за впливу гіпохлориту натрію на фоні експериментального Т-2 токсикозу / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська,
Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Матеріали ІХ Україн. біохім. з’їзду. – Харків, 2006. –
Т. 2. – С. 41. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

48. Інтенсивність процесів ліпопероксидації в нервовій тканині свиней за впливу Т-2 токсикозу / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.И. Коцюмбас, Д.И. Санагурский // Современные направления теоретических и прикладных исследований: Сб. науч. тр. междунар. научно-практ. конф. – Одесса, 2006. – Т. 12. – С. 68. (Дисертант брала участь у розробці схеми проведення патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

49. Ефективність впливу гіпохлориту натрію на активність супероксид-дисмутази у головному мозку тварин при експериментальному Т-2 токсикозі / Н.П. Головчак, А.В. Тар-новська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський, К.Д. Мажак // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни: Матеріали конф. – Львів, 2006. – С. 8790. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень).

50. Вплив гіпохлориту натрію на активність каталази та супероксиддисму-тази при Т-2 токсикозі / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І.Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Механізми функціонування фізіологічних систем: Матеріали міжн. наук. конф., приуроченої до 6-ліття новоствореної кафедри фізіол. людини і тварин ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 4748. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

51. Вплив Т-2 токсину на функціональні процеси головного мозку / Н.П. Головчак,
А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., присвяченої 70-річчю з дня народження Г.М. Чайченка. – К., 2006. – С. 2627. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

52. Активність СОД у різних відділах головного мозку свиней при експериментальному Т-2 токсикозі / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Молодь та поступ біології: Матеріали. ІІ міжнар. конф. студ. і аспірантів. – Львів, 2006. – С. 78. (Дисертант брала участь у проведенні патолого-анатомічних і біохімічних досліджень).

53. Активність ферментів АОЗ нервової тканини за дії ГХН при експе-риментальному
Т-2 токсикозі / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагурський // Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2006: Тези доп. конф. – К., 2006. – С. 8. (Дисертант брала участь у проведенні патолого-анатомічних та біохімічних досліджень).

54. Активність глутатіонпероксидази при експериментальному Т-2 ток-сикозі свиней /
Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Д.І. Санагурський, Г.І. Коцюмбас // ІV зїзд Україн. біофізич. тов-ва. – Донецьк, 2006. – С. 109110. (Дисертант брала участь у розробці схеми досліджень, проведенні патолого-анатомічних досліджень і відборі матеріалу для біохімічних досліджень).

55. Інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів при Т-2 токсикозі за детоксикації організму гіпохлоритом натрію. / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Д.І. Санагурський, Г.І. Ко-цюмбас, К.Д. Межак // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни: Матеріали конф., приуроченої до Дня науки (Львів, травень 2007 р.) – Львів, 2007. – Вип. 5. – С. 8789. (Дисертант брала участь у проведенні патолого-анатомічних і біохімічних досліджень).

Методичні рекомендації (2)

56. Т-2 токсикоз птиці: Методичні рекомендації / І.Я. Коцюмбас, О.М. Брезвин,
О.М. Щебентовська, Г.В. Рудик, Г.В. Кушнір, В.О. Труфанова, А.М. Котик, С.М. Ткаченко, Г.А. Зон, Г.І. Коцюмбас. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 16 с. (Дисертант виконала частину експериментальних досліджень і брала участь у написанні рекомендацій).

57. Мікотоксикози тварин : Методичні рекомендації / І.Я. Коцюмбас, Г.І. Коцюмбас, О.Б. Величенко, О.М. Брезвин, Є.М. Голубій, Г.Ю. Тесляр, Г.В. Кушнір, О.М. Щебентовська, Г.В. Рудик – Львів: Тріада плюс, 2007. – 23 с. (Дисертант брала участь в оформленні заявки на винахід, виконала експериментальну частину досліджень і брала участь у написанні рекомендацій).

Деклараційні рішення на корисну модель, технічні умови (4)

58. Спосіб лікування Т-2 токсикозу птиці / І.Я. Коцюмбас, О.М. Брезвин, В.О. Тру-фанова, А.М. Котик, Г.І. Коцюмбас, Г.Ю. Тесляр // Позитивне рішення. №20040503724 – 18.05.2004. (Дисертант брала участь у проведенні досліджень і оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

59. Спосіб лікування мікотоксикозів птиці розчином високочистого гіпо-хлориту натрію / І.Я. Коцюмбас, Г.І. Коцюмбас, О.М. Брезвин, Г.В. Кушнір, О.Б. Величко, Т.В. Лук’яненко, Г.Ю. Тесляр // Позитивне рішення. №2007 09304 – 21.08. 2007. (Дисертант брала участь у проведенні досліджень і оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

60. Септокс: Технічні умови / І.Я. Коцюмбас, О.Б. Веліченко, Г.І. Ко-цюмбас, І.Л. Плак-сієнко, О.М. Брезвин, Г.Ю. Тесляр, Г.В. Кушнір // ТУ У 24.4-3363972: 2006 – 19.06.2006. (Дисертант брала участь у проведенні досліджень і оформленні технічних умов).

61. Розчин натрію гіпохлориту. Технічні умови / І.Я. Коцюмбас, О.М. Брезвин,
В.О. Труфанова, А.М. Котик, Г.А. Зон, Г.І. Коцюмбас, Г.Ю. Тесляр, О.М. Щебентовська,
Г.В. Рудик, Г.В. Кушнір, Я.В. Бабчій // ТУ У 24.4-00485670-047: 2005 – 20.05.2006. (Дисертант брала участь у проведенні досліджень і оформленні технічних умов).