Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Гуральська Світлана Василівна. Морфофункціональна характеристика органів і тканини свиней при згодовуванні алуніту та каоліну : дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Національний аграрний ун-т. - К., 2006.Анотація до роботи:

Гуральська С.В. Морфофункціональна характеристика органів і тканин свиней при згодовуванні алуніту та каоліну. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю: 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний аграрний університет, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню морфофункціонального стану органів і тканин свиней при згодовуванні алунітового борошна і каоліну, в суміші та окремо. Проведено гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження лімфатичних вузлів порожньої кишки, селезінки, легень, серця, печінки, нирок та найдовшого м’язу спини свиней віком вісім місяців, яким згодовували природні алюмосилікати. Встановлені відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур досліджуваних органів, які свідчать про те, що природні алюмосилікати (алуніт та каолін) не мають негативного впливу на організм свиней. Гістоструктура імунокомпетентних органів, що відображає функціональну активність імунної системи тварин дослідних груп, у порівнянні з контрольною, не змінюється, проте, відрізняється певними морфометричними показниками. Так, відносна площа сполучнотканинної основи селезінки у тварин дослідних груп, по відношенню до контролю, достовірно (р<0,01) зростає. Морфометричні дослідження дали можливість виявити зміни гістологічної будови на тканинному та клітинному рівнях у інших органах. При цьому, спостерігається достовірне зростання товщини м’язових волокон найдовшого м’язу спини у свиней при згодовуванні суміші алунітового борошна і каоліну та тенденція до зростання такого показника у тварин другої та третьої дослідних груп.

Отримані результати значною мірою доповнюють та поглиблюють сучасні уявлення про вплив природних алюмосилікатів (алунітового борошна і каоліну) на гістоархітектоніку органів і тканин свиней. На основі цих даних подаються практичні рекомендації щодо застосування алунітового борошна та каоліну в тваринництві.

  1. У дисертаційній роботі, на основі анатомічних, гістологічних, гістохімічних, морфометричних та статистичних методів досліджень, показано вплив природних алюмосилікатів (алунітового борошна і каоліну) на морфологію та особливості білково-нуклеїнового, вуглеводного та ліпідного обмінів у лімфатичних вузлах, селезінці, серці, легенях, печінці, нирках, найдовшому м’язі спини свиней.

  2. У свиней, при додаванні до основного раціону каоліну, окремо та в суміші з алунітовим борошном, спостерігається тенденція до збільшення площі лімфатичних вузликів лімфовузлів порожньої кишки, порівняно з тваринами контрольної групи.

  3. При згодовуванні тваринам алунітового борошна і каоліну, окремо та в суміші, товщина капсули селезінки, у порівнянні з контролем, зростає, що призводить до достовірного (р<0,01) збільшення площі сполучнотканинної основи.

  4. Згодовування тваринам природних мінералів не впливає на загальний стан мікроскопічної будови міокарду. Крім того, їх дія проявляється у достовірному (р<0,01) зростанні абсолютної маси серця, у порівнянні з контрольними тваринами.

  5. Дихальна частина легень у свиней при згодовуванні суміші алуніту та каоліну, відносно контролю, достовірно (р<0,001) зростає на 4,8%, при додаванні до основного раціону каоліну (р<0,01) – на 7,8%, за рахунок зменшення сполучнотканинної основи легень.

  6. Гепатоцити мають різні розміри і відрізняються об’ємом цитоплазми та ядер, а також ядерно-цитоплазматичним відношенням. Найнижчий індекс ядерно-цитоплазматичного відношення характерний для гепатоцитів тварин дослідних груп, особливо при згодовуванні каоліну, що свідчить про послідовне зростання об’єму цитоплазми відносно об’єму ядра.

  7. У нирках свиней, в раціон яким додавали алунітове борошно, відмічається достовірне (p<0,05) зменшення кількості ниркових тілець, відносно контролю. У свиней при згодовуванні каоліну, окремо та в суміші з алунітом, даний показник знаходиться майже на одному рівні.

  8. Додавання до основного раціону природних мінералів сприяє достовірному (р<0,001) збільшенню кількості великих ядер м’язових волокон найдовшого м’язу спини свиней за рахунок зменшення кількості малих та середніх ядер. У свиней, при згодовуванні суміші алунітового борошна і каоліну, виявляється достовірне (р<0,01) зростання товщини м’язових волокон найдовшого м’язу спини.

  9. Додавання до основного раціону алуніту та каоліну сприяє достовірному зростанню маси тіла тварин, порівняно з контрольними. Так, якщо маса тіла свиней у контрольній групі становила 117,66±1,28 кг, то при згодовуванні суміші алунітового борошна і каоліну – 127,32±0,73 кг (p<0,001), каоліну – 123,16±1,39 кг (p<0,01) та алуніту – 126±1,17 кг (р<0,01), що вказує на підвищення рівня метаболічних процесів у організмі дослідних тварин.